РОЗДІЛ 11. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ В ДЕРЖАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВІ УКРАЇНИ : Державне казначейство України : B-ko.com : Книги для студентів

РОЗДІЛ 11. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ В ДЕРЖАВНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВІ УКРАЇНИ

 

11.1. Організація бухгалтерського обліку

 

 Організація бухгалтерського обліку та звітності виконання державного та місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства на підставі Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства, Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Державного казначейства України № 119 від 28.11.2000 року, розроблених відповідно до закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та інших нормативних документів Державного казначейства України.

 Положення визначає і регулює єдиний методологічний та організаційний порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності в органах Державного казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів. Сама система обліку включає у себе бухгалтерський, бюджетний та управлінський види обліку, які ґрунтуються на єдиній методологічній та інформаційній базі і відрізняються лише формою та періодичністю розрахунку даних.

 Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій у Державному казначействі та надає користувачам інформацію про стан активів, зобов’язань та результати виконання бюджетів. За даними бухгалтерського обліку складається фінансова звітність про виконання бюджетів.

 Бюджетний облік ведеться з метою накопичення даних про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення, фінансування бюджетів, а також для контролю за результатами виконання бюджетів.

 Управлінський облік забезпечує керівні органи Державного казначейства оперативною фінансовою і не фінансовою інформацією для планування і управління бюджетними коштами, а також для оцінки та контролю за використанням бюджетних коштів. Він ведеться для забезпечення внутрішніх потреб Державного казначейства в інформації, виходячи зі специфіки його діяльності та особливостей виконання бюджетів.

 Таким чином, бухгалтерський облік є лише однією складовою системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та обміну інформацією про операції в органах Державного казначейства та передачі її зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

                За допомогою бухгалтерського обліку операції з виконання бюджетів відображаються за відповідними рахунками в автоматизованому режимі. Операцією в казначействі є дія або подія, яка викликає зміни в фінансових характеристиках виконання бюджетів. Бухгалтерський облік є основою інформаційної системи Державного казначейства. 

 Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Казначействі ґрунтуються на таких принципах:

1)            законність – облік і звітність повинні відповідати правилам та процедурам, які передбачені законодавчими та нормативними актами;

2)            достовірність – правдиве відображення фінансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;

3)            повнота – всі операції по виконанню бюджетів підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про операції казначейства та їх результати;

4)            оперативність – операції з виконання бюджетів реєструються в обліку у момент їх проведення (касовий метод ведення бухгалтерського обліку) та відображаються в оперативній фінансовій звітності;

5)            прийнятність – залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього звітного періоду;

6)            суттєвість – операції обліковуються та розкриваються у звітності за їх сутністю та економічним змістом, а не за юридичною формою;

7)            відкритість – облік і звітність мають бути достатньо зрозумілими і детальними, однозначно і правдиво відображати операції, мати необхідні пояснення;

8)            сталість – постійне, протягом бюджетного року, застосування обраних методів;

9)            порівняльність – інформація, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу повинна бути порівняльною для визначення тенденцій виконання бюджетів;

10)         своєчасність – забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої та виконавчої влади, які приймають рішення, здійснюють оцінку виконання бюджету, готують пропозиції щодо складання бюджету, тощо, та інших користувачів;

11)         безперервність - оцінка активів здійснюється, виходячи з того, що процес виконання бюджетів є постійним;

12)         консолідованість – складання зведеної фінансової звітності про виконання бюджетів в цілому по системі Державного казначейства у розрізі бюджетів;

13)         окреме відображення активів та пасивів - всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді.

 Основними завданнями системи бухгалтерського обліку Державного казначейства по виконанню бюджетів є:

-              додержання вищезазначених принципів обліку і звітності;

-              своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку операцій по виконанню бюджетів за відповідними рахунками і параметрами. Облік операцій здійснюється за належно оформленими первинними документами клієнтів, органів, які мають право безспірного списання коштів, та внутрішніми документами Казначейства;

-              щоденне завершення та контроль всіх облікових процесів, регістрів та документів, у тому числі, пов'язаних з рухом коштів у СЕП НБУ і внутрішній платіжній системі Державного казначейства;

-              складання щоденного балансу та автоматизовану перевірку відповідності даних аналітичного обліку даним балансу;

-              достовірне відображення у обліку і звітності руху і використання фінансових та інших ресурсів бюджетів, надання об‘єктивної і порівняльної інформації про стан зобов‘язань, активів, результати виконання бюджетів, у тому числі, у розрізі окремих органів Державного казначейства.

-              надання інформації для прогнозування і визначення стратегії виконання бюджету.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та інші нормативні документи щодо ведення бухгалтерського обліку і складання звітності є обов'язковими до виконання всіма органами Державного казначейства.

Повнота та достовірність операцій в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова політика та встановлені процедури забезпечать виконання всіх правил бухгалтерського обліку без будь-яких відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій і подій.

Розрізняють внутрішніх користувачів економічної інформації бухгалтерського обліку, до яких належать органи Державного казначейства та їх структурні підрозділи та зовнішніх - Міністерство фінансів та його органи, інші органи законодавчої і виконавчої влади. Першим інформація необхідна для планування, оцінки та контролю за щоденними операціями органів Державного казначейства та управління бюджетними коштами, другим - для оцінки минулих та майбутніх результатів виконання державного та місцевих бюджетів.