4.2.2. Класифікація видатків

магниевый скраб beletage

 

 Видатки бюджету дістають відповідну деталізацію у залежності від класифікаційних ознак, покладених в основу такої деталізації .

В основі функціональної класифікації видатків (КФКВ) лежать функції, з виконанням яких пов'язані видатки. Видатки групуються за окремими розділами, які узагальнюють видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави, АРК та місцевого самоврядування, а також за підрозділами та групами, у яких конкретизуються напрямки використання бюджетних видатків.

Так, розділ видатків на державне управління має код 0100, на оборону 0200, громадський порядок, безпеку та судову владу – 0300, на освіту – 0900. У межах першого розділу виділяють видатки, пов'язані з функціонуванням вищих органів державного управління та органів місцевої влади - код 0110, серед яких, видатки на фінансову та фіскальну діяльність – 0112, зовнішньополітичну діяльність – 0113 тощо. Розділ 09 – освіта включає підрозділ 2 – загальна середня освіта й групи: 1 – загальноосвітні навчальні заклади(код 0921), 2 – загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати(код 0922), 3 - загальноосвітні спеціальні навчальні заклади(код 0923). Нижче наведена функціональна класифікація бюджету.

 

0100 Загальнодержавні функції

 

0110 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого

 самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність

0111 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого

 самоврядування

0112 Фінансова та фіскальна діяльність

0113 Зовнішньополітична діяльність

0120 Економічна допомога зарубіжним країнам

0130 Інші загальні функції державного управління

0131 Управління системою державної служби

0140 Фундаментальні дослідження

0150 Дослідження і розробки у сфері державного управління

0160 Проведення виборів та референдумів

0170 Обслуговування боргу

0171 Обслуговування внутрішнього боргу

0180 Міжбюджетні трансферти

 

0200 Оборона

 

0210 Військова оборона

0220 Цивільна оборона

0230 Військова допомога іншим країнам

0240 Військова освіта

0250 Дослідження і розробки у сфері оборони

0260 Інша діяльність у сфері оборони

 

0300 Громадський порядок, безпека та судова влада

 

0310 Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із

 злочинністю та охорона державного кордону

0320 Протипожежний захист та рятування

0330 Судова влада

0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи

0350 Діяльність у сфері безпеки держави

0360 Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді

0370 Дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової

 влади

0380 Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади

 

0400 Економічна діяльність

 

0410 Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність

0412 Регулювання трудових відносин

0420 Сільське господарство, лісове господарство і мисливство, рибне

 господарство

0421 Сільське господарство

0440 Паливно-енергетичний комплекс

0431 Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива

0432 Нафтогазова галузь

0433 Електроенергетична галузь

0440 Інша промисловість та будівництво

0441 Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин

0442 Обробна промисловість

0443 Будівництво

0450 Транспорт

0451 Автомобільний

0452 Водний

0453 Залізничний

0456 Дорожнє господарство

0460 Зв'язок телекомунікації та інформатика

0470 Інші галузі економіки

0471 Торговельне господарство та заклади громадського харчування

0472 Туризм та готельне господарства

0480 Дослідження і розробки в галузях економіки

0481 Дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової

 діяльності

0482 Дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового

 господарства та мисливства, рибного господарства

0485 Дослідження і розробки у сфері транспорту

0490 Інша економічна діяльність

 

0500 Охорона навколишнього природного середовища

 

0510 Запобігання та забруднення навколишнього природного середовища

0511Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0512 Утилізація відходів

0520 Збереження природного заповідного фонду

0530 Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього середовища

0540 Інша діяльність у сфері охорони ...

