Додатки

магниевый скраб beletage

                                                                              Додаток 1

Договір*

про здійснення розрахунково-касового обслуговування

 

 ________________________ _______________

 (місце складання) (дата)

_________________________________________ в особі ____________________________________________________

 (назва органу Державного казначейства) (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Казначейство), який діє на підставі Положення про Державне казначейство України, з одного боку, та______________________________________________________________________________________, (далі – Клієнт)

 (повна назва юридичної особи)

в особі ¬¬-_______________________________________________________________________________________________,

(посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові, документ, що засвідчує особу)

який діє на підставі _______________________________________________, з другого боку, уклали цей Договір.

 (назва установчого документа)

 

1. Предмет договору

 

1.            Казначейство відкриває Клієнту ______________________________ рахунок (рахунки) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Казначейства і Національного банку України і умов цього Договору.

 До отримання Казначейством від Клієнта повідомлення про взяття рахунку на облік органами державної податкової службу операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів

 

2. Права та зобов'язання сторін

 

2.1. Казначейство має право:

2.1.1. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів, відповідно до чинного законодавства та повертати їх Клієнту в разі виявлення порушень. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України.

2.1.2. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків для отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку у разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.

2.1.3. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських) документів про зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення попереднього контролю за цільовим витрачанням коштів, що виділяються з бюджетів.

2.1.4. Призупиняти бюджетні асигнування Клієнту в разі порушення вимог, що передбачені статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це Клієнта**.

2.1.5. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків на рахунку (рахунках) за станом на 1 січня поточного року. У разі неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів вважається підтвердженим.

2.1.6. Здійснювати безспірне списання коштів з рахунків Клієнта, що передбачено статтею 25 Бюджетного кодексу України.

                                              

2.2.Клієнт має право:

2.2.1.Розпоряджатися грошовими коштами, що перебувають на його рахунках (для розпорядників бюджетних коштів - у межах затвердженого кошторису доходів і видатків, для одержувачів коштів - у межах плану використання бюджетних коштів).

2.2.2. Отримувати від Казначейства всю необхідну інформацію, пов’язану з виконанням цього Договору.

2.2.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.2.4.Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування.

 

2.3.Казначейство бере на себе зобов'язання:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахункові операції за дорученням Клієнта.

2.3.3.Надавати Клієнту всі послуги з розрахункового обслуговування, у межах повноважень, визначених чинним законодавством.

2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта.

2.3.5. Видавати Клієнту виписку з рахунку з доданням необхідних документів наступного дня після здійснення операцій за рахунком.

2.3.6.Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.3.7. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку розрахунків, консультувати його з різних питань, що виникають у процесі розрахункового обслуговування.

 

Продовження додатку 1

2.3.8. Забезпечувати Клієнта грошовими чековими книжками на отримання готівки з рахунків Казначейства (групи 257) за умови оплати Клієнтом їх вартості відповідному банку зі свого реєстраційного рахунку.

2.3.9. Повертати Клієнту документи в разі їх оформлення з порушенням законодавства України з посиланням на підстави, передбачені бюджетним законодавством України та нормативними актами НБУ.

2.3.10. Погоджувати строки здавання готівки.

 

2.4.Клієнт зобов'язується:

2.4.1. Виконувати вимоги законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Казначейства з питань здійснення розрахункових операцій та надання звітності.

2.4.2. Повідомляти Казначейство зміни в установчих документах, зміни місцезнаходження, номерів телефонів, строків здавання готівкової виручки (готівки).

2.4.3. З метою отримання грошової чекової книжки для отримання готівки з рахунку Казначейства (групи 257) здійснювати оплату її вартості відповідному банку зі свого реєстраційного рахунку.

2.4.4. Повідомляти Казначейство про всі виявлені неточності або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком не пізніше наступного дня.

2.4.5. Повідомляти Казначейство про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок подати Казначейству платіжне доручення на перерахування коштів власнику.

2.4.6 Подавати звіти в строки та за формами, установленими Казначейством.

2.4.7. Здавати готівку в установу банку для подальшого зарахування на рахунки, відкриті в Казначействі, керуючись вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004р. № 637 та затвердженого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за № 40/10320 у строк ___________.

 

3. Розрахунки за готівкове обслуговування

 

3.1. Оплата банківських послуг з видачі готівки з балансових рахунків групи 257 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління НБУ 17.06.2004 р. № 280 та затвердженого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 р. за № 918/9517, відкритих на ім’я Державного казначейства України, за чеками Казначейства здійснюється Клієнтом на підставі договору, укладеного ним з відповідним банком.

4. ”Форс-мажор”

 

4.1.        Сторони погодилися, що в разі виникнення “форс-мажорних” обставин, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин.

4.2.Про настання форс-мажорних обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

 

5.            Порядок закриття рахунків

 

5.1.        Рахунки закриваються у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

6. Строки дії договору, порядок його зміни та припинення

 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до ____________.

6.2. Договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік, якщо сторони не заявлять про намір його розірвати за 30 днів до закінчення поточного календарного року.

6.3. Зміна умов Договору і доповнення до нього можливі тільки за згодою обох сторін.

6.4. Погоджені зміни в Договорі і доповнення до нього оформляються додатковими угодами, які є невід¢ємною частиною Договору.

6.5. Дія Договору припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених законодавством України.

6.6. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

7. Порядок розгляду спорів

 

7.1. Спори, що виникають протягом дії Договору, розв’язуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

8. Місцезнаходження Сторін

Казначейство                                                                                                                                Клієнт

 

 М.П.                                                                                                                                                  М.П.

Передбачені цим Договором умови Сторони в разі укладення Договору можуть змінювати та встановлювати й інші умови, які не повинні суперечити законодавству України.

 

Додаток2

ЗАЯВА

на відкриття рахунків

до державного м. Чернівці     

(вид бюджету)

ГУДК у Чернівецькій області                  23246436

(назва УДК, в якому відкриваються рахунки)                                Ідентифікаційний код

за ЄДПРОУ

УДК у м. Чернівці                         

(орган, що звертається з заявою)                        

 Просимо відкрити бюджетні рахунки для зарахування надходжень відповідно до переліку:

 

Код бюджетної класифікації доходів Найменування

 

11020300             Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

11021600             Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

16020000             Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон

21010700             Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у власності державних підприємств паливно-енергетичного комплексу

22110000             Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

11020100             Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності

11021500             Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації

21010500             Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності

21010600             Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств державної власності

22060000             Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ

24010300             Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів

24061400             Збір за користування радіочастотним ресурсом

24110800             Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами

21040000             Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів

21080500             Інші надходження

24010100             Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів

24060900             Надходження коштів від продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів

14061000             Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

21080800             Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки

31020000             Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

13030100             Платежі за користування надрами загальнодержавного значення

14060900             Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб”єктів підприємницької діяльності

23030300             Адміністративні штрафи та інші санкції

11020900             Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

14010300             Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів

21010200             Частина прибутку (доходу) господарських організацій (у статутних фондах яких є державна частка), що вилучаєтсься до бюджету

22090400             Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

23030200             Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов"язань та порушення вимог валютного законодавства

24060500             Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв

11020700             Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

14010100             Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

21010100             Частина прибутку (доходу) господарських організацій (державних, казенних підприємств та їх об єднань), що вилучається до бюджету

24060300             Інші надходження

11020600             Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

13020100             Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного значення

14060500             Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

22090200             Державне мито, не віднесене до інших категорій

11020500             Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

13070200             Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

14060200             Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

21080600             Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації

02801381             Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 р.

11020400             Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів

13010100             Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення

14061700             Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

16030000             Податки, не віднесені до інших категорій

24081000             Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах

24140500             Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна

24140300             Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів

24140100             Сплата збору з купівлі-продажу валюти

24140200             Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

16060100             Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

03408030             Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня

02801400             Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам

22080300             Плата за оренду іншого державного майна

22080200             Надходження коштів від плати за оренду майна бюджетних установ

22080100             Плата за оренду цілісних майнових комплексів

13040100             Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

22070000             Виконавчий збір

 

Керівник                                            ______________                             Швець В.П                                                                        (підпис)                                              (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер    ______________                             Гаталяк Г.Г                                                                        (підпис)                                             (прізвище, ініціали)

“_25” _ЛЮТОГО______ 2006р.

 

М.П.

 

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Відкрити рахунки дозволяю

                Документи на відкриття рахунків перевірив:

 

Керівник                                                           _____________ _______________________

                                                                                              (підпис)                              (прізвище, ініціали)

Дата відкриття рахунку “___”____________ 20__р.

 

№ бал.рахунку               № аналіт.рахунку         Головний бухгалтер   

_______________

                                               (підпис)

 

Додаток3

ЗАЯВА

на відкриття рахунків

до місцевого Шевченківський район м. Чернівці

 (вид бюджету)

ГУДК у Чернівецькій області                  23246436

(назва УДК, в якому відкриваються рахунки)                                Ідентифікаційний код

за ЄДПРОУ

УДК у м. Чернівці                         

(орган, що звертається з заявою)                        

Просимо відкрити бюджетні рахунки для зарахування надходжень відповідно до переліку:

Код бюджетної класифікації доходів Найменування

 

23030300             Адміністративні штрафи та інші санкції

41030802             Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

41037002             Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (бюджети районів в містах)

22090400             Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни

22090100             Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

41030602             Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства і дітям -інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (бюджети районів в містах)

41030902             Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, тве

41035002             Інші субвенції (бюджети районів в містах)

41031900             Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розрахунки щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень

50110000             Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

41035002             Інші субвенції

13050300             Земельний податок з фізичних осіб

16010500             Ринковий збір

Керівник                                           ______________                              Швець В.П                                                                        (підпис)                                             

Головний бухгалтер    ______________                             Гаталяк Г.Г.                                                                      (підпис)                                           

“25” лютого 2006 р.

М.П.

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

 

Відкрити рахунки дозволяю

                Документи на відкриття рахунків перевірив:

Керівник                                                           _____________ _______________________

                                                                                              (підпис)                              (прізвище, ініціали)

Дата відкриття рахунку “___”____________ 20____р.

№ бал. рахунку              № аналіт. рахунку        Головний бухгалтер   

_______________

                                               (підпис)

 

 Додаток 4

ЗАЯВА  Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ

про відкриття рахунків             

               

(назва органу Держказначейства, у якому відкривається рахунок) 

               

Найменування розпорядника, одержувача коштів, іншого клієнта

(повна і точна назва)  

 

Просимо відкрити бюджетний (ні)___________________________рахунок (нки)

                                                               ( реєстраційний, спеціальний реєстраційний )

відповідно до переліку:

Код програмної класифікації видатків бюджету          Код розпорядника, одержувача коштів за мережею

               

Просимо відкрити небюджетний рахунок

Керівник                                           ______________                              _________________________

                                                                              (підпис)                                             (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер    ______________                              _________________________

                                                                              (підпис)                                             (прізвище, ініціали)

“___” ___________ 200_ р.

М.П.

ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Відкрити _____________________рахунок

(вид рахунку)

дозволяю          Документи на відкриття рахунку перевірив:

 

Керівник                                                                           _____________ _______________________

                                                                                               (підпис)                             (прізвище, ініціали)

№ бал.рахунку               № аналіт.рахунку         Головний бухгалтер    (підпис)

 

Додаток 5

ЗАЯВА

 про закриття небюджетного рахунку

Найменування органу Державного казначейства      

Найменування установи, підприємства, організації 

                (повна й точна назва)

Просимо закрити рахунок №                

залишок коштів перерахувати на рахунок ____________________________________________________ ,

відкритий у        (номер рахунку)

 

                 (назва органу Держказначейства або назва установи банку)

Керівник (посада)                                       

 

Головний бухгалтер    (підпис)                             (прізвище, ініціали)

                 (підпис)             (прізвище, ініціали)

Дата заповнення заяви:

“                             ”                             200                       р.

