Тести:

магниевый скраб beletage

1. Розвиток казначейської справи в Україні відбуватиметься шляхом:

1) модернізації та розвитку державних фінансів країни взагалі;

2) поліпшення окремих напрямків діяльності органів ДКУ;

3) розвитку інституційної та нормативної бази;

4) всі відповіді правильні.

 

2. Що із нижченаведеного не є пріоритетним напрямком розвитку для ДКУ?

1)            розширення кола учасників системи казначейського обслуговування;

2)            перехід від відкриття асигнувань до погашення зобов'язань;

3)            удосконалення взаємовідносин з Міністерством фінансів;

4)            створення єдиної трансакційної інформаційної системи виконання Державного бюджету України;

5)            поліпшення касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів.

 

3. Розширення кола учасників казначейського обслуговування можливе за рахунок:

1)            бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів;

2)            Фондів соціального страхування на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві, з тимчасової втрати працездатності;

3)            Пенсійного фонду.

 

4. Митні платежі за ввезення вантажів на митну територію України нині сплачуються на рахунки, відкриті в:

 

1)            Державному казначействі України;

2)            Національному банку України;

3)            ВАТ „Райфайзен банк Аваль”.

 

5. Кошти (кредити) міжнародних фінансових організацій в рамках спільних з Україною проектів зараховуються на рахунки Мінфіну у:

1)            Державному казначействі України;

2)            Національному банку України;

3)            інших банках.

 

6.            Перехід до фінансування бюджетних установ за взятими зобов’язаннями не дозволить:

                1) розмежувати інформаційний та грошовий потоки на всіх рівнях ДКУ;

                2) відображати грошові операції по рахунках в момент їх оплати;

                3) знизити рівень регламентації процедур обслуговування видатків;

                4) розширити коло учасників казначейського обслуговування.

 

7. Удосконалення системи бухгалтерського обліку використання бюджетних коштів в системі ДКУ і в бюджетних установах зумовлюється:

 

1) відсутність в Україні системи професійного обліку використання бюджетних коштів;

2) необхідністю посилення контролю за бюджетними процесами;

3) необхідністю приведення обліку до міжнародних стандартів;

4) іншими причинами.

 

8. Недоліками нинішньої системи обліку використання бюджетних коштів в системі ДКУ є:

1) застосування двох методів обліку: касового та методу нарахувань;

2) консолідування звітності двома паралельними потоками;

3) виконання бюджетів за видатками через виділення асигнувань;

4) всі відповіді правильні.

 

9. Реформування бухгалтерського обліку передбачає:

1)            визначення ролі та місця обліку у системі державного управління;

2)            запровадження методу подвійного запису для усіх суб'єктів бюджетної сфери;

3)            створення єдиної організаційної та інформаційної облікової системи

у бюджетній сфері;

4)            інше.

 

10. Модернізація обліку у секторі державного управління передбачає:

1)            створення інформаційних систем збору та обробки даних;

2)            розробка та запровадження єдиних національних положень (стандартів)

бухгалтерського обліку;

3)            підготовку професійних бухгалтерських кадрів;

4)            інше.

 

11. Основними проблемами нинішньої інформаційної системи ДКУ є:

1) відсутність „єдиного центру” прийняття рішень, єдиної системи нормативно-довідкової інформації та єдиного реєстру бюджетних установ;

2) недостатня взаємодія ДКУ з іншими учасниками бюджетного процесу;

3) недосконалість програмно-технічної складової ІС.

 

12. Запровадження облікової моделі на трансакційній основі передбачає:

1) облік первинних даних в єдиній інформаційній базі;

2) єдині принципи обліку даних в ДКУ та фінансових органах;

3) спрощення та підвищення оперативності інформаційних процедур.

 

13. Проект система казначейства – 2 в частині АІС передбачає:

1) створення єдиної трансакційної бази даних для проведення та реєстрації в обліку операцій по виконанню бюджетів та забезпечення доступу до неї головних розпорядників коштів;

2) зміцнення інституційних засад учасників бюджетного процесу;

3) розбудова державних фінансів України;

4) інше.

 

14. Розвиток системи управління видатками бюджетів відбуватиметься:

1) в напрямку створення централізованої системи обробки інформації;

2) шляхом розбудови регіональних обчислювальних систем;

3) поєднанням централізованого і децентралізованого підходів.

 

15. Поліпшиться обслуговування розпорядників бюджетних коштів в органах ДКУ забезпечуватиметься шляхом:

1) поліпшення технології та контролю виконання платіжних операцій в органах ДКУ;

 2) посилення відповідальності за порушення вимог законодавчої та нормативної бази під час підготовки та проведення платежів;

3) обидві відповіді правильні.

 

16. Отриманню розпорядниками коштів оперативної інформації про стан своїх рахунків в ДКУ перешкоджає:

1) відсутність необхідного програмного забезпечення;

2) громіздкий документообіг між розпорядниками та ДКУ;

3) незацікавленість органів ДКУ;

4) інше.

 

17. Проблемами надання кредитів за рахунок коштів державного бюджету та їх повернення є:

1) відсутність гарантій повернення кредитів;

2) відсутність єдиних підходів щодо порядку їх надання, використання, контролю та відповідальності розпорядника за цільове спрямування;

3) недостатність програмних та технічних засобів контролю;

4) всі відповіді правильні.