 

0600 Житлово-комунальне господарство

 

0610 Житлове господарство

0620 Комунальне господарство

0630 Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства

 

0700 Охорона здоров'я

 

0710 Медична продукція та обладнання

0720 Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога

0723 Стоматологічні поліклініки

0725 Фельдшерсько-акушерські пункти

0730 Лікарні та санаторно-курортні заклади

0731 Лікарні загального профілю

0733 Пологові будинки

0740 Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

0750 Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я

0760 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

0762 Станції переливання крові

 

0800 Духовний та фізичний розвиток

 

0810 Фізична культура і спорт

0820 Культура та мистецтво

0821 Театри

0828 Клубні заклади

0830 Засоби масової інформації

0831 Телебачення і радіомовлення

0832 Преса

0833 Книговидання

0840 Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку

0850 Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку

 

0900 Освіта

 

0910 Дошкільна освіта

0920 Загальна середня освіта

0921 Загальноосвітні навчальні заклади

0930 Професійно-технічна освіта

0940 Вища освіта

0941 Вищі навчальні заклади І і ІІ рівня акредитації

0950 Післядипломна освіта

0960 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми

0970 Програми матеріального забезпечення навчальних закладів

0980 Дослідження і розробки у сфері освіти

0990 Інші заклади та заходи у сфері освіти

 

1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

1010 Соціальний захист на випадок непрацездатності

1020 Соціальний захист пенсіонерів

1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці

1040 Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді

1050 Соціальний захист безробітних

1060 Допомога у вирішенні житлового питання

1062 Допомога на забезпечення житлом

1070 Соціальний захист інших категорій населення

1080 Дослідження і розробки у сфері соціального захисту

1090 Інша діяльність у сфері соціального захисту

 

Найбільшу питому вагу у структурі видатків загального фонду Державного бюджету України за 2005 рік займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 30%, міжбюджетні трансферти – 24%, видатки на здійснення загальнодержавних функцій – 12%, на забезпечення громадського порядку, безпеки, судової влади – 9%, на економічну діяльність – 8%, на освіту – 7% (Табл. 2).

 

Табл.2

Склад та структура видатків загального фонду Державного бюджету України за 2005 рік

 

п/п       

Статті видатків

за функціональною класифікацією

                Склад  

Струк-

тура

(%)

                               план

(млрд. грн.)      факт.

(млрд. грн.)      вико-

нання

(%)        

1.            Загальнодержавні функції       11.8       11.4       97           12

2.            Оборона            5.1          5.1          100         6

3.            Громадський порядок, безпека, судова влада             8.4          8.4          99           9

4.            Економічна діяльність               7.5          7.4          98           8

5.            Охорона навкол. природного середовища    0.9          0.6          98           1

6.            Житлово-комунальне господарство  0.1          0.1          89           0

7.            Охорона здоров’я         2.8          2.8          98           3

8.            Духовний та фізичний розвиток           1.2          1.2          94           1

9.            Освіта  6.5          6.4          100         7

10.          Соціальний захист та соціальне забезпечення            27.9       27.7       99           30

11.          Міжбюджетні трансферти       22.2       22.0       99           24

12.          Всього  94.2       93.0       99           100

Незначні кошти виділяються поки-що на житлово-комунальне господарство, духовний та фізичний розвиток, охорону навколишнього природного середовища та охорону здоров’я. При цьому, необхідно зважити, що у даному випадку мова йде тільки про загальний фонд Державного бюджету. Поза увагою залишаються кошти спеціального фонду Державного бюджету і кошти місцевих бюджетів.

Економічна класифікація видатків (КЕКВ) базується на економічній характеристиці операцій, задля проведення яких здійснюються ці видатки. Виділяються поточні видатки (код 1000) – всі платежі бюджету на поточні цілі; капітальні видатки (код 2000) - придбання капітальних активів, стратегічних запасів товарів, землі, нематеріальних активів; нерозподілені видатки (код 3000) – видатки з резервного фонду Кабінету Міністрів та фондів непередбачених видатків ВР АРК та органів місцевого самоврядування, а також кредитування (код 4000). Конкретний склад цих видатків визначається Міністром фінансів України.

Так, поточні видатки деталізуються через видатки на оплату праці, товари, послуги, виплату процентів за зобов’язаннями, субвенції і поточні трансферти.

