Ознаки й функції громадянського суспільства

магниевый скраб beletage

Громадянське суспільство виникає на вищому етапі розвитку буржуазного суспільства і є особливим соціальним утворенням між індивідом і правовою державою.

Головним діючим суб'єктом громадянського суспільства є суверенна особистість, що вільно ставить цілі своєї діяльності й визначає способи їхніх досягнень. Це одна з основних ознак громадянського суспільства.

Особливістю суспільних відносин у громадянському суспільстві є горизонтальні, невладні зв'язки, на відміну від ієрархічних і вертикальних владних державних відносин.

Основу громадянського суспільства становлять економічні відносини, що базуються на різноманітті форм власності. Громадянське суспільство життєздатне, якщо його члени мають власність і користуються правом розпоряджатися ним за своїм розсудом. Захищена законом економічна незалежність надає людині певну самостійність у відносинах з державою. Наявність власності служить головною умовою свободи особи в будь-якім суспільстві. Багатоукладна економіка в громадянському суспільстві в інтересах поліпшення соціального стану людей регулюється економічними методами державою. Тому повної економічної незалежності індивіда в такому суспільстві немає.

Існують і інші ознаки, що характеризують громадянське суспільство.

Насамперед, – це сфера суспільного життя, не регульована державою і яка включає партії, суспільні рухи й організації, релігю, мистецтво  тощо. Це найбільш активні утворення, що відбивають різноманітні інтереси безлічі соціальних верств і груп населення. Відносини людей у цій сфері суспільного життя характеризуються індивідуальним вибором, певними цілісними орієнтаціями. Специфікою цих організацій є те, що вони створюються на добровільній основі не державою, а самим громадянином.

   У сферу приватного повсякденного життя входять соціокультурні відносини, що включають сімейно-родинні, етнічні й інші міцні стійкі зв'язки. Розвиток подібних відносин носить динамічний характер. Вертикальні й горизонтальні зв'язки при цьому часто змінюються, обновляються.

З вищевикладеного витікає таке визначення: громадянське суспільство – це недержавна сфера суспільного життя, сукупність соціокулътурних відносин, які розвиваються в суспільстві на добровільній основі, без безпосереднього втручання держави й забезпечують умови для задоволення потреб інивидів і колективів.

Отже, основною функцією громадянського суспільства є найповніше задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб його членів.

У рамках виконання цього основного завдання громадянське суспільство здійснює важливі соціальні функції:

1. Юридичне забезпечення захисту прав громадян і їхніх об'єднань, їхніх інтересів від необґрунтованого втручання з боку держави.

2. Здійснення на основі громадянського суспільства широкого самоврядування на різних рівнях суспільного життя.

3. Законне забезпечення приватних сфер життя людей від часто жорсткоїрегламентації з боку державних структур.

4. Реальне забезпечення прав і свобод людини, рівний доступ громадян до участі в державних і суспільних справах.

5. Громадянське суспільство виконує функції соціального контролю стосовно своїх членів. Незалежно від держави громадськість своїми засобами може змусити людину дотримуватися норм поведінки, зробити на неї виховуючий вплив.

6. Громадянське суспільство виконує комунікаційну функцію. В умовах демократії правова держава зобов'язана домагатися задоволень основних прав і інтересів своїх громадян. Однак в умовах багатоукладної економіки інтереси різних груп населення настільки різноманітні й диференційовані, що державні структури часто не можуть вчасно й кваліфіковано їх задовольнити. Тому завдання організацій громадянського суспільства інформувати державу про виниклі потреби громадян, задоволення яких можливо тільки за допомогою держави. Контакти державних структур з організаціями громадянського суспільства дозволяють владі знати настрій різних груп населення в тому числі й стосовно себе. В умовах демократії саме громадянське суспільство є джерелом легітимності державної влади.

7. Діяльність організацій громадянського суспільства стабілізує державну владу. У складних ситуаціях, особливо в періоди криз, депресій, соціальних хвилювань, війн, на допомогу державній владі в змозі прийти міцні структури громадянського суспільства. Однак таку допомогу влада може одержати лише в тому випадку, якщо правляча еліта шанобливо ставилася до органів громадянського суспільства, підтримувала суспільну самодіяльність громадян, намагалася переконувати громадян у позитивному характері діяльності режиму, захищала їхні соціальні права й інтереси.

8. Громадянське суспільство в умовах правової держави виконує функцію забезпечення мінімального життєвого рівня всіх членів суспільства. Особливо це стосується до слабо захищених груп – інваліди, старі, діти. Активну роль у цій шляхетній справі мають відігравати благодійні організації, церква й ін.

Питання 42.