ВСТУП

магниевый скраб beletage

 

Роль держави у забезпеченні соціального та економічного розвитку суспільства залишається сьогодні надзвичайно високою. Обороноздатність країни та правопорядок, поліпшення відносин власності і підприємництва, охорона довкілля й ріст матеріального добробуту населення, розвиток освіти, науки, культури, мистецтва, спорту і ще багатьох напрямків творення цивілізованого суспільства, прямо залежить від стану державних фінансів, від наявних у держави можливостей отримати у своє розпорядження фінансові ресурси, раціонально їх розподілити та ефективно використати.

Фінансова діяльність держави передбачає насамперед акумулювання значних фінансових ресурсів до державних цільових фондів на законних підставах і цивілізованими методами та подальший їх розподіл в інтересах усього суспільства. Саме тому вивчення процедур функціонування державних фінансів є необхідною складовою процесу підготовки фахівців-фінансистів у вищій школі, що і передбачено державними стандартами освіти і відповідними навчальними планами.

Основним джерелом коштів, що забезпечує реалізацію різноманітних функцій держави, є Державний бюджет – головний фінансовий план держави на наступний бюджетний рік, що приймається у вигляді закону вищим законодавчим органом країни, і підлягає безумовному виконанню. На стадії виконання державного бюджету провідну роль відіграє Державне казначейство України (ДКУ), яке забезпечує казначейське обслуговування бюджету за доходами та видатками, контролює надходження та використання бюджетних коштів, здійснює бухгалтерський облік бюджетних операцій і складає звітність за ними. Сьогодні до функцій ДКУ входить обслуговування і місцевих бюджетів. Майбутні спеціалісти-фінансисти повинні належно опанувати як основні моменти бюджетного процесу взагалі, так і процедури казначейського обслуговування державного й місцевих бюджетів зокрема.

Виконуючи надзвичайно важливі функції щодо обслуговування державного та місцевих бюджетів, підприємств, організацій та установ бюджетної сфери, ДКУ залишається, разом з тим, самостійною структурою із складною внутрішньою організацією, ієрархічною будовою та формалізованими процедурами.

Із вищезазначеного випливає необхідність і важливість розуміння та засвоєння внутрішніх механізмів функціонування ДКУ, як і діяльності його окремих структурних підрозділів у плані реалізації процедур казначейської системи обслуговування бюджетів, порядку взаємодії Казначейства з іншими учасниками бюджетного процесу, специфіки казначейської системи контролю, обліку та звітності. Саме з цих міркувань курс „Казначейська справа” чи „Казначейська система виконання бюджетів” включений у навчальні програми вищих навчальних закладів спеціальностей „Фінанси”, „Державні фінанси”, „Фінанси та кредит” та інші.

Підручник є логічним продовженням навчального посібника „Казначейська справа”, який був випущений авторами у 2004 році. Попереднє видання істотно доповнене та перероблене, виходячи із змін у чинному законодавстві та нормативній базі, що стосуються бюджетної сфери країни та діяльності Державного казначейства України і його органів, які відбулися останнім часом.

Автори намагалися зробити матеріал підручника максимально доступним і зрозумілим для читачів і у першу чергу для студентів. Тому основною метою підготовки підручника стало усебічне висвітлення теоретичних питань функціонування казначейської системи (її необхідність, завдання і функції, принципи організації, основні поняття, категорії і терміни), як і основних процедур казначейського обслуговування бюджетів, а також надання зацікавленим особам можливості отримати певні навички та вміння для подальшого практичного застосування.

Оскільки ДКУ безпосередньо здійснює операції з бюджетними коштами і забезпечує облік, контроль і цільове використання останніх, у підручнику достатньо повно висвітлюються питання організації бюджетного процесу, взаємодії учасників бюджетного процесу, роль Державного казначейства України в бюджетному процесі, специфіки здійснення готівкових і безготівкових розрахунків, технологій обслуговування бюджетних коштів, а також нормативний та інструктивний матеріал, що регламентує ці процеси та діяльність ДКУ.

Матеріали підручника повинні допомогти студентам засвоїти основи казначейської системи обслуговування бюджетів, опанувати основні операції з бюджетними коштами і порядок їх здійснення, зрозуміти необхідність, роль і завдання Державного казначейства України.

Знання теорії та практичних механізмів функціонування бюджетної системи і процедур казначейського обслуговування бюджетів, як і порядку здійснення операцій з бюджетними коштами повинні стати основою для формування у майбутніх фахівців уміння практично використовувати набуті знання за такими основними операціями: відображення надходжень бюджетних коштів та їх використання на рахунках ДКУ, відкриття та ведення рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення контролю видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, здійснення розрахунків та касових операцій, порядок складання звітності тощо. Сприятимуть реалізації цих завдань практичні завдання, скомпоновані у вигляді задач і тестів, і подані до кожного розділу підручника.

Матеріали підручника структуровані у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи навчання. Виділено три модулі, що включають логічно пов’язані розділи (навчальні теми) підручника.

Метою пропонованого підручника є також забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами для полегшення самостійного вивчення дисципліни. Кожний розділ окрім теоретичного матеріалу, містить ключові поняття, питання для самопідготовки та самоперевірки, практичні завдання, що складаються із задач та тестів, список рекомендованої літератури.

 Автори щиро вдячні працівникам Головного управління Державного казначейства України в Чернівецькій області та Управління Державного казначейства України в м. Чернівці за сприяння та практичну допомогу у підготовці цього підручника і з вдячністю сприймуть зауваження і побажання зацікавлених читачів щодо нього.

 

ПРОГРАМА КУРСУ

 

Вступ

 

Предмет і завдання курсу „Казначейська справа”. Місце дисципліни в підготовці спеціалістів – фінансистів.

Значення, роль та місце ДКУ в системі органів центральної виконавчої влади.

Зв'язок дисципліни „Казначейська справа” з іншими фінансовими дисциплінами: „Фінанси підприємств”, „Бюджетна система”, „Податкова система”, „Банківська справа”, „Бухгалтерський облік у бюджетних установах” , „Митна справа” та іншими.

Структура й логіка дисципліни „Казначейська справа”.