До капітальних видатків(2000) - віднесено придбання основного капіталу(2100), створення державних запасів і резервів(2200), придбання землі і нематеріальних активів(2300) і капітальні трансферти(2400).

 Кожний узагальнений код деталізується в залежності від напрямку витрачання бюджетних коштів.

 

1000 Поточні видатки

 

1100 Видатки на товари і послуги

1110 Оплата праці працівників бюджетних установ

1120 Нарахування на заробітну плату

1140 Видатки на відрядження

1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1200 Виплата процентів(доходу) за зобов'язанням

1300 Субсидії і поточні трансферти

1310 Субсидії і поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям

1340 Субсидії і поточні трансферти населенню

1350 Поточні трансферти за кордон

 

2000 Капітальні видатки

 

2100 Придбання основного капіталу

2120 Капітальне будівництво (придбання)

 2200 Створення державних запасів і резервів

2300 Придбання землі і нематеріальних активів

2400 Капітальні трансферти

2410 Капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям

2420 Капітальні трансферти населенню

 2450 Капітальні трансферти до бюджету розвитку

 

 3000 Нерозподілені видатки

 

 4000 Кредитування

 

4100 Внутрішнє кредитування

4110 Надання внутрішніх кредитів

4120 Повернення внутрішніх кредитів

 4200 Зовнішнє кредитування

4210 Надання зовнішніх кредитів

4220 Повернення зовнішніх кредитів

 

 За переліком головних розпорядників бюджетних коштів утворена відомча класифікація видатків (КВКВ). Ця класифікація забезпечує розподіл бюджетних видатків згідно визначеного переліку головних розпорядників бюджетних коштів, які лежать в основі реєстру всіх розпорядників коштів, що ведеться Державним казначейством та фінансовими органами. Кожний головний розпорядник коштів отримує відповідний код: Управління справами Верховної Ради України – 11, Міністерство внутрішніх справ - 100, Міністерство економіки – 120, Міністерство освіти і науки – 220, Чернівецька облдержадміністрація -794 і т.д. Витяг із відомчої класифікації подається нижче.

 

11           Управління справами Верховної Ради України

30           Державне управління справами

41           Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України

60           Верховний суд України

70           Вищий господарських суд України

80           Конституційний суд України

90           Генеральна прокуратура України

 100 Міністерство внутрішніх справ України

 110 Міністерство палива та енергетики України

 120 Міністерство економіки України

 220 Міністерство освіти і науки України

 350 Міністерство фінансів України

 601 Антимонопольний комітет України

 614 Державна податкова адміністрація України

 651 Рахункова палата України

 654 Національна академія наук України

 661 Фонд державного майна України

 771 Рада Міністрів Автономної Республіки Крим

 794 Чернівецька обласна державна адміністрація

 868 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

 

З квітня 2004 р. запроваджена нова „Типова відомча класифікація видатків місцевих бюджетів” (наказ Мінфіну від 06.04.2004 р. №246), якою передбачені єдині коди для розпорядників коштів бюджетів різних рівнів: 001 – рада, 006 – державна адміністрація, 020 – орган освіти, 220 – фінансовий орган, 300 – резервний фонд.

При формуванні бюджету за програмно-цільовим методом використовується програмна класифікація видатків бюджету (КПКВ), яка щорічно визначається у законі про Державний бюджет. Запровадження програмно-цільових методів формування бюджету в Україні розпочалось з 2002 року і сьогодні проект бюджету на 2007 рік включає більше 40 програм.

Код програмної класифікації складається із семи знаків, які відображають – головного розпорядника коштів за кодом відомчої класифікації видатків(3 знаки), код відповідального виконавця(1 знак), код бюджетної програми(2 знаки) та напрям діяльності в одній бюджетній програмі(1 знак).

Бюджетна класифікація видатків бюджетів запроваджена Міністерством фінансів України у 2001 році наказом № 604 “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”, у 2004 році внесено зміни до функціональної класифікації видатків. Цей наказ обов’язковий для запровадження обліку доходів і витрат коштів як державного так і місцевих бюджетів за загальним і спеціальним фондами.