5.2.Єдиний казначейський рахунок та управління ним

магниевый скраб beletage

 

 Єдиний казначейський рахунок (ЄКР) є основним рахунком держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного і місцевих бюджетів. ЄКР – це рахунок, відкритий Державному казначейству в НБУ для обліку коштів та здійснення розрахунків у СЕП НБУ.

Цей рахунок об’єднує кошти субрахунків, що відкриті у Казначействі (центральний рівень), його управлінням в Автономній Республіці Крим (АРК), областях, містах Києві та Севастополі (далі – територіальні управління). Оскільки лише Державне казначейство України має повноцінний ЄКР, він і є безпосереднім учасником СЕП НБУ. Територіальним управлінням кореспондентські рахунки у НБУ не відкриваються.

Функціонування ЄКР забезпечує:

-              можливість швидкої мобілізації коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, та використання їх для проведення бюджетних видатків і здійснення інших операцій, що не суперечать законодавству України;

-              надання оперативної інформації органам законодавчої та виконавчої влади про операції, здійснені за ЄКР;

-              оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезпечення ефективного використання коштів бюджетів.

Для відображення операцій, проведених через СЕП протягом банківського дня, Державне казначейство та його територіальним управлінням у регіональних розрахункових палатах (РРП) НБУ відкриваються технічні рахунки, а на балансі Державного казначейства - відповідні субрахунки територіальних управлінь.

РРП є структурними підрозділами регіональних управлінь НБУ, які забезпечують відображення розрахунків учасників СЕП, які забезпечуються сьогодні Центральна розрахункова палата (ЦРП). ЦРП організовує роботу СЕП, керує роботою РРП, обслуговує міжбанківські розрахунки, забезпечує баланс міжрегіональних платіжних оборотів тощо.

Платежі у системі ДКУ забезпечуються розрахунковими палатами (РП) ДКУ, які є структурними підрозділами ДКУ та його територіальних управлінь. До основних завдань РП відноситься:

-              безперебійне і своєчасне проведення розрахунків з виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками;

-              ведення субкоррахунку ЄКР в ОУ НБУ;

-              надання ДКУ інформації про стан розрахунків в регіоні з метою ефективного використання залишків бюджетних коштів та їх перерозподілу;

-              налагодження оперативного обліку бюджетних коштів органів ДКУ;

-              щоденне відображення підсумкових платіжних балансів органів ДКУ;

-              захист каналів зв’язку та електронних документів від по стороннього впливу.

Операції, проведені через СЕП, відображаються як на технічних рахунках Державного казначейства і територіальних управлінь, так і на відповідному ЄКР Казначейства і субрахунках територіальних управлінь. Взаємодію Державного казначейства та банківської системи у нових умовах відображено на рис.4.

Державне казначейство має право встановлювати ліміт технічного рахунку та ліміт початкових оборотів у СЕП, чим забезпечує контроль і управління видатковими операціями територіальних управлінь. Для прийняття управлінських рішень про проведення фінансових операцій необхідна інформація щодо фактичної наявності коштів. Ця інформація формується у Казначействі шляхом складання щоденного оборотно-сальдового балансу рахунків.

Органи Державного казначейства відкривають рахунки:

-              для зарахування надходжень, передбачених законодавством України;

-              розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, іншим клієнтам;

-              підприємствам, установам і організаціям за операціями, що не відносяться до операцій з виконанням бюджетів, але згідно чинного законодавства

обслуговуються в Державному казначействі.

 

 

               

НБУ      

ЄКР

 

Технічний

 

рахунок              Державне Казначейство

України

 

 

Б

 

А

 

Н

 

К

 

И

 

Ф

 

І

 

Л

 

І

 

Ї             

 

Центральна

розрахункова

палата                

Центральна

розрахункова

палата ДКУ

 

               

 

Регіональні розрахункові

палати

НБУ

                 Технічні

 

субкор-

рахунки

 

Розрахункові

палати

ОУ ДКУ

                              

Обласні

управління

НБУ                      

Головні

управління

ДКУ

 

               

 Рахунки з готівкового обслуговування

 

 розпорядників бюджетних коштів    

Районні

управління

ДКУ

 

-              кореспондентські рахунки

 

-              технічні рахунки

 

Рис.4. Взаємодія ВПС Казначейства та СЕП НБУ

 

Ці рахунки відкриваються на балансі Казначейства відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених відповідним наказом у листопаді 2000 року, із наступними змінами та доповненнями. З грудня 2002 року Казначейство керується новим Порядком відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства. Всі операції за рахунками, що відкриті у Казначействі, здійснюються засобами програмного забезпечення. Ефективне управління бюджетними коштами забезпечує Порядок управління ЄКР, затверджений наказом Державного казначейства України №23 від 11.02.2002 р., який регламентує як саму процедуру запозичення (поновлення) коштів з ЄКР управлінь, так і особливості проведення операцій на рівні ДКУ і його територіальних управлінь.

