2.2. Міністерство фінансів України — центральний орган державної виконавчої влади: завдання, функції, структура

магниевый скраб beletage

 

У більшості країн в складі Кабінету Міністрів є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію завдань соціального та економічного розвитку. Це - Міністерством фінансів і саме під такою назвою воно функціонує в Україні. У різних країнах йому притаманна більша чи менша кількість функцій, під його егідою можуть знаходитися ті чи інші органи виконавчої влади, у деяких країнах воно називається Казначейством (США, Великобританія) і доповнюється іншими державними фінансовими відомствами (адміністративно-бюджетне управління адміністрації Президента США).

Міністерство фінансів України діє у правовому полі Конституції України, законів України, нормативних актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, а також Положення про Міністерство фінансів України, схваленого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року.

До завдань Міністерства фінансів України відноситься:

-              аналіз економічної та фінансової ситуації в країні та перспектив її розвитку;

-              розробка стратегії щодо формування, обслуговування та погашення державного боргу;

-              розроблення проекту державного бюджету, організація його виконання та складання звіту про його виконання;

-              забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та здійснення контролю за їх використанням;

-              удосконалення методів фінансового та бюджетного планування, фінансування, звітності та контролю за використанням бюджетних коштів;

-              забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках економічного та соціального розвитку;

-              забезпечення єдиної методології бухгалтерського обліку та звітності (крім банківської системи) тощо.

Більшість функцій Міністерства фінансів прямо стосуються бюджету. До першої групи функцій, що безпосередньо пов’язані з бюджетом, можна віднести такі:

-              розробка проектів бюджетів, виконання бюджетів та складання звітів про їх виконання;

-              методичне керівництво за складанням бюджетів та бюджетним фінансуванням;

-              удосконалення міжбюджетних взаємовідносин;

-              контроль цільового використання коштів бюджетів, обмеження або припинення фінансування при нецільовому використанні бюджетних коштів;

-              надання позичок з державного бюджету іншим бюджетам, відстрочки та розстрочки за платежам до Державного бюджету, проведення різнопланових перевірок дотримання вимог нормативних документів щодо руху бюджетних коштів.

У наступну групу варто включити функції, що стосуються податкової політики:

- аналізує діючу податкову систему та пропонує зміни до неї;

-              вивчає вплив податкової політики на економічне зростання;

-              прогнозує податкові надходження;

-              координує діяльність центральних органів влади задля своєчасного і повного надходження податків та обов’язкових платежів до бюджетів.

До цієї ж групи можна віднести функції, пов’язані з випуском державних цінних паперів, формуванням державних зовнішніх запозичень, удосконаленням валютних, фінансових, кредитних, податкових та митних відносин з іншими державами, розробкою основних засад грошово-кредитної політики та активної інвестиційної політики, заходів щодо фінансового оздоровлення економіки та її структурної перебудови, розробкою державних загальнонаціональних програм та забезпечення їх фінансування.

У третій групі опиняються всі інші функції, які найменше пов’язані з бюджетом:

-              розробка методології та методики бухгалтерського обліку і звітності;

-              затвердження планів рахунків, типових форм бухобліку і звітності, інструкцій по їх використанню та порядку складання звітності;

-              підготовка пропозицій щодо удосконалення системи органів виконавчої влади, їх структури, оплати праці працівників;

-              співпраця з міжнародними організаціями;

-              кадрова політика тощо.

Міністерство фінансів наділене значними повноваженнями: має право вимагати і одержувати від центральних органів виконавчої влади, їхніх територіальних органів матеріали для складання бюджету та контролю за його виконанням, обмежувати, припиняти фінансування розпорядників бюджетних коштів у випадках, передбачених чинним законодавством, надавати позички з державного бюджету бюджетам нижчого рівня, поводити перевірки фінансово-господарських документів, що стосуються використання бюджетних коштів, застосовувати штрафні санкції до порушників фінансової та розрахунково-касової дисципліни, видавати власні нормативні документи та організовувати їх виконання.

Важливу роль відіграє центральний апарат Міністерства фінансів, який на загальнодержавному рівні реалізує вищезазначені функції, шляхом:

-              розробки економічних методів зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) та ефективності суспільного виробництва, фінансового оздоровлення галузей та підвищення доходів бюджетів;

-              координації роботи по складанню державного бюджету, зведеного балансу фінансових ресурсів;

-              розробки проектів законодавчих документів та роз’яснення чинного законодавства;

-              надання практичної допомоги з фінансових питань всім економічним суб’єктам та органам влади тощо.

