РОЗДІЛ 11. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ В ДЕРЖАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВІ УКРАЇНИ

магниевый скраб beletage

 

11.1. Організація бухгалтерського обліку

 

 Організація бухгалтерського обліку та звітності виконання державного та місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства на підставі Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства, Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Державного казначейства України № 119 від 28.11.2000 року, розроблених відповідно до закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та інших нормативних документів Державного казначейства України.

 Положення визначає і регулює єдиний методологічний та організаційний порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності в органах Державного казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів. Сама система обліку включає у себе бухгалтерський, бюджетний та управлінський види обліку, які ґрунтуються на єдиній методологічній та інформаційній базі і відрізняються лише формою та періодичністю розрахунку даних.

 Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій у Державному казначействі та надає користувачам інформацію про стан активів, зобов’язань та результати виконання бюджетів. За даними бухгалтерського обліку складається фінансова звітність про виконання бюджетів.

 Бюджетний облік ведеться з метою накопичення даних про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення, фінансування бюджетів, а також для контролю за результатами виконання бюджетів.

 Управлінський облік забезпечує керівні органи Державного казначейства оперативною фінансовою і не фінансовою інформацією для планування і управління бюджетними коштами, а також для оцінки та контролю за використанням бюджетних коштів. Він ведеться для забезпечення внутрішніх потреб Державного казначейства в інформації, виходячи зі специфіки його діяльності та особливостей виконання бюджетів.

 Таким чином, бухгалтерський облік є лише однією складовою системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та обміну інформацією про операції в органах Державного казначейства та передачі її зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

                За допомогою бухгалтерського обліку операції з виконання бюджетів відображаються за відповідними рахунками в автоматизованому режимі. Операцією в казначействі є дія або подія, яка викликає зміни в фінансових характеристиках виконання бюджетів. Бухгалтерський облік є основою інформаційної системи Державного казначейства. 

 Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Казначействі ґрунтуються на таких принципах:

1)            законність – облік і звітність повинні відповідати правилам та процедурам, які передбачені законодавчими та нормативними актами;

2)            достовірність – правдиве відображення фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;

3)            повнота – всі операції по виконанню бюджетів підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про операції казначейства та їх результати;

4)            оперативність – операції з виконання бюджетів реєструються в обліку у момент їх проведення (касовий метод ведення бухгалтерського обліку) та відображаються в оперативній фінансовій звітності;

5)            прийнятність – залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього звітного періоду;

6)            суттєвість – операції обліковуються та розкриваються у звітності за їх сутністю та економічним змістом, а не за юридичною формою;

7)            відкритість – облік і звітність мають бути достатньо зрозумілими і детальними, однозначно і правдиво відображати операції, мати необхідні пояснення;

8)            сталість – постійне, протягом бюджетного року, застосування обраних методів;

9)            порівняльність – інформація, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу повинна бути порівняльною для визначення тенденцій виконання бюджетів;

10)         своєчасність – забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої та виконавчої влади, які приймають рішення, здійснюють оцінку виконання бюджету, готують пропозиції щодо складання бюджету, тощо, та інших користувачів;

11)         безперервність - оцінка активів здійснюється, виходячи з того, що процес виконання бюджетів є постійним;

12)         консолідованість – складання зведеної фінансової звітності про виконання бюджетів в цілому по системі Державного казначейства у розрізі бюджетів;

13)         окреме відображення активів та пасивів - всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді.

 Основними завданнями системи бухгалтерського обліку Державного казначейства по виконанню бюджетів є:

-              додержання вищезазначених принципів обліку і звітності;

-              своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку операцій по виконанню бюджетів за відповідними рахунками і параметрами. Облік операцій здійснюється за належно оформленими первинними документами клієнтів, органів, які мають право безспірного списання коштів, та внутрішніми документами Казначейства;

-              щоденне завершення та контроль всіх облікових процесів, регістрів та документів, у тому числі, пов'язаних з рухом коштів у СЕП НБУ і внутрішній платіжній системі Державного казначейства;

-              складання щоденного балансу та автоматизовану перевірку відповідності даних аналітичного обліку даним балансу;

-              достовірне відображення у обліку і звітності руху і використання фінансових та інших ресурсів бюджетів, надання об‘єктивної і порівняльної інформації про стан зобов‘язань, активів, результати виконання бюджетів, у тому числі, у розрізі окремих органів Державного казначейства.

-              надання інформації для прогнозування і визначення стратегії виконання бюджету.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та інші нормативні документи щодо ведення бухгалтерського обліку і складання звітності є обов'язковими до виконання всіма органами Державного казначейства.

Повнота та достовірність операцій в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова політика та встановлені процедури забезпечать виконання всіх правил бухгалтерського обліку без будь-яких відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій і подій.

Розрізняють внутрішніх користувачів економічної інформації бухгалтерського обліку, до яких належать органи Державного казначейства та їх структурні підрозділи та зовнішніх - Міністерство фінансів та його органи, інші органи законодавчої і виконавчої влади. Першим інформація необхідна для планування, оцінки та контролю за щоденними операціями органів Державного казначейства та управління бюджетними коштами, другим - для оцінки минулих та майбутніх результатів виконання державного та місцевих бюджетів.