2.5. Завдання та функції органів зовнішнього фінансового контролю

магниевый скраб beletage

 

Вищим органом зовнішнього фінансо¬вого контролю, який утворюється Верховною Радою України, є Рахункова палата України (Рахункова палата). Вона здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

Законопроект про „Контрольну палату” опрацьовувався ще з 1992 року, але був прийнятий після подоланням вето Президента України лише у 1996 році як Закон „Про Рахункову палату Верховної Ради України”. 23 грудня 1997 року Конституційний суд України вилучив з нього ряд положень і уточнений Закон України „Про Рахункову палату” був остаточно затверджений Верховною Радою України 14 січня 1998 року. В процесі уточнень було скасовано статус Рахункової палати як органу Верховної Ради України, що здійснює вищий державний фінансово-економічний контроль, скасовано функції контролю за виконанням законів України та прийнятих Верховною Радою постанов, у тому числі з фінансових і економічних питань, за формуванням доходної частини бюджету та контролю за надходженням до державного бюджету коштів, отриманих від розпорядження державним майном.

Сьогодні Рахункова палата виконує такі функції:

-              організовує і здійснює контроль за своєчасним виконання видаткової частини Державного бюджету України;

-              контролює витрачання бюджетних коштів, у тому числі загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів.

-              контролює утворення і погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України;

-              визначає ефективність та доцільність видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

-              контролює фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

-              контролює дотриманням законності щодо надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України;

-              контролює законність та своєчасність руху коштів Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках;

-              аналізує виявлених відхилень від показників Державного бюджету України та готує пропозиції про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного процесу в цілому;

-              регулярно інформує Верховну Раду, її комітети про хід виконання Державного бюджету України та стан внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій;

-              виконує інші завдання, передбачені для Рахункової палати чинним законодавством України.

Для розгляду питань планування і організації роботи Рахункової палати, методології контрольно-ревізійної діяльності, прийняття колегіальних рішень і підготовки висновків з матеріалів перевірок, ревізій, обслідувань та експертиз, а також підготовки звітів та інформаційних повідомлень створюється Колегія Рахункової палати.

До складу Колегії Рахункової палати входять голова Рахункової палати, Перший заступник і заступник голови, а також головні контролери - керівники департаментів Рахункової палати, секретар Рахункової палати. Рахункова палата має 10 регіональних відділень.

Голова та інші члени Рахункової палати призначається на посаду і звільняються з посади Верховною Радою України. Термін їх повноважень - 7 років з правом обрання на другий строк.

Для реалізації завдань Рахункової палати, постановою колегії від 2 лютого 1998 року створе¬ні Департаменти Рахункової палати за такими напрямами діяльності:

- контроль видатків на державне управління та національну безпеку;

- контроль видатків на економічну діяльність держави;

- контроль використання коштів державних цільових та позабюджетних фондів;

- контроль видатків соціального спрямування;

- контроль та аналіз бюджетного процесу;

- контроль та аналіз видатків бюджетів;

- контроль банківських та міждержавних фінансово-економічних операцій;

- правове забезпечення діяльності Рахункової палати.

Іншим державним органом зовнішнього фінансового контролю є Державна контрольно-ревізійна служба України, яка діє при Міністерстві фінансів України. У січні 1993 року було ухвалено Закон України „Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні”. Закон визначив статус Державної контрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правові Засади діяльності.

Завданнями Державної контрольно-ревізійної слу¬жби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, Державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, а також розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і пору¬шень та запобігання їм у подальшому.

Державна контрольно-ревізійна служба діє при Міністерстві фінансів України і йому підпорядкована. Складається вона з Головного контрольно-ревізійного управління України (ГоловКРУ), контрольно-ревізійних управлінь в АРК, 24 областях, містах Києві та Севастополі та 546 контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах.

Основними завданнями ГоловКРУ є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, використанням коштів та майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, бюджетних установах і суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах установах та організаціях, які отримують (отримували за період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів. ГоловКРУ здійснює контроль за усуненням виявлених недоліків і порушень та розробляє пропозиції щодо недопущення їх у подальшому.

Усі місцеві підрозділи Державної контрольно-ревізійної служби по вертикалі підпорядковуються ГоловКРУ України, а по горизонталі взаємодіють і координують свою діяльність з місцевими радами, держадміністра¬ціями і виконкомами місцевих рад, фінансовими органами, органами ДПС, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

ГоловКРУ очолює голова, якого призначає на роботу і звільняє Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України. Пропозиції щодо кандидатури на призначення чи звільнення голови ГоловКРУ вносить Прем’єр-міністру Міністр фінансів. Заступники голови призначаються на посаду і звільняються Кабінетом Міністрів України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ГоловКРУ в управління утворюється Колегія. До складу Колегії входить голова та його заступники а також посадові особи ДКРС та Міністерства фінансів України.

 

Основні поняття та терміни:

 

Головне контрольно-ревізійне управління – центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний фінансовий контроль за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у органах виконавчої влади, бюджетних установах, організаціях що отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та/або користуються державним чи комунальним майном.

Державна податкова адміністрація - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, у завдання якого входить контроль за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів та цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових платежів, ведення обліку платників податків тощо.

Державне казначейство України – урядовий орган державного управління, що діє у складі Міністерства фінансів України і йому підпорядковується, який забезпечує виконання бюджетів та обслуговування бюджетних установ, облік, звітність та контроль руху бюджетних коштів.

Державний митний комітет - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує дотримання митного та іншого законодавства при перетині митного кордону країни громадянами чи товарами.

Колегія ДКУ - орган колегіального вирішення важливих питань діяльності Казначейства, який затверджується головою ДКУ у складі 11 членів.

Контрольні повноваження ДКУ – контролює надходження до бюджетів, відповідність видатків бюджетним асигнуванням та затвердженим кошторисам, дотримання правил бухгалтерського обліку бюджетних операцій та звітності.

Контрольні повноваження Міністерства фінансів – контролює й забезпечує реалізацію всіх стадій бюджетного процесу.

Контрольні повноваження Рахункової палати - контролює ефективність та цільове використання бюджетних коштів, реалізацію бюджетних програм, утворення, обслуговування та погашення державного боргу, дотримання вимог бюджетного законодавства.

Міністерство фінансів – центральний орган виконавчої влади, орган оперативного управління бюджетом, який забезпечує розроблення та реалізацію фінансової політики держави, управління бюджетним процесом, регулювання фінансового ринку та організацію фінансових відносини у суспільстві.

Рахункова палата – інший центральний орган державного управління, вищий орган зовнішнього фінансо¬во контролю, який утворюється Верховною Радою України, і здійснює контроль за використанням бюджетних коштів та коштів позабюджетних фондів розпорядниками бюджетних коштів.

Податкова міліція – підрозділ ДПА, у функції якого входить боротьба з податковими правопорушеннями, контроль за додержанням податкового законодавства, оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна та охоронна діяльність.

 

Література: