Додатки

                                                                              Додаток 1

Договір*

про здійснення розрахунково-касового обслуговування

 

 ________________________ _______________

 (місце складання) (дата)

_________________________________________ в особі ____________________________________________________

 (назва органу Державного казначейства) (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Казначейство), який діє на підставі Положення про Державне казначейство України, з одного боку, та______________________________________________________________________________________, (далі – Клієнт)

 (повна назва юридичної особи)

в особі ¬¬-_______________________________________________________________________________________________,

(посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові, документ, що засвідчує особу)

який діє на підставі _______________________________________________, з другого боку, уклали цей Договір.

 (назва установчого документа)

 

1. Предмет договору

 

1.            Казначейство відкриває Клієнту ______________________________ рахунок (рахунки) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Казначейства і Національного банку України і умов цього Договору.

 До отримання Казначейством від Клієнта повідомлення про взяття рахунку на облік органами державної податкової службу операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів

 

2. Права та зобов'язання сторін

 

2.1. Казначейство має право:

2.1.1. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів, відповідно до чинного законодавства та повертати їх Клієнту в разі виявлення порушень. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України.

2.1.2. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків для отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку у разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.

2.1.3. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських) документів про зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення попереднього контролю за цільовим витрачанням коштів, що виділяються з бюджетів.

2.1.4. Призупиняти бюджетні асигнування Клієнту в разі порушення вимог, що передбачені статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це Клієнта**.

2.1.5. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків на рахунку (рахунках) за станом на 1 січня поточного року. У разі неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів вважається підтвердженим.

2.1.6. Здійснювати безспірне списання коштів з рахунків Клієнта, що передбачено статтею 25 Бюджетного кодексу України.

                                              

2.2.Клієнт має право:

2.2.1.Розпоряджатися грошовими коштами, що перебувають на його рахунках (для розпорядників бюджетних коштів - у межах затвердженого кошторису доходів і видатків, для одержувачів коштів - у межах плану використання бюджетних коштів).

2.2.2. Отримувати від Казначейства всю необхідну інформацію, пов’язану з виконанням цього Договору.

2.2.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.2.4.Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування.

 

2.3.Казначейство бере на себе зобов'язання:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції за дорученням Клієнта.

2.3.3.Надавати Клієнту всі послуги з розрахункового обслуговування, у межах повноважень, визначених чинним законодавством.

2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.