 М. П.

               

 

1.Дата, час отримання органом Держказначейства заяви “___” _________ 200__ р. о_____ год.

2.Залишок коштів на рахунку за станом на дату

 отримання органом Держказначейства заяви ____________ грн.___________коп.

3.Дата перерахування залишку “___” ____________________ 200 _ р.

4.Дата закриття рахунку “___” ____________________ 200 _ р.

 

Головний бухгалтер (підпис)

 

                                                                Додаток 6

 К а р т к а

 із зразками підписів та відбитком печатки                                                                                                  Відмітка органу Держказначейства

 

                Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ        Дозвіл на прийняття зразків підписів

Назва органу Державного казначейства                          Головний бухгалтер   

(власник рахунку)                        (чи його заступник)      (підпис)

Місцезнаходження                     

 тел. №                               "___"___________ 200___ р.

Назва вищого органу Державного казначейства                         Інші відмітки

                              

                              

                              

                              

Надаємо зразки підписів та печатки, які просимо вважати обов’язковими

               

               

при здійсненні операцій за доходними рахунками.                

                              

Чеки та інші розпорядження за доходними рахунками просимо вважати

дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.                           

 

(найменування власника рахунку)

Посада Прізвище, ім’я та по батькові                 Зразок підпису              

 

 Зразок печатки

Перший підпис

                                              

                                              

Другий підпис                               

                                              

 

М. П. вищого органу Строк повноважень і підписи осіб, які

Державного казначейства, що тимчасово користуються правом першого                                   Керівник _______________

засвідчив повноваження та підписи чи другого підпису, засвідчуємо:                                                                          Головний бухгалтер _____

 

Додаток 7

 К а р т к а

 із зразками підписів та відбитком печатки                                                                                                                  Відмітка органу Держказначейства

 

                Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ

Ідентифікаційний

номер ДРФЮ   Дозвіл на прийняття зразків

підписів

 

Головний бухгалтер

(чи його заступник) підпис

Власник рахунку           

 (повна назва)                 "___"___________ 200__ р.

Місцезнаходження                     

 тел. №                               Інші відмітки

Назва вищестоящої організації              Коди    

 (міністерство, відомство,

 

                              

 

                              

центральна, кооперативна чи громадська організація)

                              

Назва органу Державного казначейства                         

                              

               

               

Місцезнаходження органу Державного казначейства                           

                              

 

                              

 

Надаємо зразки підписів та печатки, які

просимо вважати обов’язковими

обов'язковими при здійсненні операцій за рахунком.

 

Чеки та інші розпорядження за рахунком ___________ просимо вважати

дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.

 

(найменування власника рахунку)     

 

               

 

________________________________________________

 

Посада Прізвище, ім'я та по батькові

                Зразок підпису

               

 

Зразок печатки

Перший підпис                                             

                                              

Другий підпис                               

                                              

                                                                                             

М. П. організації вищого             Строк повноважень і підписи осіб, які Керівник ______________________

рівня, що засвідчила тимчасово користуються правом першого Головний бухгалтер _______________

повноваження та підписи чи другого підписів, засвідчуємо:

Повноваження і підписи керівника та головного бухгалтера, які діють відповідно до Статуту (Положення), засвідчую

__________________________________________________________

(посада і підпис керівника чи заступника керівника організації вищого рівня).

 Посвідчувальний напис нотаріуса (форма № 52)

"___ "____________200_ р. Я, державний (приватний) нотаріус           Видані грошові чеки

                дата      з №       до №    дата      з №        до №

(прізвище, ініціали)                                                                                  

нотаріальної контори (нотаріального округу)                                                                                                           

 ,                                                                                           

засвідчую справжність підпису                                                                                                          

 (посада, найменування юридичної особи,                                                                                  

 ,                                                                                           

прізвище, ім'я та по батькові представника)                                                                              

який зроблено за моєї присутності.                                                                                 

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.                                                                                           

Зареєстровано в реєстрі за № ___________________________                                                                                           

Стягнуто ____________________________________________                                                                                 

(державне мито / плата)                                                                                        

(Державний, приватний) нотаріус _______________                                                                               

 печатка (підпис)                                                                                        

 

 Додаток 8

 

Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків

 

Для кодування рахунків використовуються аналітичні параметри, перелік яких, може змінюватись та доповнюватись. Кодування аналітичних параметрів здійснюється на підставі наступних довідників:

Довідника адміністративно-територіального устрою України;

Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України – (ЄДРПОУ);

Бюджетної класифікації України;

Довідників Національного банку України;

Довідників Державного казначейства України.

1. Аналітичні параметри, які використовуються для кодування бюджетних рахунків для зарахування надходжень та їх акумулювання

1.1. BBBB (4 знаки) – номер балансового рахунку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119 із змінами та доповненнями.

1.2. K (1 знак) – ключ або контрольний розряд, що вираховується автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ.

1.3. SSS (3 знаки) – символ звітності, що відповідає коду бюджетної класифікації за доходами. Цей параметр кодується згідно Довідника Державного казначейства відповідності символу звітності коду бюджетної класифікації за доходами.

1.4. H (1 знак) – ознака зведеного рахунку для зарахування податків даної території, яка проставляється після символу звітності. У разі відкриття рахунків не в розрізі платників податків, приймає значення: “ 9 “

1.5. RR (2 знаки) – ознака, що відповідає коду відомчої класифікації видатків бюджету, або інша ознака у разі необхідності ведення деталізованого обліку надходжень.

