10.4. Роль Казначейства в управлінні державним боргом

магниевый скраб beletage

 

 Управління державним боргом охоплює комплекс заходів, пов’язаних з випуском і погашенням державних боргових зобов’язань, визначенням умов випуску державних цінних паперів, підтриманням їхнього ринкового курсу, визначенням розміру доходу та його виплатою, встановленням ліміту державного боргу тощо. Основними завданнями такого управління є мінімізація витрат з обслуговування боргу, забезпечення оптимальної структури боргу у плані збільшення питомої ваги довгострокових та зменшення питомої ваги короткострокових позик та забезпечення ефективного використання запозичених фінансових ресурсів.

 Державне казначейство України у процесі управління державним боргом виконує такі функції:

-              веде облік операцій з утворення, обслуговування та погашення внутрішнього боргу держави;

-              обліковує випуск, розміщення, забезпечує поточне обслуговування та погашення цінних паперів уряду;

-              контролює, обліковує та готує звітність про надходження коштів до бюджету від розміщення цінних паперів;

-              здійснює погашення державних цінних паперів та поточних платежів за ними;

-              веде облік заборгованості за кредитами , одержаними від НБУ на покриття дефіциту бюджету, забезпечує поточні платежі та погашення основного боргу за ними;

-              обліковує операції з векселями, виданими Державним казначейством, проводить остаточні розрахунки за ними;

-              здійснює облік, обслуговування та погашення зовнішнього боргу держави;

-              контролює відшкодування резидентами збитків, завданих бюджету, від неповернення позик, отриманих під гарантії Уряду;

-              готує оперативну звітність, складає аналітичні довідки про утворення, обслуговування та погашення державного боргу за окремими кредиторами та джерелами утворення.

Державне казначейство виконує ці функції у тісній співпраці із Міністерством фінансів та НБУ. Конкретна його діяльність ґрунтується на розробленій Мінфіном та затвердженій Урядом програмі державних запозичень, стратегії їх обслуговування та погашення. Казначейство забезпечує проведення платежів з обслуговування державного боргу.

 При обслуговуванні зовнішнього боргу Казначейство здійснює придбання іноземної валюти за рахунок коштів у національній валюті на своєму ЄКР та переказує її за призначенням на рахунки іноземних кредиторів.

 Державне казначейство здійснює постійний контроль за станом державного боргу та поточними платежами за ним. Відповідна оперативна інформація, аналітичні довідки та звітність з цього приводу подається до Міністерства фінансів.

 НБУ виконує важливі функції щодо формування і обслуговування державного боргу, які здебільшого мають технічний характер. Так, НБУ за допомогою власної інформаційної системи “ЛІГА” забезпечує розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, може обслуговувати операції нерезидентів з купівлі ОВДП на первинному ринку, самостійно визначає всі умови торгівлі цінними паперами держави: час, місце проведення торгів, обсяги, терміни розміщення тощо. НБУ разом із Міністерством фінансів визначає ціну відсікання (мінімальна ціна, за якою задовольняються заявки), отримує від останнього доручення на задоволення заявок покупців та глобальний сертифікат, яким оформляється загальний випуск ОВДП.

 НБУ отримує кошти від продажу облігацій на аукціонах і зараховує їх на ЄКР Казначейства у день надходження цих коштів. Сплата доходу за облігаціями та їх погашення здійснюється НБУ за дорученням Казначейства за рахунок коштів державного бюджету. Разом із погашенням облігацій певного випуску погашається і відповідний глобальний сертифікат, який і надалі зберігається в НБУ.

 Значну частину державного боргу країни безпосередньо формує НБУ шляхом надання Уряду кредитів у національній та іноземній валюті. Загальна сума таких кредитів складає сьогодні більше 10 млрд. грн.. Детальна інформація про рух коштів та здійснені операції оперативно подається НБУ Міністерству фінансів та Державному казначейству, за якою останнє проводить постійний моніторинг державного боргу та відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.

 Облік державного боргу здійснюється Державним казначейством у відповідності з Порядком відображення у бухгалтерському обліку операцій по боргових зобов'язаннях Державного бюджету.

 Планові показники за розписом фінансування обліковуються за рахунками: 9712 – Затверджений розпис фінансування Державного бюджету за типом боргового зобов'язання, 9711 – Поточний розпис фінансування, 9722 – Затверджений помісячний розпис фінансування та 9721 – Поточний помісячний розпис фінансування.

Випуск державних цінних паперів обліковується за рахунками 9831, 9832, 9833 та 9834 - Емітовані, відповідно, коротко -, середньо -, довгострокові ОВДП та інші цінні папери Державного бюджету. Одночасно зменшуються планові показники поточного розпису фінансування за рахунками 9711 та 9721.

Подальше розміщення емітованих ОВДП відображується за рахунками 8711, 8712, 8713, 8714 – Розміщені ОВДП (коротко -, середньо -, довгострокові та інші цінні папери) з одночасним зменшенням залишків за рахунками 9831 – 9834. Надходження коштів до Державного бюджету відображається по 1111 – ЄКР у кореспонденції із рахунком 3211 – Кошти, залучені до Державного бюджету від розміщення цінних паперів. У обліку деталізуються ці надходження до загального фонду бюджету за окремими видами цінних паперів.

