2.3.    Роль та функції Державного казначейства України в бюджетному процесі

магниевый скраб beletage

 

Активну роль у бюджетному процесі відіграє Державне казначейство України (ДКУ), яке безпосередньо контролює і обліковує надходження коштів до бюджетів, законність і доцільність їх використання, обслуговує розпорядників бюджетних коштів, веде облік руху бюджетних коштів та готує звітність про виконання бюджетів.

Створене Указом Президента у 1995 році, ДКУ швидко міцніло організаційно і методологічно, що дозволило йому вже у 1997 році вести обслуговування 21 тис. реєстраційних рахунків і здійснити близько 45% бюджетних операцій. За 1998-99 рр. із запровадженням Бюджетної класифікації, Плану рахунків бухгалтерського обліку, Порядку виконання Державного бюджету за видатками тощо, значно поліпшилась нормативна база ДКУ. Проте повністю забезпечити казначейське обслуговування державного бюджету за доходами та видатками вдалося тільки у 2000 р.. У 2001 році ДКУ вело уже 114 тис. реєстраційних рахунків, відкритих для 30 тис. розпорядників коштів.

У 1999 році ДКУ отримало статус учасника СЕП НБУ та запровадило власну Трансакційну автоматизовану систему казначейства (ТАСК), яка у 2003 році була замінена новою інформаційною системою „Казна”. Розпочато переведення місцевих бюджетів на обслуговування до ДКУ, яке завершилось у 2004 році.

Основною функцією ДКУ є казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів. При цьому, керуючись принципами ефективного, раціонального, цільового і своєчасного використання бюджетних коштів, Казначейство забезпечує акумулювання надходжень до бюджетів, неухильне виконання бюджетних розписів та кошторисів бюджетних організацій, формує достовірну і оперативну інформацію про рух бюджетних коштів, організовує облік і контроль бюджетних операцій, забезпечує управління державним боргом та у межах своїх повноважень контролює і забезпечує дотримання вимог бюджетного законодавства.

Крім цього ДКУ управляє коштами казначейських рахунків, розмежовує надходження між бюджетами, відкриває та веде реєстраційні рахунки та контролює виконання кошторисів розпорядників бюджетних коштів, готує звітність про виконання бюджетів, розробляє нормативні документи.

Для реалізації своїх завдань і функцій ДКУ взаємодіє з Міністерством фінансів України, Національним банком України (НБУ), іншими банками, Державною податковою адміністрацією України (ДПАУ), Держмиткомом та іншими міністерствами і відомствами. Як головний фінансовий агент держави, ДКУ має всі важелі забезпечення належного виконання бюджетів.

Бюджетні кошти акумулюються на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) ДКУ, який обслуговується НБУ. Взаємодія НБУ і ДКУ забезпечує надійність, економічність, контрольованість, можливість управління бюджетними ресурсами та оперативну інформативність стану виконання бюджетів.

Органи державної і місцевої влади надають ДКУ рішення про прийняття й порядок виконання бюджетів, встановлення пільг, особливого режиму оподаткування, розподіл коштів для здійснення видатків. Фінансові органи надають розпис доходів і видатків бюджету з помісячною розбивкою. Органи ДПАУ - перелік платників податків, інформацію про заліки, відстрочки, розстрочки, пільги, про невияснені платежі, рішення про повернення зайво чи помилково сплачених коштів; органи КРУ – акти проведених ревізій; банки – щоденні виписки про рух та залишки коштів на ЄКР, звітність.

Органи ДКУ оплачують рахунки підприємств і організацій, які виконали роботи чи надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, із щоденних надходжень на ЄКР (податки, бюджетні асигнування, інші надходження). При цьому контролюється відповідність витрат бюджетному розпису і затвердженому кошторису доходів і видатків розпорядника коштів, а також достовірність підтвердних документів на здійснення платежів. При цьому, органи ДКУ мають право за певних умов відмовити розпоряднику коштів в оплаті рахунків, призупинити бюджетні асигнування, вилучити кошти до бюджету, зупинити операції або блокувати їх на термін від 10 до 30 днів.

Таким чином, роль ДКУ в бюджетному процесі проявляється в основному на стадії виконання бюджету і полягає в забезпеченні процедур:

-              акумулювання надходжень до бюджетів на рахунки, відкриті у органах Державного казначейства;

-              оперативного розмежування платежів між різними бюджетами;

-              проведення платежів на виконання видаткової частини бюджетів;

-              обслуговування бюджетних установ за відкритими в ДКУ рахунками.

Надзвичайно важливою є роль ДКУ в організації та здійсненні бухгалтерського обліку операцій з бюджетними коштами, що дозволяє отримати необхідну інформацію і забезпечує прийняття якісних управлінських рішень у сфері ефективного використання бюджетних коштів.

Якість виконання бюджетів, а отже і бюджетного процесу у цілому, значно посилюється через надання ДКУ значних повноважень у справі контролю за рухом бюджетних коштів, дотримання їх цільового, раціонального та ефективного використання. Органи Казначейства готують оперативну та річну звітність і подають її відповідним державним контролюючим органам, забезпечуючи останніх оперативною, достовірною і повною інформацією. Ця інформація необхідна на всіх стадіях бюджетного процесу для планування бюджетів наступного року, належного управління виконанням бюджетів, підготовки підсумкових звітів про виконання бюджетів та їх розгляду у радах відповідного рівня.

Організаційна структура ДКУ враховує адміністративно-територіальний устрій країни і включає центральний апарат в м. Києві, головні управління ДКУ в Автономній республіці Крим (АРК), областях та містах Києві і Севастополі. Головні управління є територіальними органами ДКУ і за погодженням з Міністром фінансів можуть створювати у районах та містах відповідні управління (відділення), які не мають статусу юридичної особи.