Особливості політичної влади. Ресурси влади

магниевый скраб beletage

У реальному житті влада виступає й реалізується в конкретних сферах життєдіяльності людей і набуває особливостей залежно від специфіки тієї або іншої сфери й суб'єктів соціальних взаємодій.

У політичній сфері суспільства функціонує політична влада. Це форма соціальних відносин, що характеризується здатністю тих або інших соціальних суб'єктів – індивідів, соціальних груп і спільнот – підкоряти своїй волі діяльність інших соціальних суб'єктів з допомогою державно-правових і інших засобів. Політична влада – це реальна здатність і можливість суспільних сил проводити свою волю в політиці й правових нормах, насамперед, у відповідності зі своїми потребами й інтересами.

Політична влада існувала не на всіх етапах розвитку суспільства. У суспільствах, де не існувало соціальної диференціації й не сформувалася особистості, не існувало політичної влади, тому що в примітивному суспільстві немає проблеми регулювання різнонаправлених соціальних інтересів. Політична влада виникає там і тоді, де й коли виникають соціальна нерівність, відмінності соціально-класових інтересів і виникає держава як консолідуючий суспільство інститут.

Державу варто розглядати як вищу форму політичної влади. Державна влада – це, насамперед, організована воля всього співтовариства, спрямована на досягнення загальних цілей і підтримку стабільності суспільства.

Політична влада має багатобічний характер і не може будуватися тільки на відносинах «панування-підпорядкування». Характер владних відносин набуває форми «керівництво-прийняття»: компроміс, згода суб'єкта й об'єкта влади. У сучасному суспільстві політична влада постає як панування й керівництво, підпорядкування й прийняття.

Політична влада має свої ресурси – реальні засоби, які використовуються або можуть бути використані для зміцнення влади і її реалізації.

За характером впливу, функціональною роллю ресурси поділяються на:

- організаційні – створення організаційних структур управління, що гарантують швидке проходження владних розпоряджень до виконавців;

- нормативні – засоби впливу на ціннісні орієнтації, морально-етичні норми об'єктів влади для побудови відносин соціального партнерства;

- заохочувальні ресурси – матеріальні й соціальні блага, з допомогою яких влада підтримує певні верстви населення;

- примусові – міри силового й адміністративного впливу за невиконання розпоряджень влади.

Політична влада обирає свої ресурси, виходячи із стану економіки, рівня життя, зрілості громадянського суспільства, політичної культури, еліт.

Питання 20.