Структура Мінфіну відповідає його завданням та функціям. Зокрема, у структурі центрального апарату утворені наступні департаменти та управління:

-              департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності міністра (управління: організаційного забезпечення, аналітичного забезпечення; прес-служба);

-              департамент зведеного бюджету (головне управління з державного бюджету; управління: координації роботи з ДКУ, доходів та планування бюджетного процесу, фінансів оборони та правоохоронних органів, фінансів освіти, науки та культури, фінансів охорони здоров’я та соціальних програм, фінансів цільових програм, фінансів органів управління, фінансів АПК; головне управління місцевих бюджетів; управління: планування місцевих бюджетів, виконання місцевих бюджетів; головне управління податкової та митної політики; управління: податкового законодавства, податкового адміністрування, митного адміністрування, макроекономічного аналізу та балансу фінансових ресурсів);

-              департамент фінансової статистики та аналізу, методології бухгалтерського обліку та контролю (управління: зведеного аналізу виконання бюджету, фінансової та економічної статистики, методології бухгалтерського обліку, координації роботи з ГоловКРУ);

-              департамент управління державним боргом (управління: роботи з некомерційними борговими зобов’язаннями, роботи з комерційними борговими зобов’язаннями, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, фінансової політики та координації роботи з НБУ, координації та аналізу боргової політики відділ з підготовки та управління проектом фінансування розвитком села);

-              департамент міжнародних зв’язків (управління: міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції);

-              департамент організаційно-розпорядчої і кадрової роботи (управління організаційно-розпорядчої роботи, управління кадрів і навчальних закладів, управління внутрішньовідомчого контролю, протокольний відділ);

-              департамент інформатизації (управління інформаційних технологій, управління модернізації);

-              департамент взаємозв’язків з законодавчою владою(управління: взаємодії з Верховною Радою України, супроводження проектів законодавчих актів у Верховній Раді України);

-              департамент взаємозв’язків з виконавчою владою (управління: з питань забезпечення роботи з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади, взаємодії з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації);

-              департамент підвідомчих підприємств (управління: контролю за обігом дорогоцінних матеріалів та дорогоцінного каміння, контролю за виробництвом цінних паперів (Держзнак).

Окремими структурними підрозділами центрального апарату Міністерства фінансів України є юридичне, фінансове та адміністративно-господарське управління, а також режимно-секретний відділ.

Вищезазначені функції та організаційна структура вищої ланки (центрального апарату) Мінфіну, наочно демонструють, його стратегічну націленість на забезпечення перш за все якісного бюджетного процесу.

Міністерство фінансів очолює міністр, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр міністра України. Міністр має заступників, яких за подан¬ням Прем’єр міністра України призначає Кабінет Міністрів України. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінфіну, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у міністерстві утворюється Колегія у складі міністра (голова колегії), заступників міністра за посадою, а також інших керівних працівників центрального апара¬ту. Структура та зміни в структурі центрального апарату міністерства затверджується віце-прем'єр-міністром України. Положення про структурні підрозді¬ли центрального апарату затверджує міністр фінансів.

Середня ланка органів Мінфіну включає Міністерство фінансів АРК, головні фінансові управління обласних державних ад¬міністрацій та міські фінансові управління державних ад¬міністрацій міст Києва та Севастополя, які реалізують політику Міністерства фінансів України у відповідних регіонах.

До їх функцій відноситься координація, організація робіт та безпосередня участь в розробці балансу фінансових ресурсів підвідомчої території, складанні відповідних проектів бюджетів та їх виконанні (складання розписів, забезпечення переказів коштів та взаєморозрахунків з державним бюджетом, здійснення фінансування місцевого господарства, невиробничої сфери та соціальних заходів, контроль ходу та ведення обліку виконання бюджетів, розгляд звітів про виконання нижчестоящих бюджетів, формування зведених звітів та подання їх Міністерству фінансів України, звітування перед відповідними радами про виконання бюджету).

Фінансові управління розробляють пропозиції щодо запровадження місцевих податків і зборів, контролюють виплати з бюджетів, резервного та позабюджетних фондів, дотримання єдиних засад бухгалтерського обліку, готують питання про надання пільг, відстрочок податкових платежів і податкового кредиту. У їхньому віданні знаходиться інвестиційна політика, ціноутворення, розвиток відносин власності, підприємницької діяльності, ринку цінних паперів, фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону, контроль використання, обліку і зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння тощо.

Типова структура головного фінансового управління обласної державної адміністрації передбачає управління: з бюджету, бухгалтерського обліку та звітності, фінансів виробничої сфери, бюджетних програм охорони здоров’я та соціального захисту населення, кадрів та фінансів правоохоронних органів, а також відділ фінансів місцевих органів влади і управління та загальний відділ.

Фінансові управління мають подвійне підпорядкування, підвідомчі і підзвітні у своїй діяльності центральному апарату Міністерства фінансів України і відповідним державним адміністраціям.

Фінансові управління районних державних ад¬міністрацій та фінансові управління (відділи) міст є нижчою ланкою органів Міністерства фінансів України. Реалізуючи державну фінансову політику на місцях, фінансові управління здійснюють фінансове забезпечення розвитку галузей та підприємств регіону, проводять їх фінансове оздоровлення, координують роботу із складання місцевих бюджетів, контролюють їх виконання, здійснюють фінансування видатків, ведуть відповідний облік та складають звітність про виконання бюджетів тощо. Більшість їхніх завдань та функцій є віддзеркаленням завдань та функцій фінансових управлінь середньої ланки. У них також подвійне підпорядкування, а в типовій структурі всього три відділи: бюджетний, бюджетних доходів і фінансів комунальної власності, бухгалтерського обліку та звітності.