 Наприкінці операційного дня кошти від розміщення цінних паперів зараховуються на відповідний котловий рахунок, з якого здійснюється погашення цінних паперів попередніх випусків за номінальною вартістю та сплата нарахованих відсотків за цінними паперами, термін погашення яких наступив.

 У окремих аналітичних регістрах ведуться операції по обліку заборгованості за кредитами, одержаними від НБУ на покриття дефіциту бюджету. За сумою отриманих кредитів дебетується рахунок 1111- ЄКР у кореспонденції з рахунком 3221 – Рахунок для зарахування кредитів, отриманих в НБУ та рахунок 4421 – Розрахунки за операціями з кредитами загального фонду Державного бюджету – відповідно з рахунком 2211 – Кредити, не віднесені до інших категорій. Одночасно дебетуються і рахунки 9711 – Поточний розпис та 9721 - Поточний помісячний розпис фінансування Державного бюджету.

 У кінці операційного дня сума коштів за кредитами НБУ з рахунку 3221 відноситься на загальний фонд державного бюджету – у кредит рахунку 3112.

 Перерахування коштів державного бюджету на сплату нарахованих відсотків за кредитами НБУ здійснюється через ЄКР, при цьому на відповідну суму збільшується рахунок 7111 – Видатки загального фонду і одночасно дебетуються рахунки 9111 – Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду та 9131 – Поточні призначення з державного бюджету за планом асигнувань.

 Погашення кредитів здійснюється шляхом перерахування коштів із загального фонду державного бюджету, при цьому використовуються ті ж самі облікові рахунки, що і при одержанні кредитів та відповідні зворотні проведення.

Векселі, видані Державним казначейством, відображаються за кредитом рахунку 2111 – Казначейські векселі видані, який кореспондується з рахунком 4311 – Розрахунки за цінними паперами загального фонду державного бюджету. При цьому, забезпечується розмежування сум за окремими видами векселів на рахунках – 2121, 2122, 2123 – відповідно, коротко -, середньо - та довгострокові цінні папери, а також відображається емісія векселів за кредитом рахунків 9831, 9832, 9833 та 9834. Одночасно за рахунками 9711 та 9712 зменшуються планові показники за кодом погашення цінних паперів та за кодом випуску векселів.

 Погашення векселів здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. У бухгалтерському обліку виконуються проведення зворотні до тих, що мали місце при оформленні видачі векселів.

 Процедури бухгалтерського обліку кредитів, одержаних від іноземних кредиторів, їх обслуговування та погашення. є ідентичними до описаних раніше процедур з оформлення операцій з кредитами, отриманих від НБУ. Використовуються ті ж самі рахунки за винятком кількох, що відображають специфіку іноземного кредитора.

 За усіма вищезазначеними операціями Державне казначейство готує оперативну звітність, аналітичні огляди та іншу інформацію для Міністерства фінансів України, які утворюють достовірну і достатню інформаційну базу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень з питань утворення, обслуговування та погашення державного боргу.

 

Основні поняття та терміни:

 

Внутрішній державний борг - це сукупність строкових зобов’язань держави в грошовій формі, які виникли в результаті запозичень на внутрішньому ринку

Державна гарантія - це зобов'язання держави повністю або частково виконати платежі на користь кредитора у випадку невиконання боржником, який отримав гарантію держави, своїх зобов'язань щодо повернення грошових коштів.

Державний борг – сума непогашених безумовних зобов’язань держави, утворених внаслідок державних запозичень і державних гарантій.

Державний кредит – сукупність грошових коштів, акумульованих державою як позичальником та гарантом.

Зовнішня державна гарантія - це гарантія Уряду України за зобов'язаннями позичальника, що виникла перед нерезидентами України

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – державні цінні папери, що дозволяють державі акумулювати необхідні кошти для фінансування дефіциту бюджету, обслуговування державного боргу та регулювання грошового ринку.

Облігація(О) – ЦП, що засвідчує внесення її власником грошових коштів, і підтверджує зобов’язання емітента повернути власнику номінальну вартість облігації у передбачений термін з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).

Принципи державного кредиту:

-              добровільність – фізичні та юридичні особи добровільно віддають свої кошти державі у тимчасове користування;

-              строковість – держава залучає кошти на певний строк;

-              зворотність – держава обов’язково повертає кошти їх власникам;

-              платність – видова ознака кредиту – за користування коштами сплачується погоджена сума.

 Управління державним боргом - комплекс заходів, пов’язаних з із випуском і погашенням державних боргових зобов’язань задля мінімізації витрат з обслуговування боргу, забезпечення оптимальної структури боргу та ефективного використання запозичених фінансових ресурсів.

 Функції ДКУ в управлінні державним боргом:

-              облік операцій з утворення, обслуговування та погашення боргу держави;

-              облік випуску та розміщення, поточне обслуговування та погашення цінних паперів уряду;

-              контроль, облік і звітність про надходження до бюджету від розміщення цінних паперів;

-              погашення державних цінних паперів та поточних платежів за ними;

-              облік заборгованості за кредитами НБУ на покриття дефіциту бюджету, забезпечення поточних платежів та погашення основного боргу за ними;

-              облік операцій з векселями Державного казначейства, остаточні розрахунки за ними;

-              контроль за відшкодуванням збитків бюджету від неповернення позик, отриманих під гарантії Уряду;

-              облік, звітність, аналіз утворення, обслуговування та погашення боргу за окремими кредиторами та джерелами утворення.

Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила(видала), і власника та передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.