 Наприклад:

01 – доходи ДАІ;

02 – проведення розрахунків згідно постанов Кабінету Міністрів України від 19.10.2001 №1210 “Про проведення розрахунків з бюджетом підприємств паливно-енергетичного комплексу та відшкодування податку на додану вартість підприємствам гірничо-металургійного комплексу” та від 26.09.2001 №1270 “Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом”; 05- доходи Державної митної служби; тощо.

 Якщо деталізація обліку за відомчою ознакою непотрібна, параметр RR має значення “00”

 1.6. TTT (3 знаки).–порядковий номер, який відповідає набору аналітичних параметрів і кодується згідно Довідника адміністративно-територіальних одиниць відповідних бюджетів.

 1.7. DDD (3 знаки) – додаткова ознака для забезпечення акумулювання надходжень на відповідних “котлових” рахунках, яка може приймати наступні значення:

991 – ознака надходжень, з яких здійснюється відрахування дотації;

992 – ознака надходжень, з яких не здійснюється відрахування дотації;

993 – ознака надходжень від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії.

2. Аналітичні рахунки за надходженнями до бюджетів мають довжину 14 знаків і відкриваються засобами програмного забезпечення за такою схемою : BBBB K SSS H RR TTT

 3. Рахунки для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету по відповідній території кодуються наступним чином: ВВВВ K DDD H RR TTT

 Параметри H RR для цих рахунків мають значення 9 00

 4. Рахунки для акумулювання коштів загального фонду державного бюджету та перерахування їх на центральний рівень кодуються наступним чином: ВВВВ К С

 Де С порядковий номер рахунку для акумулювання. Кількість рахунків для акумулювання залежить від формування бюджету і визначається необхідністю забезпечення процесу його виконання.

 5. Рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду державного бюджету по території кодуються наступним чином: ВВВВ К SSS H RR ТТТ

 Параметри H RR для цих рахунків мають значення 9 00

 6. Рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду, які перераховуються на центральний рівень та направляються на спеціальні видатки, кодуються наступним чином: ВВВВ К SSS

7. Рахунки для акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів кодуються наступним чином: ВВВВ K С TTT

 Де С порядковий номер рахунку для акумулювання.

 Кількість рахунків для акумулювання залежить від формування бюджету і визначається необхідністю забезпечення процесу його виконання.

 8. Рахунки для акумулювання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів кодуються наступним чином: ВВВ K SSS TTT

9. Аналітичні параметри, які використовуються для кодування бюджетних рахунків для операцій клієнтів за бюджетними асигнуваннями та рахунків інших клієнтів.

9.1. BBBB (4 знаки) – номер балансового рахунку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

9.2. K (1 знак) – ключ або контрольний розряд, що вираховується автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ.

9.3. GGG (3 знаки) – код типу рахунку, який присвоюється набору аналітичних параметрів. Ці аналітичні параметри містять всю необхідну інформацію про рахунок. У залежності від коду типу рахунку можуть використовуються наступні параметри :

 код відомчої класифікації; код за програмною класифікацією видатків або код за функціональною класифікацією видатків; код за мережею; ступінь підпорядкованості розпорядника коштів; ознака коштів; код органу Державного казначейства, в якому відкрито рахунок; код органу Державної податкової служби; в якому зареєстровано власника рахунку; код території.

9.4. NNNNNN (6 знаків) – номер, що забезпечує унікальність рахунку з відповідним набором аналітичних параметрів. Зазначений номер присвоюється засобами програмного забезпечення при відкритті аналітичного рахунку його власнику.

10. Аналітичні рахунки для операцій клієнтів за бюджетними асигнуваннями (рахунки розпорядників та одержувачів коштів, інших клієнтів) мають довжину 14 знаків і відкриваються за наступною схемою:

 BBBB K GGG NNNNNN

 11. Аналітичні параметри для кодування рахунків для обліку коштів, залучених до бюджетів:

11.1. BBBB (4 знаки) – номер балансового рахунку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119 із змінами та доповненнями.

11.2. K (1 знак) – ключ, контрольний розряд - вираховується автоматично до стандарту СЕП НБУ.

11.3. ZZZZZZ (6 знаків) – код відповідно до класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання.

 11.4. PP (2 знаки ) – код виду цінних паперів, у разі надходження коштів на центральному рівні, або код області, з якої надходять кошти.

12. Рахунки для обліку коштів залучених до бюджетів мають довжину 14 знаків і відкриваються за наступною схемою:

 BBBB K ZZZZZZ PP         

 

Додаток 9

МЕРЕЖА УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ,

ЯКІ ОТРИМУЮТЬ КОШТИ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

в 2007 році

КВК 220               УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 (назва розпорядника бюджетних коштів)

 

Код       

Найменування               

Загальний

фонд    

Спеціальний

фонд    

Разом  

Код       

Найменування               

Загальний

фонд    

Спеціальний

фонд

1             2             3             4             5             1             2             3             4

00701    Вище професійне училище №3

               

439,760               

126,448               

566,208               

00701    Вище професійне училище №3           

439,760               

126,448

 

00702    Професійно - технічне училище №4 

1939,00               

31,062  

1970,062             

00702    Професійно - технічне училище №4 

1939,00               

31,062

 

00703    Професійно - художнє училище №5  

1954,396             

193,796               

2148,192             

00703    Професійно - художнє училище №5  

1954,396             

193,796

 

00708    Професійно - технічне училище №13               

2260,606             

270,152               

2530,758             

00708    Професійно - технічне училище №13               

2260,606             

270,152

 

М.П. Керівник установи (організації) ______________ _________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 Головний бухгалтер (начальник _____________ _________________________

 планово-фінансового управління/відділу) (підпис) (ініціали , прізвище)

 

* Код розпорядника коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 00001; відповідальним виконавцям – від 00002 до 00009; іншим установам – довільні, починаючи з 00010, за умови недопущення дублювання коду в межах однієї території.

