14.3. Удосконалення системи обліку бюджетних коштів

магниевый скраб beletage

 

Удосконалення існуючої системи бухгалтерського обліку використання бюджетних коштів як в системі ДКУ, так і в бюджетних установах зумовлюється внутрішніми та зовнішніми чинниками, причому останні сьогодні є визначальними. Інтеграція України в світове співтовариство, співробітництво з міжнародними кредитними і фінансовими установами вимагає відповідної адаптації чинного законодавства та економічної, у тому числі, облікової інформації до міжнародних вимог і стандартів.

Така адаптація розпочалася ще в 1992 році з виходом Указу Президента України „Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики”. Постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. №326 була затверджена Державна програма переходу України на міжнародну систему обліку і статистики. Указом Президента України "Про зміцнення фінансової дисципліни і попередження правопорушень у бюджетній сфері" від 25.12.01 року №1251/2001 визначено необхідність розробки на основі міжнародних стандартів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в державному секторі, який включає бюджетні установ та органи Державного казначейства.

Україна уже створила і користується професійною системою бухгалтерського обліку в секторі державного управління, що складається з бухгалтерського обліку виконання бюджетів (державного та місцевих) та бухгалтерського обліку виконання кошторисів розпорядників бюджетних коштів, проте модернізація системи обліку Державного казначейства продовжується і далі, зокрема в рамках Плану дій Україна – ЄС.

Необхідність подальшого удосконалення системи обліку і звітності бюджетних коштів за міжнародними стандартами зумовлена, принаймні, наступними її недоліками:

1)            застосовуються два методи бухгалтерського обліку: касовий - при виконанні бюджетів та метод нарахувань (облік активів і доходів) - при виконанні кошторисів розпорядниками бюджетних коштів;

2)            звітність про виконання бюджетів консолідується двома паралельними потоками: по системі ДКУ та головних розпорядників бюджетних коштів (частина інформації дублюються, частина не співпадає);

3)            виконання бюджетів за видатками здійснюється шляхом виділення

асигнувань замість більш ефективнішої системи - погашення зобов'язань;

4)            ДКУ не володіє ефективними важелями впливу на бюджетні установи (облік зобов'язань, розрізнені бухгалтерські служби тощо).

Поліпшення системи державного бухгалтерського обліку дозволить вирішити не тільки проблеми бюджетної сфери, але і системи державного управління, у цілому. Результатом має стати структурована система інформування про операції держави з виконання бюджетів, стан її активів і зобов'язань. Побудова прозорої і достовірної системи обліку стану та руху бюджетних коштів за міжнародними стандартами обліку і звітності, як підсистеми управління державними фінансами, і є метою нинішнього реформування.

До завдань реформування обліку входить:

-              визначення сфери обліку у секторі державного управління;

-              запровадження методу нарахувань для усіх суб'єктів бюджетної сфери;

-              створення єдиної організаційної та інформаційної облікової системи

у бюджетній сфері;

-              створення системи достовірної фінансової звітності, що відповідає

міжнародним стандартам.

Реалізація державної політики у сфері бухгалтерського обліку бюджетних коштів, з врахуванням необхідності інтеграції з міжнародними обліковими системами, йтиме за такими основними напрямами:

1. Модернізація системи бухгалтерського обліку у секторі державного управління:

-              визначення суб'єктів бухгалтерського обліку та проведення розподілу об'єктів обліку між ними;

-              розробка та запровадження єдиних національних положень (стандартів)

бухгалтерського обліку;

-              розробка та запровадження єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку, гармонізованого з бюджетною класифікацією;

-              визначення способів оцінки активів, правил нарахування амортизації,

порядку відображення у бухгалтерському обліку витрат (заборгованості за зобов'язаннями, оплати зобов'язань, витрачання матеріальних цінностей тощо), удосконалення процедур обробки первинних документів та контролю бухгалтерських даних.

2. Удосконалення системи фінансової та бюджетної звітності у секторі державного управління шляхом:

-              встановлення корисності інформації окремих форм звітності для споживача, опрацювання шляхів та підходів до оптимізації форм звітності та їх показників;

-              запровадження нових форм звітності;

-              удосконалення методів складання та консолідації звітності з використанням сучасних інформаційних технологій.

3. Створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи суб'єктів сектору державного управління, що вимагатиме:

-              модернізації фінансово-бухгалтерських служб цих суб'єктів (зміцнення їх статусу, розширення повноважень та підвищення відповідальності керівників за ведення бухгалтерського обліку та ефективне використання бюджетних коштів тощо);

-              охоплення казначейським обслуговуванням усіх суб'єктів;

-              адаптації системи бюджетного планування, побудованої на засадах

програмно-цільових методів, до нової системи бухгалтерського обліку;

-              посилення контролю з боку органів Державного казначейства за

дотриманням єдиних правил ведення обліку і складання звітності;

-              удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів;

-              уніфікації програмного забезпечення з метою покращення інтерфейсу між базами даних Міністерства фінансів, Державного казначейства та інформаційними системами інших суб'єктів.

Модернізація системи бухгалтерського обліку забезпечить формування та реалізацію єдиної облікової політики (в частині бухгалтерського обліку), координацію дій його учасників, підвищення рівня прозорості та відкритості всієї сфери державного управління. Нова система бухгалтерського обліку як інструмент системи управління державними фінансами і, зокрема, системи планування, виконання та моніторингу Державного та місцевих бюджетів, повинна забезпечити передумови для формування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами держави у цілому.

Із завершенням реформування бухгалтерського обліку має бути розв’язана проблема адаптації законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та статистики державних фінансів, а також розроблені та запроваджені національні, узгоджені з міжнародними, положення (стандарти) бухгалтерського обліку та звітності.