РОЗДІЛ 2. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

магниевый скраб beletage

 

2.1. Суть бюджетного процесу та його організація

 

Організація бюджетного процесу в Україні здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України (червень 2001 року), рішень Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих органів.

Бюджетний кодекс визначає бюджетний процес як регламентовану нормами права діяльність, пов’язану із складанням, розгля¬дом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх вико¬нанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України. Здебільшого під бюджетним процесом розуміють процес скла¬дання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів усіх рівнів.

Усі стадії бюджетного процесу повторюються щорічно. Бю¬джет складається і затверджується на рік, який дістає назву бю¬джетного року. В Україні, як і в Франції, Бельгії, Швейцарії, він співпадає з календарним роком - з 1 січня до 31 грудня, у Великобританії, Канаді, Японії він починається з 1 квітня, в Італії - з 1 липня, в США - з 1 жовтня. Бюджетний період включає час, протягом якого функціонує бюджет. В Україні діє річний бюджетний період.

Перші стадії в структурі бюджетного процесу, а саме: скла¬дання, розгляд і затвердження бюджету є одночасно стадіями бюджетного планування, яке розпочинається із формування основних макропоказників економічного та соціального розвитку країни і здійснюється у відповідності з Основними засадами грошово-кредитної політики НБУ та Основними напрямками бюджетної політики на наступний рік.

Міністерство фінансів забезпечує процедури формування, подання та розгляду бюджетних запитів бюджетних установ і складає Проект закону України про Державний бюджет України (Проект). Після розгляду і схвалення Проекту Кабінетом Міністрів України, він подається для подальшого розгляду і затвердження до Верховної Ради України.

Міністр фінансів представляє Проект на пленарному засіданні Верховної Ради, яка оцінює його відповідність Бюджетній резолюції і приймає до розгляду. Бюджетний комітет Верховної Ради до 1 жовтня приймає пропозиції депутатів і комітетів до Проекту, разом з Кабінетом Міністрів розглядає їх і готує висновки та пропозиції.

Не пізніше 20 жовтня відбувається перше читання Проекту, на яком заслуховується доповідь голови Бюджетного комітету про висновки та пропозиції. Схвалені висновки набувають статусу Бюджетних висновків.

Кабінет України Міністрів у відповідності із Бюджетними висновками доопрацьовує Проект і не пізніше 3 листопада подає Верховній Раді. Бюджетний комітет протягом 3-х днів готує висновки щодо його розгляду. Під час другого читання затверджується дефіцит (профіцит), доходи, видатки бюджету та міжбюджетні трансферти.

Бюджетний комітет доопрацьовує Проект і вносить на розгляд Верховної Ради у третьому читанні (не пізніше 25 листопада). Читання розпочинається із доповіді голови Бюджетного комітету та співдоповіді Міністра фінансів, проводиться голосування за статтями, що залишилися з другого читання і за Проектом в цілому. Закон України про Державний бюджет України приймається до 1 грудня.

Розробка проектів місцевих бюджетів починається із доведення Мінфіном до Ради Міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів.

Практична робота по складанню проектів місцевих бюджетів проводиться місцевими фінансовими органами, які:

-              розробляють інструкції по складанню бюджетних запитів;

-              аналізують отримані бюджетні запити і приймають рішення про включення їх до проекту бюджету;

-              враховують пропозиції виконавчих органів місцевих рад, державних адміністрацій щодо показників бюджетів;

-              перевіряють баланси (зведені баланси) доходів і видатків, проекти планів за доходами і кошториси видатків розроблені місцевими держадміністраціями;

-              складають проекти місцевих бюджетів, які виносяться на розгляд місцевих адміністрацій.

На розгляд облдержадміністрацій вносяться також проекти нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів до районних і міських бюджетів, суми міжбюджетних трансфертів (дотацій і субвенцій) на вирівнювання соціального забезпечення населення, суми оборотної касової готівки обласного бюджету.

Проекти місцевих бюджетів коректуються у відповідності з прийнятим Верховною Радою у другому читанні Проектом Державного бюджету України.

Проект рішення про місцевий бюджет попередньо схвалюється Радою Міністрів АРК, держадміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради. Разом із цим проектом до місцевої ради подаються наступні документи: пояснювальна записка (інформація про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці та прогноз її розвитку, оцінка надходжень до бюджету, аналіз доцільності видатків бюджету, обґрунтування міжбюджетних взаємовідносин, інформація про погашення боргу, обсягів та умов запозичень); прогноз основних видів доходів, видатків та фінансування на наступні три роки; проект показників зведеного бюджету; перелік інвестиційних програм; інформація про хід виконання бюджету в поточному році; пояснення головних розпорядників коштів до проекту бюджету та інші матеріали.

Рішення про місцевий бюджет визначає доходи і видатки бюджету, граничний обсяг річного дефіциту бюджету, бюджетні призначення головним розпорядникам коштів, міжбюджетні трансферти, перелік захищених статей.

Бюджет АРК, обласні і районні бюджети, бюджети міст республіканського та обласного значення повинні бути прийняте не пізніше двох тижнів після опублікування Закону про державний бюджет на відповідний рік.

Рішення про міські, селищні та сільські бюджети, бюджети районів у містах приймаються відповідними радами не пізніше ніж у двотижневий період після затвердження вищестоящого місцевого бюджету.