Локк Джон (1632-1704)

магниевый скраб beletage

 

Англійський філософ-просвітник і політичний мислитель. У його вченні пояснені проблеми природного стану людей, формування громадянського суспільства й виникнення держави. Він уважається засновником теорії поділу влади як головного елементу правової держави.

Для системи поглядів Дж. Локка важливе значення мало обґрунтування приватної власності як невід'ємного атрибута самої людини. Це обґрунтування було розгорнуте в «Досвіді про закон природи» й «Двох трактатах про державне правління» (1690 р.). У цих працях набули розвитку багато важливих проблем, що постали перед суспільно-політичною думкою європейського Просвітництва.

Концепція поділу влади (Дж. Локк виділяє законодавчу, виконавчу й федеративну) поклала початок ідеології буржуазного лібералізму. Законодавча влада належить парламенту; виконавча влада – в основному суду й армії; федеративна влада (взаємини з іншими державами) – королеві й міністрам. Король – глава виконавчої й федеративної влади. Повноваження уряду визначаються законом. Законодавча влада є верховною порівняно з іншими. Законодавча й виконавча влади не повинні перебувати в одних руках, тому що в протилежному випадку носії такої влади набувають інтересів, що стають відмінними від інтересів усього суспільства й суперечать цілям суспільства й правління. Поділ влади служить гарантом громадянського суспільства від сваволі будь-якої авторитарної влади.

При розгляді різного походження, розмірів, цілей і видів влади Дж. Локк чітко говорить про наявність політичної влади «там, де люди мають у своєму розпорядженні власність; а деспотична поширюється на тих, хто зовсім не має ніякої власності».

Дж. Локк істотно просунув розробку буржуазних, сучасних поглядів на власність і владу, характер їхніх взаємин. Його політичні й правові погляди тісно перепліталися з економічними поглядами, ним порушувалися й актуальні проблеми економічної теорії.