** Ступінь розпорядника коштів визначається таким чином: головному розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають власну мережу, – 2; бюджетним установам, що не мають мережі, – 3; одержувачам бюджетних коштів – 9.

 

 

 

 Додаток 10

В И Т Я Г

З РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ

З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ)

на 2007рік

 

 КВК 220 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 (назва головного розпорядника бюджетних коштів)

 

(тис. грн.)

Код        Найменування                Загальний

фонд     Спеціальний

фонд     Разом

1             2             3             4             5

00701    Вище професійне училище №3            439,760                126,448                566,208

00702    Професійно - технічне училище №4  1939,00                31,062   1970,062

00703    Професійно - художнє училище №5   1954,396              193,796                2148,192

00708    Професійно - технічне училище №13                2260,606              270,152                2530,758

 

Начальник управління _____________ __________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 Додаток 11

В И Т Я Г

З РІЧНОГО РОЗПИСУ ВИТРАТ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З РОЗПОДІЛОМ ЗА ВИДАМИ НАДХОДЖЕНЬ

на 2007рік

 (тис грн.)

Код*     Найменування                Всього

1             2             3

2201130               Вище професійне училище №3           

25010100                            42,00

2201130               Професійно - технічне училище №4 

25010100                            53,00

2201130               Професійно - художнє училище №5  

25010100                            45,00

2201130               Професійно - технічне училище №13               

25010100                            55,00

Усього: 195,00

 

* У графі “Код” заповнюються коди програмної класифікації видатків та коди видів надходжень, які направляються на виконання зазначених програм.

 

Начальник управління _____________ __________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

В И Т Я Г Додаток 12

З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ

ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ)

на 2007рік

КВК 220 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 (назва головного розпорядника бюджетних коштів)

(тис.грн.)

Код        Найменування                Січень  Лютий  Березень           Квітень               Травень              Червень             Липень                Серпень             Вересень           Жовтень             Листопад           Грудень              Усього

1             2             3             4             5             6             7             8             9             10           11           12           13           14           15

00701    Вище професійне училище №3            35,0       36,0       36,0       36,0       36,0       42,0       42,0       38,0       33,76     35,0                36,0       36,0       439,76

 

00702    Професійно - технічне училище №4  15,0       15,0       16,0       16,0       16,0       17,5       18,24     17,0       16,0       15,0                16,0       16,0       193,90

 

00703    Професійно - художнє училище №5   160,0     160,0     160,0     160,0     161,0     170,0     170,40   167,0     165,0     161,0                160,0     161,0     1954,40

 

00708    Професійно - технічне училище №13                185,0     185,0     185,0     188,0     188,0     197,0     197,60   192,0     188,0                185,0     185,0     18,0       2260,60

 

 Начальник управління _____________ __________________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

В И Т Я Г Додаток 13

З ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)

на 200_рік

КВК________ ___________________________________________

 (назва головного розпорядника бюджетних коштів)

 

(тис.грн.)

Код        Найменування                Січень  Лютий  Березень           Квітень               Травень              Червень             Липень                Серпень             Вересень           Жовтень             Листопад           Грудень              Усього

1             2             3             4             5             6             7             8             9             10           11           12           13           14           15

 

 Начальник управління _________________ __________________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 Додаток 14

 ЗАТВЕРДЖУЮ

 _______________________________

                                                                                                                                                                                                                            (посада)

                                                                                                                                                                                             ____________________________________

                                                                                                                                                                                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

 М.П. “_____” _________________ 200__р.

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ

на 2007 рік

Код відомчої класифікації та назва головного розпорядника бюджетних коштів 220, УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ступінь розпорядника коштів               

КПК      

КЕКВ     Усього на рік, у т.ч.      

Разом на рік

                                               загальний фонд              спеціальний фонд       

ІІ             2201130               1111      1000000                               1000000

ІІ             2201130               1120      400000                 400000

ІІ             2201130               1131      100000                 100000

ІІ             2201130               2110      500000                 500000

Разом

щодо головного розпорядника бюджетних коштів 2000000 грн.

 (24) Вище професійне училище №3 02548989 УДК у м. Чернівці 2451

(код території) (назва розпорядника бюджетних коштів) ( код розпорядника) (назва УДК) (код УДК)

ІІІ            2201130               1111      100000                 100000

ІІІ            2201130               1120      40000                    40000

ІІІ            2201130               1131      30000                    30000

ІІІ            2201130               2110      100000                 100000

Разом

щодо розпорядника бюджетних коштів 270000 грн.

 (24) Професійно - технічне училище №4 02549003 УДК у м. Чернівці 2451

(код території) (назва розпорядника бюджетних коштів) ( код розпорядника) (назва УДК) (код УДК)

ІІІ            2201130               1111      900000                 900000

ІІІ            2201130               1120      360000                 360000

ІІІ            2201130               1131      70000                    70000

ІІІ            2201130               2110      400000                 400000

Разом

щодо розпорядника бюджетних коштів 1730000 грн.

 

 Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового управління/відділу) __________________ _______________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

Додаток 15

 

РІЧНИЙ РОЗПИС АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ

З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ)

на 2007 рік

ГУДКУ в Чернівецькій області

 (назва органу Державного казначейства)

 (грн.)