Державне казначейство здійснює запозичення з ЄКР на підставі реєстрів на виділення бюджетних асигнувань, розпоряджень на перерахування коштів з ЄКР центральному апарату Казначейства та його Головним управлінням, а також у випадку, перерахування центральному апарату коштів, що перевищують встановлений ліміт ЄКР.

Поновлення ЄКР територіальних управлінь здійснюється на підставі реєстрів чи розпоряджень Державного казначейства України:

-              на поновлення ЄКР управлінь за рахунок доходів державного бюджету, належних до перерахування центральному апарату Казначейства;

-              на перерахування коштів з ЄКР іншим управлінням Казначейства;

-              на перерахування коштів з рахунку Казначейства на рахунки його територіальних органів.

Реєстри та зведені реєстри на виділення бюджетних асигнувань формує управління міжбюджетних відносин та управління видатків державного бюджету Державного казначейства України згідно з Порядком виконання державного бюджету за видатками.

                Зведений реєстр складається та затверджується у двох примірниках. Перший примірник та його електронна копія передається до управління консолідованої звітності з виконання бюджетів для обліку зобов‘язань центрального апарату Державного казначейства перед його управліннями. Другий примірник зведеного реєстру та його електронна копія передається управлінню фінансових ресурсів і служить підставою для підкріплення ЄКР управлінь.

Управління видатків державного бюджету та управління міжбюджетних відносин Державного казначейства за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку доводять електронні копії реєстрів на виділення бюджетних асигнувань іншим територіальним управлінням.

Поновлення ЄКР здійснюється за рахунок доходів бюджету на підставі розпорядження визначеної форми, яке готується управлінням фінансових ресурсів. Це розпорядження підписує начальник управління або його заступник, він же начальник відділу внутрішніх казначейських операцій та затверджує Голова Державного казначейства України або його заступник.

Розпорядження доводиться до управлінь Державного казначейства, які, виконуючи його, перераховують відповідні кошти. Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів відображає в бухгалтерському обліку ці кошти як зобов‘язання Державного казначейства перед його ж управліннями.

За такими ж розпорядженнями та із дотриманням подібних процедур здійснюється поновлення ЄКР окремих управлінь за рахунок запозичення з ЄКР. Управління, якому поновлено ЄКР, протягом 30 хвилин з моменту поновлення (але не пізніше 20:00 год.) надає управлінню фінансових ресурсів звіт, що служить підставою для заміни кредитора в бухгалтерському обліку.

 Державне казначейство України встановлює ліміт ЄКР для своїх управлінь з урахуванням їх платіжного календаря. Лімітна довідка готується відділом внутрішніх казначейських операцій. Дотримання ліміту ЄКР є обов‘язковим.

 По завершенню операційного дня управління ДКУ перераховують залишки коштів, які обліковується ними за балансовим рахунком №1111 та перевищують встановлений ліміт ЄКР, на рахунки Державного казначейства. Відділ внутрішніх казначейських операцій управління фінансових ресурсів щоденно здійснює моніторинг фінансового стану територіальних управлінь та вносить пропозиції щодо сум та джерел підкріплення ЄКР.

 Зі свого боку, територіальні управління щоденно до 16:00 годин надають електронною поштою управлінню фінансових ресурсів заявку-розрахунок потреби в коштах на наступний робочий день. Така заявка може бути надіслана і у разі виникнення ризику втрати платоспроможності протягом дня. Сума заявки не може перевищувати суми зобов’язань Державного казначейства перед відповідним управлінням. Заявка дійсна протягом одного робочого дня.

Кожного першого робочого дня місяця, наступного за звітним, управління фінансових ресурсів на підставі реєстру Державного казначейства проводить звірку кредиторської заборгованості з територіальними управліннями. Не далі як наступного дня управління повідомляють Державне казначейство про виявлені розбіжності та з’ясовують причини їх виникнення.