9.4.    Переваги на казначейського обслуговування місцевих бюджетів

магниевый скраб beletage

 

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів має цілий ряд суттєвих переваг, які підтверджені сьогодні не тільки теорією, але й практикою функціонування Державного казначейства України. Досвід накопичений органами Казначейства за 2002 – 2006 роки підтверджує наступні позитивні чинники казначейського обслуговування місцевих бюджетів для більшості учасників бюджетного процесу:

-              отримання щоденної інформації про суми доходів, що надійшли до кожного місцевого бюджету за кожним джерелом надходження та суми видатків кожного бюджету у розрізі видів бюджетів та кодів економічної класифікації видатків. Виконання бюджетів стає прозорим як для органів місцевої влади, так і для суспільства;

-              забезпечення належного рівня управління бюджетними коштами на базі оперативної та достовірної інформації про надходження та використання коштів у кожному регіоні;

-              скорочення терміну надходження коштів на рахунки місцевих бюджетів для здійснення видатків принаймні на один день у порівнянні з банківською системою обслуговування бюджетів;

-              можливість отримання місцевими бюджетами безпроцентних позичок з державного бюджету на покриття тимчасових касових розривів;

-              відстеження операцій за доходними та видатковими рахунками у режимі реального часу, що значно посилює оперативність в управління фінансовими ресурсами;

-              ведення бухгалтерського обліку та складання звітності виконання бюджетів за єдиними вимогами;

-              зосередження бюджетних коштів на ЄКР в НБУ зменшує ризик їх втрати.

Запровадження казначейського обслуговування місцевих бюджетів крім зміцнення фінансової дисципліни, забезпечило органам місцевої влади та місцевого самоврядування достовірну інформацію про стан виконання місцевих бюджетів, можливість її глибокого аналізу з метою якісного планування та ефективного управління наявними фінансовими ресурсами. У органів місцевої влади появилось право на одержання від органів ДКУ короткотермінових позичок за рахунок коштів ЄКР на покриття тимчасових касових розривів (нестача коштів на оплату праці, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Порядок покриття у 2006 році ДКУ тимчасових касових розривів місцевих бюджетів (наказ ДКУ від 30.12.2005 р. №247) передбачав дотримання певних умов: наявність касового розриву, відсутність простроченої кредиторської заборгованості та вкладів в банківських установах, погашення позички протягом 60 днів але не пізніше 1 грудня.

Для отримання позички до органу ДКУ має бути подана лист-заява установленої форми, завірена копія рішення відповідної ради про отримання позички і картка із зразками підписів уповноважених осіб та відбитком печатки. Розгляд документів та аналіз платоспроможності позичальника проводиться протягом двох робочих днів, після чого заявник письмово повідомляється про прийняте рішення – акцепт листа-заяви чи обґрунтовану відмову.

Механізм надання місцевим бюджетам і погашення середньострокових позичок у 2006 р. визначений Порядком надання у 2006 році і погашення безвідсоткових позичок місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. № 230. Рішення про надання позички приймається Міністерством фінансів України у п’ятиденний термін після отримання від своїх Головних управлінь на місцях заяви на позичку разом із копією рішення місцевої ради щодо права на отримання такої позички. Серед документів має бути аналітична довідка про причини невиконання дохідної частини відповідного місцевого бюджету, у межах якої і надається позичка. При позитивному рішенні, Міністерство фінансів протягом двох днів видає ДКУ доручення на надання середньострокової позички.

Повномасштабне переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування відбулося у 2004 році. Як уже зазначалося, і загальноекономічні, і внутрішньосистемні чинники завадили повній реалізації цього завдань у раніше визначені терміни. Сьогодні основні методологічні, технічні і психологічні проблеми такого переведення, як і якісного обслуговування місцевих бюджетів вирішені.

Незважаючи на те, що Казначейство і зараз потребує значних додаткових асигнувань на проведення організаційно-технічних заходів, пов'язаних із обслуговуванням місцевих бюджетів, у тому числі для зміцнення матеріально-технічної бази, збільшення чисельності працівників і підвищення їх кваліфікації, удосконалення нормативної тощо, вищезазначені переваги підтверджують доцільність і незворотність переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування.

 

 Питання для самопідготовки та самоконтролю:

1.            У чому доцільність переходу до казначейського обслуговування місцевих бюджетів?

2.            Яка нормативна база забезпечує сьогодні казначейське обслуговування місцевих бюджетів?

3.            Охарактеризуйте основні функції Казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів.

4.            Які операції з обробки платежів щоденно здійснюють працівники Казначейства?

5.            Як забезпечується казначейське виконання місцевих бюджетів за доходами?

6.            Як забезпечується казначейське виконання місцевих бюджетів за видатками?

7.            Опишіть основні процедури казначейського виконання місцевих бюджетів?

8.            Які переваги має казначейське виконання місцевих бюджетів?

9.            Як розподіляються функції між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при казначейському виконанні місцевих бюджетів?

Основні поняття та терміни

 

Дотація вирівнювання – міжбюджетний трансферт на вирівнювання доходної спроможності бюджету, який його отримує.

Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування – податки і збори (обов’язкові платежі), що закріплені на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Місцеве самоврядування - гарантоване державою право для територіальної громади (жителів) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеві бюджети - бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети суб’єктів місцевого самоврядування (територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань).

Позичковий ліміт управління ДКУ – максимальна сума, у межах якої управління ДКУ може запозичувати кошти з ЄКР для надання позичок.

Субвенції – міжбюджетні трансферти цільового призначення, які використовуються у порядку, визначеному органом, що прийняв рішення про їх надання.

Тимчасовий касовий розрив – недостатня платоспроможність місцевого бюджету погасити на конкретну дату за рахунок наявних та очікуваних активів загального фонду місцевого бюджету бюджетні фінансові зобов’язання.

 Трансферти – кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі

Уповноважена особа – особа, якій надано право місцевою радою укладати від її імені договори про отримання короткотермінових позичок в органах ДКУ.

 

Література: 2,4,20,23,24,31,43,49,65,71,87