Ступінь розпорядника

бюджетних коштів      

КПК      

КЕКВ     Загальний

фонд     Спеціальний

фонд    

Усього

ІІ             2201130               1111      1000000                               1000000

ІІ             2201130               1120      400000                 400000

ІІ             2201130               1131      100000                 100000

ІІ             2201130               2110      500000                 500000

(__220___) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів)

02548989 Вище професійне училище №3

(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів)

ІІІ            2201130               1111      100000                 100000

ІІІ            2201130               1120      40000                    40000

ІІІ            2201130               1131      30000                    30000

ІІІ            2201130               2110      100000                 100000

Разом щодо КПК 270000

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 270000

Разом щодоКВК 270000

Усього 270000

02549003 Професійно - технічне училище №4

(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів)

ІІІ            2201130               1111      900000                  900000

ІІІ            2201130               1120      360000                 360000

ІІІ            2201130               1131      70000                    70000

ІІІ            2201130               2110      400000                 400000

Разом щодо КПК 1730000

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 1730000

Разом щодо КВК 1730000

Усього 1730000

 

Начальник управління ДКУ _______________ _____________________

                                                                (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 Додаток 16

 

 

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС АСИГНУВАНЬ

ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ)

на 2007 рік

ГУДКУ в Чернівецькій області

 (назва органу Державного казначейства України) (грн.)

Ступінь розпорядника

бюджетних

коштів

КПК      

КЕКВ    

Усього  Суми

                                                               січень  лютий  бере-

зень      квітень                травень              червень              липень                серпень              вере-

сень      жовтень             листо-пад          грудень

ІІ             2201130               1110      1000000               80000    80000    80000    80000    80000    80000    80000    80000    80000    80000                100000  100000

ІІ             2201130               1120      400000  30000    30000    30000    30000    30000    30000    30000    30000    30000    30000    50000                50000

ІІ             2201130               5000      600000  50000    50000    50000    50000    50000    50000    50000    50000    50000    50000    50000                50000

(__220___) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ

 (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів)

02548989 Вище професійне училище №3

(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів)

ІІІ            2201130               1110      100000  8000      8000      8000      8000      8000      8000      8000      8000      8000      8000      10000                10000

ІІІ            2201130               1120      40000    3000      3000      3000      3000      3000      3000      3000      3000      3000      3000      5000                5000

ІІІ            2201130               5000      130000  10000    10000    10000    10000    10000    10000    10000    10000    10000    10000    15000                15000

Разом щодо КПК 270000

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 270000

Разом щодо КВК 270000

Усього 270000

02549003 Професійно - технічне училище №4

(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів)

ІІІ            2201130               1110      900000  72000    72000    72000    72000    72000    72000    72000    72000    72000    72000    90000                90000

ІІІ            2201130               1120      360000  27000    27000    27000    27000    27000    27000    27000    27000    27000    27000    45000                45000

ІІІ            2201130               5000      470000  40000    40000    40000    40000    40000    40000    40000    40000    40000    40000    35000                35000

Разом щодо КПК 1730000

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 1730000

Разом щодо КВК 1730000

Усього 1730000

 

Начальник управління ДКУ ______________ ________________________

                                                                (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 Додаток 17

 

ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

(ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ)

ГУДКУ в Чернівецькій області

 (назва органу Державного казначейства України) (грн.)

Ступінь розпорядника

бюджетних

коштів

КПК      

КЕКВ    

Усього  Суми

                                                               січень  лютий  бере-

зень      квітень                травень              червень              липень                серпень              вере-

сень      жовтень             листо-пад          грудень

(_______) ________________________________________________________

 (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів)

 ( ________ ) ________________________________

(код розпорядника) (назва розпорядника)

                                                                                                                                                                                                                                          

Разом щодо КПК

Разом щодо розпорядника бджетних коштів

Разом щодо КВК

Усього

 

Начальник управління ДКУ ______________ ________________________

                                                                (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 Додаток 18

 ЗАТВЕРДЖУЮ

 ________________________________

                                                                                                                                                                                                                            (посада)

                                                                                                                                                                                             ____________________________________

                                                                                                                                                                                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

 М.П. “_____” ________________ 200__р.

РЕЄСТР ЗМІН № 1 від 25.06.2006 р.

РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ КОШТОРИСІВ на 2006рік

 КВК 220 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

довідка № 25 від 22.06.2006р.

 (грн.)

Ступінь розпорядника коштів               

КПК      

КЕКВ     Сума змін (зменшення “ - ”, збільшення “ + ”)             

Усього

                                               загальний фонд              спеціальний фонд       

ІІ             2201130               1111      150000                 150000

ІІ             2201130               1120      75000                    75000

Разом

щодо головного розпорядника бюджетних коштів 225000грн.

 (24) Вище професійне училище №3 02548989 УДК у м. Чернівці 2451

(код території) (назва розпорядника бюджетних коштів) ( код розпорядника) (назва УДК) (код УДК)

ІІІ            2201130               1111      30000                    30000

ІІІ            2201130               1120      15000                    15000

Разом

щодо розпорядника бюджетних коштів 45000 грн.

 (24) Професійно - технічне училище №4 02549003 УДК у м. Чернівці 2451

(код території) (назва розпорядника бюджетних коштів) ( код розпорядника) (назва УДК) (код УДК)

ІІІ            2201130               1111      120000                 120000

ІІІ            2201130               1120      60000                    60000

Разом

щодо розпорядника бюджетних коштів 180000 грн.

 

 Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового управління/відділу) _________________ ________________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 19

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ

 ________________________________

                                                                                                                                                                                                                            (посада)

                                                                                                                                                                                             ____________________________________

                                                                                                                                                                                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

 М.П. “_____” ___________________ 200__р.

 

РЕЄСТР ЗМІН № 1 від 25.06.2006 р.

РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ ЗВЕДЕНИХ ПЛАНІВ АСИГНУВАНЬ

 ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

на 2006 рік

 довідка № 25 від 22.06.2006р.

Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника бюджетних коштів ___________________________ (грн.)

