2.4. Завдання та функції Державної податкової адміністрації України

магниевый скраб beletage

 

Статус Державної податкової служби (ДПС) в Україні, її функції та правові основи діяльності визначає Закон України „Про державну податкову службу в Україні”.

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація (ДПА) України, ДПА в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції (ДПІ) в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - ДПІ). У складі ДПС знаходяться спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція.

Завданнями ДПС є контроль за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів та цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових платежів, ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, роз'яснення податкового законодавства, внесення пропозицій щодо його вдосконалення, прийняття певних нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування.

 Органи ДПС у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради АРК і Ради Міністрів АРК, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень. Органи ДПС координують свою діяльність з фінансовими органами, органами ДКУ, служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, банками, а також з податковими службами інших держав.

 ДПАУ здійснює такі функції:

1)            контролює додержання законодавства про податки та інші обов’язкові платежі (надалі податки), обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів, веде облік платників податків та надходження податків, реєстри імпортерів, експортерів, застосовує фінансові санкції до платників податків за порушення відповідного законодавства;

2)            видає нормативно-правові акти з питань оподаткування, затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій, роз'яснює порядок застосування нормативно-правових документів у сфері оподаткування;

3)            надає фізичним особам - платникам податків ідентифікаційні номери та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;

4)            прогнозує, аналізує надходження податків та їх джерела, економічні чинники та податкове законодавство, розробляє пропозиції щодо збільшення надходжень та зменшення втрат бюджету, вносить пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства, подає Мінфіну та ДКУ звіти про сплату податків;

5)            забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та контролює наявність цих марок на пляшках алкогольних напоїв і на пачках тютюнових виробів;

6)            здійснює добір, розстановку, професійну підготовку і перепідготовку кадрів, надає методичну і практичну допомогу ДПА та ДПІ в організації роботи, проводить перевірки, розробляє напрями, форми і методи їх проведення;

7)            передає правоохоронним органам матеріали щодо правопорушень, розслідування яких є поза компетенцією податкової міліції, при виявленні фактів організованої злочинної діяльності, направляє матеріали в УБОЗ, організовує роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах ДПС.

Функції ДПІ:

1)            контролюють дотримання вимог законодавства про податки (правильність обчислення і своєчасність надходження податкових платежів, своєчасність подання платниками податків звітів, балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з їх обчисленням, перевіряють достовірність цих документів), дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, своєчасність і повноту перерахування сум до бюджету, наявність марок акцизного збору на пляшках алкогольних напоїв і на пачках тютюнових виробів, забезпечують стягнення фінансових санкцій та штрафів за порушення податкового законодавства, аналізують порушення податкового законодавства, перевіряють факти приховування і заниження сум податків та інших платежів, проводять перевірки достовірності документів щодо їх обчислення і сплати за дорученням УБОЗ;

2)            здійснюють облік платників податків, реєстрацію фізичних осіб - платників податків та інших платежів, ведуть облік векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, контролюють їх погашення, подають фінорганам і ДКУ звіти про надходження податків;

3)            контролюють законність валютних операцій, додержання установленого порядку розрахунків із споживачами, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків, наявність свідоцтв, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

4)            виявляють, обліковують, оцінюють та реалізують безхазяйне майно, майно, що перейшло за правом успадкування до держави, скарби і конфісковане майно;

5)            подають до суду позови до юридичних та фізичних осіб про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами, передають правоохоронним органам справи щодо правопорушень, розслідування яких поза компетенцією податкової міліції;

6)            розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб ДПІ, роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки та інші обов’язкові платежі.

Зважаючи на важливу роль органів ДПС у справі акумулювання необхідних державі фінансових ресурсів, закон надає їм значні права:

1)            здійснювати у суб’єктів господарювання та громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та інших платежів, наявність свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок;

2)            одержувати безоплатно:

-              від юридичних осіб, включаючи НБУ, інші банки та фінансово-кредитні установи, приватних підприємців - довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів - про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, обов’язкових платежів;

-              від державних органів – інформацію про видачу дозволів (ліцензії, патенти тощо) суб'єктам підприємницької діяльності; про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; про громадян, які померли; про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, обов’язкових платежів, інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти тощо.

-              від громадян про розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, обов’язкових платежів;

3)            обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів.

4)            вимагати від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації та припинення дій, які перешкоджають роботі органів ДПС, вилучати у них документи, що свідчать про податкові правопорушення, контролювати усунення порушень законодавства про податки та підприємницьку діяльність;

5)            застосовувати до платників податків фінансові і штрафні санкції, передбачені законодавством, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій, надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, приймати рішення про списання безнадійного боргу;

6)            проводити адміністративний арешт - опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви, давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій, звертатися до суду, господарського суду з позовною заявою про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;

7)            безперешкодно користуватися в службових справах засобами зв'язку, які належать підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності;

8)            матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу в боротьбі з порушеннями податкового законодавства.

Посадові особи органів ДПС зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативних актів, комерційної та службової таємниці, прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, які охороняються законом, забезпечувати виконання функцій органів ДПС. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, посадові особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності.

Податкова міліція складається із підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. Її завданнями є запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття та розслідування, провадження у справах про адміністративні правопорушення, розшук платників, які ухиляються від сплати податків та інших обов’язкових платежів, запобігання корупції в органах ДПС та виявлення її фактів, забезпечення безпеки діяльності працівників органів ДПС та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.