Об’єкт і предмет політології. Поняття „політичного”

магниевый скраб beletage

 

Політика – це одна зі сфер життя державно організованого суспільства. Ще давньогрецький філософ Арістотель зазначав, що „... політика корениться в природі людини як соціальної істоти...”, що людина нетільки істота мисляча, але ще й істота політична.

Походження терміна (politike) пов’язане з давньогрецьким містом-державою, яке називалося полісом (polis). Політика означала мистецтво управління державою. Сьогодні під політикою прийнято трактувати специфічну діяльність великих соціальних груп людей, пов’язану з установленням і функціонуванням політичної влади з метою реалізації їх суспільно значущих інтересів і потреб.

Політика зачіпає інтереси всіх людей. Її світ включає:

а) науку, оскільки політика поєднана зі знаннями, ідеями і спирається на них;

б) установки, інтереси, цілі різних соціальних груп;

в) практичну діяльність людей з перетворення в життя програм і моделей майбутнього;

г) особистість, соціальні групи, класи, нації, держави;

д) партії, групи тиску, суспільні організації і рухи;

е) ставлення людей з приводу державної влади, узгодження соціальних інтересів, забезпечення цілісності суспільства, вирішення конфліктів;

є) управління політичною сферою суспільства.

Політика як специфічна діяльність людей стала предметом наукового дослідження ще з часів Давньої Греції і Рима. Їй були присвячені філософські трактати Платона „Закони” і „Держава”, Арістотеля „Політика” та інших авторів. Однак їхні дослідження ще не створили політичної науки, оскільки вони були переплетені з космологічними, філософськими і етичними уявленнями того часу. Тільки з XVI ст. починається формування власне політичної проблематики і пов’язується вченими з працями італійського мислителя Н. Макіавеллі. Справжній науковий характнр досліджень політики був розпочатий лише в кінці XIX ст., коли виникли перші наукові установи, що спеціалізувалися на вивченні політичних відносин людей. Ще були вільна школа політичної науки у Франції (тепер це інститут політичних досліджень Паризького університету), Школа політичних наук в США і Лондонська школа економічної і політичної науки.

Наприкінці XIX – початку XX ст. відбувається якісний стрибок на шляху формування політології в самостійну галузь знання. Це було пов'язане зі зростанням значення політичної сфери життя суспільства й настійною потребою в науковому пізнанні політики, з одного боку, а з іншого боку – з ускладненням політичних соціальних структур, новими масштабами відносин між державами, роллю ЗМІ, розширенням участі мас у політиці й бурхливому розвитку соціальних наук.

Сьогодні політологія – одна з найбільших галузей наукового знання, що має як теоретичне, так і практичне значення. За кількістю проведених досліджень і кількістю публікацій політологія займає одне з перших місць серед суспільних наук. З 1949 р. існує Міжнародна асоціація політичної науки, що сприяє розвитку політичних досліджень.

Об'єкт і предмет політології. Як і будь-яка наука, політологія має свій об'єкт і предмет дослідження. Під об'єктом зазвичай трактується певна сфера реальності, тоді як предмет будь-якої науки є результатом дослідницьких дій, у процесі яких учені виділяють ті або інші сторони й закономірності розвитку й функціонування досліджуваного об'єкта і які є специфічними для цієї науки.

Об'єкт політології – політична сфера суспільного життя, суспільних відносин, пов'язана із взаємодією різних соціальних груп, соціальних інститутів і організацій, опосередковуючих ці взаємини із приводу державності.

Предмет політології, оскільки він є результатом дослідницьких дій, одночасно не може містити в собі весь об'єкт досліджень. Розуміння предмета політології протягом всієї історії існування цієї науки змінювалося. На сьогодні можна вичленувати такі елементи предмета політології.

У політичну сферу суспільного життя включається насамперед сфера державно-організованих зв'язків, взаємодій і відносин. Більшістю людей політика завжди розглядається як безпосередня активна участь людини в справах держави. Історично першим предметом політології була держава.

Одним з головних напрямків у дослідженні держави було рішення питання про найкращу форму державного устрою, а отже, і питання про політичну владу: її сутність і структури, механізми розподілу й здійснення, спроможності влади забезпечувати собі підтримку з боку більшості членів суспільства, контроль за політичною владою з боку суспільства.

Іншим напрямком політологічних досліджень було питання про суб'єкти політики, мотиви і цілі їх політичної поведінки. На перших етапах як суб'єктів політики розглядалися держава й оточення, потім соціальні спільності й політичні й громадські організації, що виражають і відстоюють їхні інтереси.

Третім напрямком політичного дослідження було питання про ціннісно-смислові і духовні основи політичної сфери життя, політичну культуру, політичну свідомість.

Отже, політологія – це наука про державно організоване суспільство як функціонуючої і політичної системи, що розвивається, на основі взаємодії складових її елементів: політичних суб'єктів, політичних інститутів і політичної свідомості.

Питання 2.