Ступінь розпоряд-ника бюджетних коштів   

КПК      

КЕКВ    

Разом

на рік   У тому числі за місяцями

                                                               січень  лютий  бере-зень         квітень                травень              червень              липень                серпень              вересень           жовтень             листо-пад          грудень

ІІ             2201130               1111      150000  -              -              -              -              -              -              25000    25000    25000    25000    25000                25000

ІІ             2201130               1120      75000    -              -              -              -              -              -              12500    12500    12500    12500    12500                12500

Разом

щодо головного розпорядника бюджетних коштів 225000 ГРН.

(24) Вище професійне училище №3 02548989 УДК у м. Чернівці 2451

(код території) (назва розпорядника) (код розпорядника) (назва УДК) (код УДК)

ІІІ            2201130               1111      30000    -              -              -              -              -              -              5000      5000      5000      5000      5000                5000

ІІІ            2201130               1120      15000    -              -              -              -              -              -              2500      2500      2500      2500      2500                2500

Разом

щодо розпорядника бюджетних коштів 45000 ГРН.

(24) Професійно - технічне училище №4 02549003 УДК у м. Чернівці 2451

(код території) (назва розпорядника) (код розпорядника) (назва УДК) (код УДК)

ІІІ            2201130               1111      120000  -              -              -              -              -              -              20000    20000    20000    20000    20000                20000

ІІІ            2201130               1120      60000    -              -              -              -              -              -              10000    10000    10000    10000    10000                10000

Разом

щодо розпорядника бюджетних коштів 180000 ГРН.

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового управління/відділу) __________________ ___________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 Додаток 20

 

 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я № 1 від 25.06.2006 р.

ПРО ЗМІНИ РІЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ)

на 2006 р.

 

ГУДКУ в Чернівецькій області

 (код та назва органу Державного казначейства України)

(грн.)

Ступінь розпорядника бюджетних коштів     

КПК      

КЕКВ     Сума змін (зменшення “-“, збільшення “+”)

                                               усього  загальний фонд              спеціальний фонд

ІІ             2201130               1111      150000  150000 

ІІ             2201130               1120      75000    75000   

(__220_) __ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів)

(_02548989__ Вище професійне училище №3

(код розпорядника) (назва розпорядника)

ІІІ            2201130               1111      30000    30000   

ІІІ            2201130               1120      15000    15000   

Разом щодо КПК 45000

Разом

щодо розпорядника бюджетних коштів 45000

Разом щодо КВК45000

Усього 45000

02549003 _Професійно - технічне училище №4

(код розпорядника) (назва розпорядника)

ІІІ            2201130               1111      120000  120000 

ІІІ            2201130               1120      60000    60000   

Разом щодо КПК 180000

Разом

щодо розпорядника бюджетних коштів 180000

Разом щодо КВК180000

Усього 180000

 

Начальник управління ДКУ _____________ ______________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

 П О В І Д О М Л Е Н Н Я №_1 від 25.06.2006 р. Додаток 21

про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету

(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ)

на 2006рік

ГУДКУ в Чернівецькій області

 (код та назва органу Державного казначейства України) (грн.)

Ступінь розпорядника              

КПК      

КЕКВ     Сума змін (зменшення " -", збільшення " +" )

                                               усього  січень  лютий  бере-

зень      квітень                травень              червень              липень                серпень              вере-

сень      жовтень             листо-пад          грудень

бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                 

ІІ             2201130               1111      150000  -              -              -              -              -              -              25000    25000    25000    25000    25000                25000

ІІ             2201130               1120      75000    -              -              -              -              -              -              12500    12500    12500    12500    12500                12500

(___220___) УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 (КВК) (назва головного розпорядника бюджетних коштів)

_02548989 Вище професійне училище №3

(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів)

ІІІ            2201130               1111      30000    -              -              -              -              -              -              5000      5000      5000      5000      5000                5000

ІІІ            2201130               1120      15000    -              -              -              -              -              -              2500      2500      2500      2500      2500                2500

Разом щодо КПК 45000 грн

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 45000 грн

Усього щодо КВК 45000 грн

Усього 45000 грн

02549003 Професійно - технічне училище №4

(код розпорядника) (назва розпорядника бюджетних коштів)

ІІІ            2201130               1111      120000  -              -              -              -              -              -              20000    20000    20000    20000    20000                20000

ІІІ            2201130               1120      60000    -              -              -              -              -              -              10000    10000    10000    10000    10000                10000

Разом щодо КПК 180000 грн

Разом щодо розпорядника бюджетних коштів 180000 грн

Усього щодо КВК 180000 грн

Усього 180000 грн

 

Начальник управління ДКУ _____________ ______________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 Додаток 22

ЗАТВЕРДЖУЮ

 ____________________

 (посада)

 ________________________

 (підпис, ініціали, прізвище)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___________

щодо зарахування асигнувань на узагальнені рахунки відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету

від____________________

(грн.)

 

Код       

Назва головного розпорядника бюджетних коштів  

Рахунок № *    

Дебет

               

Кредит               

Примітка

1             2             3             4             5             6

                                                                             

                                                                             

                                                                             

 Разом по розпорядженню:

* При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних трансфертів зазначається назва бюджету, якому перераховується трансферт.

 

Начальник Управління ________________ _______________________

                                                                               (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 Додаток 23

_________________ ___________________________

 (код казначейства) (назва органу казначейства)

________________ ____________________________

 (код клієнта) (назва клієнта)

__________________________________

 (назва рахунку)

ВИПИСКА

 З РАХУНКУ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ

ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ _______________

за період з 05.12.2006 до 20.12.2006р.

КВК: ___________

Вхідний залишок: ___9650,00___________

 

 (грн.)

