Парсонс Толкотт (1902-1979)

магниевый скраб beletage

 

Американський соціолог, який заклав основи системного аналізу й структурного функціоналізму в соціології й політології.

Його основні праці – «Структура соціальної дії» (1937 р.), «Соціальна система» (1951 р.), «До створення загальної теорії дії» (1951 р.), «Економіка й суспільство» (1956 р.), «Система сучасних суспільств» (1971 р.), «Теорія дії й людське існування» (1978 р.) та ін.

Т. Парсонс розглядає суспільство (соціальну систему) як складну мережу взаємообмінів її основних чотирьох підсистем: економічної, політичної, правової і морально-ідеологічної. Кожна з підсистем спеціалізується на виконанні однієї з функцій, від яких залежить збереження системи в цілому. Підсистеми підтримують відносини взаємодії з навколишнім середовищем, перебувають у безперервному зв'язку із трьома основними, які складають її середовище.

На рівні соціальної системи функцію адаптації забезпечує економічна підсистема, функцію досягнення мети – політична, функцію інтеграції – правова (соцієтальне співтовариство), функцію відтворення структури (зразка) – інститути соціалізації, вірування, мораль, сім’я, освіта (фідуціарна підсистема).

Розглядаючи політику як підсистему суспільства, Т. Парсонс включає в неї такі аспекти: визначення колективних цілей, мобілізацію ресурсів і прийняття рішень, необхідних для досягнення цих цілей.

Т. Парсонс відносить якесь явище до політичного в тій мірі, «у якій воно пов'язане з організацією й мобілізацією ресурсів для досягнення яким-небудь колективом його цілей». Держава як спеціалізований орган суспільства становить ядро його політичної підсистеми. Вона має два основних функціональних комплекси: перший відповідає за підтримку цілісності соцієтального співтовариства перед лицем глобальних загроз; другий – включає всі види виконавчої діяльності держави, пов'язані з колективними діями з реалізації «суспільних» інтересів.

Т. Парсонс розрізняє ролі політичних лідерів і владні позиції. Він визначає владу як «здатність приймати й «нав'язувати» рішення, які обов'язкові для відповідних колективів і їх членів».

Системний аналіз Т. Парсонса був активно затребуваний у політичній науці, особливо в теорії політичної системи.