РОЗДІЛ 9. КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

магниевый скраб beletage

 

9.1. Розбудова казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів

 

 Законодавчо-нормативна база України, що регулює процедури обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства, включає насамперед Бюджетний кодекс України. У Кодексі прямо вказується, що казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України (п.2 ст.78), при цьому, за Казначейством зберігаються всі його функції, як і у випадку виконання державного бюджету. Статтею 48 Бюджетного кодексу визначено, що в Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України:

1)            операцій з коштами державного бюджету;

2)            розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;

3)            контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів;

4)            бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.

 Запровадження з 1999 року окремих елементів казначейського виконання місцевих бюджетів було логічно зумовлене необхідністю подальшого удосконалення казначейської справи та бюджетного процесу. 1 квітня 1999 року з ініціативи Дніпропетровської та Черкаської облдержадміністрацій була прийнята Постанова Кабінету Міністрів № 522 “Про удосконалення управління бюджетними коштами”, яка започаткувала з 1 червня 1999 року експеримент із казначейського обслуговування місцевих бюджетів у цих областях. Місцеві бюджети цих областей були переведені на казначейське обслуговування у повному обсязі, тобто за доходами та видатками. Все це відбувалося ще за два роки до прийняття Бюджетного кодексу України.

 При казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів Облдержадміністрації та їхні головні фінансові управління отримують оперативну і достовірну інформацію про фінансові ресурси кожного району, що дозволяє підвищити ефективність управління цими ресурсами, своєчасно і у повному обсязі забезпечувати необхідними коштами різноманітні заходи обласного масштабу, приймати рішення про виділення позик та надання фінансової допомоги.

На підставі позитивних підсумків проведеного експерименту, було прийнято рішення щодо поширення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на всі регіони України. Наказ Міністерства фінансів України від 29 жовтня 2001 року №482 зобов'язував запровадити казначейське обслуговування місцевих бюджетів у такі терміни:

-              за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів до бюджетів усіх рівнів - з 1 січня 2002 року;

-              за видатками – починаючи з 1 липня 2002 року.

 Органам Державного казначейства не вдалось у повній мірі виконати завдання щодо запровадження казначейського обслуговування бюджетів АРК, обласних, районних бюджетів, бюджетів районів у містах та бюджетів місцевого самоврядування за доходами та видатками у визначені строки. У багатьох випадках серйозною причиною, що стримувала весь цей процес, була слабка матеріально-технічна база органів Державного казначейства. Свою роль відіграло і небажання органів місцевого самоврядування переводити рахунки місцевих бюджетів на обслуговування до Державного казначейства. Тим не менше з 1 січня 2002 року ДКУ запровадило казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахування міжбюджетних трансфертів.

 У грудні 2002 року Президент України своїм Указом “Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування” визначив пріоритетним напрямком діяльності для Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування безумовне виконання вимог Бюджетного кодексу щодо казначейського обслуговування бюджету АРК і місцевих бюджетів.

 Указом Президента окреслені наступні завдання:

-              у 2003 році (вказано конкретні строки для територій) перевести бюджет АРК та місцеві бюджети на казначейське обслуговування за видатками ( у квітні 2003 року новим Указом Президента ці строки продовжено до 30 вересня 2004 року);

-              утворити міжвідомчу раду для підготовки пропозицій та опрацювання проектів нормативних документів для поліпшення механізмів казначейського виконання місцевих бюджетів;

-              розробити заходи щодо поліпшення матеріально-технічної бази органів Державного казначейства.

 Особливого значення в Указі надавалось питанням підвищення ефективності діяльності органів Державного казначейства, особливо з метою посилення бюджетної дисципліни, взаємодії з іншими органами влади та поліпшенню кадрового забезпечення Казначейства.

 У листопаді 2002 року наказом ДКУ №205 затверджено Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, який регламентує організаційні відносини між органами Державного казначейства, місцевими фінансовими органами, платниками податків, зборів (обов'язкових платежів та розпорядниками коштів. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів включає 11 розділів і чітко визначає, що таке обслуговування здійснюється органами ДКУ відповідно до чинного законодавства. При цьому Казначейство здійснює наступні функції:

-              обслуговує місцеві бюджети за доходами, видатками та фінансуванням;

-              установлює порядок відкриття та відкриває рахунки у своїх управліннях для зарахування податків, зборів та обов’язкових платежів у розрізі видів платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування);

-              установлює порядок відкриття та відкриває і рахунки розпорядникам коштів місцевих бюджетів в розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації видатків;

-              здійснює розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та рішення місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, та перераховує розподілені кошти за призначенням;

-              готує платіжні документи і проводить повернення надлишкових або помилково сплачених платежів до місцевих бюджетів на підставі відповідних документів (далі – висновки) органів виконавчої влади – органів стягнення. Висновки виконуються Казначейства протягом 5 робочих днів.

-              здійснює розрахунки за міжбюджетними трансфертами;

-              щоденно перераховує залишки надходжень на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів;

-              здійснює операції за рахунками, відкритими у органах Казначейства;

-              надає фінансовим органам виписки з рахунків для обліку руху коштів відповідних місцевих бюджетів;

-              установлює порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій з виконання місцевих бюджетів;

-              веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання місцевих бюджетів;

-              здійснює попередній контроль цільового спрямування бюджетних коштів;

-              виконує платіжні доручення розпорядників бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих зобов’язань, відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів розпорядників;

-              веде облік зобов’язань розпорядників коштів місцевих бюджетів;

-              здійснює кредитування місцевих бюджетів для покриття тимчасових касових розривів;

-              установлює порядок, складає та узагальнює фінансову звітність про виконання місцевих бюджетів, крім звіту про виконання плану по штатах і контингентах;

-              подає звітність Мінфіну, органам місцевої влади та самоврядування у терміни та за формами, погодженими з Мінфіном і Рахунковою палатою.

Асигнування розпорядникам коштів нижчого рівня виділяються у відповідності з розподілами головних розпорядників, які, у свою чергу, отримують кошти на підставі розпоряджень органів місцевого самоврядування.

Всі рахунки для обліку операцій з виконання місцевих бюджетів відкриваються на балансі територіальних управлінь Казначейства за балансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів.

 Обов'язкові платежі до місцевого бюджету здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються. Казначейство повертає надміру чи помилково сплачені кошти, розподіляє платежі до бюджетів за визначеними нормативами, перераховує до державного та місцевого бюджету кошти, що передаються з місцевих бюджетів, проводить розрахунки за міжбюджетними трансфертами та перераховує залишки коштів на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.

До основних особливостей казначейського обслуговування місцевих бюджетів можна віднести те, що надходження до місцевих бюджетів акумулюються на рахунках, відкритих в органах ДКУ на ім’я відповідних органів місцевої влади; оплата видатків здійснюється на підставі розрахункових документів, які відповідають взятим зобов’язанням; органи ДКУ контролюють цільове використання бюджетних коштів, відповідність видатків бюджетним призначенням , виділеним асигнуванням та прийнятим зобов’язанням.

Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів забезпечує всі процедури касового виконання місцевих бюджетів, а також відображення всіх операцій в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, як і у випадку із державним бюджетом.