Засоби й методи тиску. Соціальні функції груп тиску

магниевый скраб beletage

Здатність різних груп інтересів здійснювати тиск на публічну владу неоднакова. Вона залежить від тих ресурсів, якими володіють ті або інші зацікавлені групи. Певне значення має кількісний склад. Наприклад, великі профспілки або суспільні рухи більшою мірою здатні організувати масові акції на підтримку своїх вимог, ніж малі організації. У свою чергу малий масштаб організації може бути компенсований іншими факторами, наприклад, організаційною згуртованістю групи. Відомо, що жорстко організована ієрархічна організація дає додатковий «кооперативний ефект» і в такий спосіб більшою мірою здатна домагатися наміченої мети.

Важливим ресурсом є володіння власністю або економічною владою. Групи тиску, що представляють підприємців, можуть впливати завдяки можливості створювати або скорочувати робочі місця, здійснювати фінансову підтримку тих або інших програм уряду, місцевих органів влади й навіть здійснювати прямий підкуп тих, від кого залежить ухвалення необхідного рішення.

Немаловажне значення також мають різні форми культурного впливу: дружні, родинні, етнічні, релігійні зв'язки, земляцькі відносини тощо. У цілому завдання груп тиску полягає в тому, щоб перетворити різні ресурси в політичну владу, у наданні впливу на різні організації політичної влади.

Методи або засоби впливу груп тиску на публічну владу залежать від характеру політичної системи, політичного режиму, рівня політичної культури країни.

Пріоритетним об'єктом груп тиску є законодавча й виконавча влада, при цьому використовується величезний арсенал засобів від прямого підкупу, подарунків, шантажу до різних форм «м'якого» переконання.

Свою діяльність з надання впливу на законодавчу й виконавчу владу групи тиску, як правило, роблять через механізм політичних партій. Такий тиск виявляється через механізм фінансування виборчих кампаній, через орієнтацію електорату на підтримку дружніх партій.

Найрозвиненішим методом впливу є лобіювання – це система засобів і факторів впливу на публічну владу з метою забезпечення інтересів тих або інших груп.

Групи тиску виконують важливі й необхідні для суспільства функції:

1. Функція артикуляції й агрегації інтересів.

Соціальною основою груп тиски є групи інтересів. Їхнє основне призначення полягає в узгодженні безлічі приватних вимог громадян, оформленні цих спочатку розпливчастих поглядів і думок у конкретні вимоги, виробленні на їх основах загальнозначущих цілей діяльності організацій, які потім пред'являються політичним діячам, органам влади, що приймають політичні рішення.

 

2. Інформаційна функція.

Осмислення конкретних завдань, що стоять перед тими або іншими групами тиску, вимагає збору й переробки значного обсягу інформації. Ця інформація, з одного боку, поширюється через друковані видання, радіо, телебачення для того, щоб сформувати сприятливу суспільну думку. З іншого боку, інформація передається у владні органи для прийняття необхідних цій групі політичних рішень. І хоча інформація кожної із груп однобічна, діяльність різних груп дозволяє суспільству й політичній владі познайомитися із широким спектром поглядів на ту або іншу проблему й виробити реальний політичний курс.

3. Комунікативна функція.

Групи тиску виконують роль посередника, сполучної ланки між організаціями громадянського суспільства й політичних інститутів. Вони доповнюють представництво громадян в органах влади. Завдяки діяльності цих груп багато громадян одержують додаткові можливості для участі в процесі прийняття політичних рішень.

5. Стабілізуюча функція.

Облік органами влади інтересів найбільш представницьких і впливових груп приводить до більшого рівня взаєморозуміння в політиці й суспільстві, знижує соціальну напруженість, дозволяє розв’язувати проблеми, що назріли, без конфронтації, у єднальних і компромісних процедурах, служить важливим засобом врегулювання конфліктів.

6.         Контрольна функція.

Групи тиску прагнуть контролювати як уже прийняті закони й політичні рішення, залучаючи для цієї мети громадськість і судові органи, так і процес прийняття даних законів і рішень.

 

Питання 51.