№ операції       Тип операції     Дата операції  Дата документа             № документа  Дебет  Кредит                КПК       КЕКВ                Сума

1             2             3             4             5             6             7             8             9             10

1             3100      05.12.06               05.12.06               425         685,00                  2201130               1162      685,00

2             9100      20.12.06               20.12.06               810                        3000,00                2201130               1135      3000,00

 

 Усього оборотів 685,00 3000,00

 

 Вихідний залишок 11965,00

Виконавець ____________ ______________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 Додаток 24

 

_УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 (назва розпорядника бюджетних коштів)

КВК 220

РОЗПОДІЛ

ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ З РАХУНКУ № 35110000000011

від ”1” лютого 2007р. № 1

Код коштів 01 (грн. )

 

 

№ з/п  

Код

тери-торії         

 

Код

за ЄДРПОУ       

 

Код розпорядника бюджетних коштів             

 

Назва

розпорядника бюджетних коштів      

 

Банківські реквізити   

 

КПК      

 

КЕКВ    

 

Сума,

усього 

 

В т.ч.

                                                                              назва установи банку  код банку          номер рахунку                                                              перера-хування коштів             оплата рахунків

1             2             3             4             5             6             7             8             9             10           11           12           13

1             24           02548989             00701    Вище професійне училище №3            ГУДКУ в Чернівецькій області                856135                35210000000010              2201130               1131      1000      1000     

2             24           0249003               00702    Професійно - технічне училище №4  ГУДКУ в Чернівецькій області                856135                35210000000012              2201130               1132      250         250        

3             24           02549032             00703    Професійно - художнє училище №5   ГУДКУ в Чернівецькій області                856135                35210000000013              2201130               1161      4000                      4000

4             24           05537986             00708    Професійно - технічне училище №13                ГУДКУ в Чернівецькій області                856135  35210000000014              2201130               1140      300         300        

Сума усього, у т.ч. щодо КПК та КЕКВ

Суму писати словами: П’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн.. 00 коп.

 

Керівник ________________________ ____________________________

                                                                                              (підпис)                                                                                            (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер ________________________ ____________________________

                                                                                               (підпис)                                                                                           (ініціали, прізвище)

М. П.

 

 Додаток 25

РЕЄСТР

НА ВІДКРИТТЯ АСИГНУВАНЬ

УДК в м. Чернівці

від “ 1 ” лютого 2007 р. № 1

Код коштів 01 (грн.)

 

№ з/п  

 

КОК      

Назва розпорядника бюджетних коштів         

 

КВК       

 

КПК      

 

КЕКВ    

Сума,

усього  В т.ч     

 

Примітка

                                                                                                              перерахування коштів               оплата рахунків            

1             2             3             4             5             6             7             8             9             10

1             00701    Вище професійне училище №3            220         2201130               1131      1000      1000                     

2            

00702    Професійно - технічне училище №4  220         2201130               1132      250         250                       

3            

00703    Професійно - художнє училище №5   220         2201130               1161      4000                      4000     

4            

00708    Професійно - технічне училище №13                220         2201130               1140      300         300                       

 

Усього: П’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн.. 00 коп.

 

Начальник Управління _________________     __________________________                                                                                                                               (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Додаток 26

ЗВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ № 1

ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Код коштів_01 грн.

№ п/п  Код території   Назва управління Державного казначейства Сума     Примітка

1             2             3             4             5

1             24           УДК в м. Чернівці          5550,00               

                                                              

Усього: 5550,00

 Сума: П’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн.. 00 коп.

 

Начальник Управління ________________ ______________________

 Додаток 27

ЗАТВЕРДЖУЮ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

на перерахування коштів спеціального фонду

державного бюджету

від _________________ МФО: 820172

ЄДРПОУ: 20055032 (грн.)

№ з/п   Назва головного розпорядника бюджетних коштів*                Дебет рахунку

№3124кХХХХХХХ            Кредит рахунку

№4452кХХХХХХХ            Сума

1             2             3             4             5

                                                              

 Разом за розпорядженням __________________

 (суму писати словами)

* При підготовці розпорядження на перерахування міжбюджетних трансфертів зазначається назва бюджету, якому перераховується трансферт.

Начальник управління ___________ _____________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

Отримав: начальник управління ___________ ____________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Додаток 28

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ              777                       

                Одержано банком

від         <             15           >             грудня 200         6             р.

                <                             >                             200                        р.

Платник              Обласне управління освіти                                    

Код        987654321                          ДЕБЕТ   СУМА

Банк

п латника           Управління Держказначейства у Чернівецькій області           Код банку          Рах.№  352120220718   100,00

                у .м.      Чернівці             834016                                

               

 

Одержувач      

ЗАТ “Госптовари”         

КРЕДИТ              

                Рах.№ 

26002103756     

Код        19078123                                           

Банк одержувача          Чернівецька обласна дирекція Укрсоцбанку                код банку          Рах.№                 

                м.           Чернівці             334011                                

Суму писати словами Сто гривень 00 копійок

 

Призначення платежу                # реєстраційний номер #; # код оплати #; # 1131=100,00 #

 

                                                                               Проведено банком

М.П.      Підписи платника         <                             >                             200                        р.

                                                                                               підпис банку

 

Примітка. У полі “Призначення платежу” можуть бути введені додаткові параметри, визначені Державним казначейством України.

Додаток 29

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

 (посада)

______________________________

 (підпис, ініціали, прізвище)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ З РАХУНКУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА №______________

Код коштів _______ від “___” _______________ 200__р. за № ____________

 (грн.)

№ з/п   Код території   Код

за ЄДРПОУ        Код одержувача коштів             Назва одержувача коштів         Банківські реквізити   

КПК      

КЕКВ     Сума перерахування

                                                                              назва установи банку  код банку          номер рахунку                                              всього                в т.ч. оплата рахунків

1             2             3             4             5             6             7             8             9             10           11           12

Разом_______________________________

 (суму писати словами)

Начальник Управління ____________________ _______________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

Начальник Управління ____________________ _______________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)

Отримав: начальник Управління ____________________ _______________________________

 (підпис) (ініціали, прізвище)