РОЗДІЛ 8. КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

магниевый скраб beletage

               

8.1. Суть і об’єктивна необхідність державних видатків

 

Видатки державного бюджету уособлюють собою економічні відносини, які виникають у зв’язку із розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використанням за цільовим призначенням.

За рахунок цих коштів держава утримує власні законодавчі, виконавчі та судові органи, органи соціальної сфери, фінансує заходи у соціальній сфері, а також направляє значні кошти у інвестиційну діяльність на розширене відтворення суспільного виробництва. Бюджетна політика нашої держави своїми пріоритетними завданнями має соціальне спрямування державних видатків, підвищення рівня реальних доходів населення, забезпечення соціальних гарантій і соціального захисту громадян.

Окрім цього, для економіки будь-якої країни надзвичайно актуальними є проблеми інвестиційного забезпечення розвитку базових галузей, науково-технічного прогресу, виробничої і соціальної інфраструктури, формування умов для реалізації економічного потенціалу. Найефективніше ці проблеми вирішуються за допомогою цілеспрямованої бюджетної політики, яка передбачає здійснення видатків із централізованих грошових фондів держави.

У Бюджетному кодексі України дається визначення видатків та витрат бюджету. Бюджетні видатки це кошти, які спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Витрати бюджету – це видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.

За економічним змістом розрізняють видатки розвитку та поточні видатки. Через видатки розвитку реалізується інвестиційна та інноваційна діяльність, структурні економічні реформи в країні. Їх називають ще капітальними видатками оскільки саме з їх допомогою створюється або збільшується капітал – основні засоби, майно держави, органів місцевого самоврядування та окремих юридичних осіб.

Поточні видатки забезпечують поточні потреби органів держави та місцевого самоврядування, бюджетних підприємств, установ та організацій та інших суб'єктів господарювання.

Видатки розмежовуються між різними бюджетами. За рахунок коштів Державного бюджету забезпечується державне управління, функціонування законодавчої, виконавчої, судової влади та Президента України, міжнародна діяльність, фундаментальні наукові дослідження, національна оборона, правоохоронна діяльність, а також частково освіта, охорона здоров'я, культура і мистецтво, спорт, окремі галузеві та міжгалузеві програми розвитку тощо.

З бюджетів сіл, селищ та міст районного значення фінансуються видатки на утримання органів місцевого самоврядування, загальноосвітніх, медичних та культурних закладів, що знаходяться у віданні відповідних рад.

Видатки районних бюджетів, бюджетів міст обласного, республіканського значення та бюджету АРК забезпечують державне управління, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення, розвиток культури та спорту.

Видатки на фінансування бюджетних організацій, які здійснюють першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою і розташовані найближче до споживачів, проводяться з бюджетів сіл, селищ міст та їх об'єднань. Видатки на фінансування бюджетних установ, які надають основні соціальні послуги, гарантовані державою, закріплюються та здійснюються з районних та міських бюджетів. Фінансування гарантованих державою соціальних послуг для окремих категорій громадян здійснюється з бюджетів АРК та областей.

За рахунок коштів державного бюджету фінансуються видатки на забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства тощо.

Таким чином всі видатки розмежовуються між бюджетами різних рівнів залежно від розподілу функцій між державою і органами місцевого самоврядування і поділяються на видатки з фінансування державних повноважень та фінансування власних повноважень. Бюджетним кодексом заборонено планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих видатків, а також здійснювати видатки на фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів.

Наказом ДКУ № 89 від 25.05.2004 року затверджено Порядок обслуговування державного бюджету за видатками. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державного казначейства, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов’язків та відповідальності між ними в процесі обслуговування Державного бюджету України за видатками з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

Казначейське обслуговування бюджетів за видатками містить наступні процедури:

-              формування мережі розпорядників коштів;

-              доведення обсягів бюджетних асигнувань та їх відображення в ДКУ;

-              доведення обсягів бюджетних асигнувань розпорядникам коштів;

-              відображення в обліку органів ДКУ показників кошторисів та планів використання бюджетних коштів та змін до них;

-              облік зобов’язань розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та погашення зареєстрованих зобов’язань;

-              виділення асигнувань за загальним та спеціальним фондами державного бюджету;

-              перерахування міжбюджетних трансфертів та розрахунків;

-              обслуговування боргових зобов’язань держави.