Соціологічні опитування: інтерв'ювання, анкетування

магниевый скраб beletage

 

Якщо до вас підходять на вулиці або телефонують і просять відповісти на один або кілька питань з соціально-політичних проблем, отже, проводиться соціологічне дослідження і ви одержуєте запрошення брати участь у соціологічній роботі з отримання емпіричної інформації. Опитування – найпоширеніший метод збору соціологічної інформації. Він передбачає: 1) усне (інтерв'ю) або письмове (анкетування) звертання дослідника до певної сукупності людей, називаних респондентами, з питаннями, зміст яких становить проблему на рівні емпіричних індикаторів; 2) реєстрацію й статистичну обробку отриманих відповідей; 3) їхню теоретичну інтерпретацію.

Опитування використовується в тих випадках, коли досліджувана проблема недостатньо забезпечена документальними джерелами інформації, характеристики дослідження недоступні для спостереження; коли предметом дослідження є індивідуальна або суспільна свідомість: потреби, інтереси, мотивації, настрої, цінності, переконання людей, а також як контрольний додатковий метод для розширення можливостей опису й аналізу досліджуваних характеристик. Опитування можуть бути наочними (особисті) або заочними (телефонний дзвінок, звертання з анкетою через засоби масової інформації).

Інтерв'ю – це проведена за певним планом бесіда, що припускає контакт інтерв'юера з респондентом, причому запис відповідей виробляється або самим інтерв'юером, або механічно (на плівку). Інтерв'ю може бути вільним – за загальною програмою без деталізації, і формалізованим, або стандартизованим, – з детальною розробкою всієї процедури. Залежно від цільового призначення інтерв'ю поділяють на клінічні (довгострокові) з метою одержати відомості про внутрішні спонукання, мотиви й схильності опитуваного й фокусовані (короткочасні) з метою витягти інформацію про реакцію людини на цей вплив. Зокрема, такий спосіб застосовувався при вивченні ефективності пропаганди, для чого він і був спочатку запропонований П. Лазарсфельдом і П. Кендалл. За кількістю респондентів інтерв'ю поділяються на індивідуальні й групові.

Анкетування припускає жорстко фіксований порядок, зміст і форму питань, причому відповіді даються опитуваним або наодинці (заочне опитування), або в присутності анкетера (пряме опитування). Розрізняють відкриті опитування, коли респонденти висловлюються у вільній формі, і закриті, коли всі варіанти відповідей заздалегідь передбачені. Опитування-блискавка (або опитування-голосування, зондаж) містить три-чотири пункти основної інформації. Можливе опитування поштою, коли очікується повернення аркуша із запитаннями за заздалегідь оплаченим поштовим відправленням. Щодо тематики опитувань анкети поділяються на подійні, статистичні (у переписах населення), анкети на з'ясування ціннісних орієнтації тощо.

До опитування додається так звана „паспортичка” із вказівкою статі, віку, освіти, стажу роботи, родинного стану респондента тощо.

Питання можуть бути прямі й непрямі. У прямому варіанті передбачена відповідь, яку варто трактувати так, як її трактує опитуваний. Відповідь на непряме запитання припускає розшифровку в іншому, схованому від респондента розумінні («Які умови праці вас не задовольняють?» – пряме запитання і «Якщо ви хочете перейти на іншу роботу, то куди саме?» – непряме). Непряме запитання може бути задане у тому випадку, якщо в респондента є підстави для приховання власної думки (наприклад, він не хоче або побоюється висловлювати думку про начальство). Передбачається, що відповідь на непряме запитання буде відвертішою і дасть об'єктивнішу інформацію. Із цією ж метою особисте питання може бути замінене безособовим. Особисті й безособові питання розрізняються тим, що в другому випадку оцінки мають непрямий характер (Як ви вважаєте?» – особисте питання і «Які міркування, на вашу думку, найпоширеніші?» – непрямий).

За функціями в інтерпретації даних розрізняють основні й контрольні питання. З допомогою контрольних питань уточнюють відомості, отримані в основних питаннях («Якою мірою ви задоволені своєю роботою?» – основне питання і «Хотіли б ви перейти на іншу роботу?» – контрольне).