11.4. Синтетичний та аналітичний облік операцій

магниевый скраб beletage

 

                Система бухгалтерського обліку Державного казначейства передбачає максимально доцільну деталізацію відображення усіх операцій у аналітичному обліку та узагальнення і наступне відображення бюджетних операцій у синтетичному обліку.

 Аналітичного обліку є невід'ємною частиною Плану рахунків і забезпечує детальну інформацію про операції кожного учасника бюджетного процесу, про кожного клієнта Казначейства та про стан його рахунків. Така інформація надходить до Казначейства з первинними документами і узагальнюється у облікових регістрах.

                Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій - це уніфіковані носії інформації у вигляді відомостей, книг, журналів, карток обліку тощо. Їх призначення – хронологічне, систематичне чи комбіноване накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів.

                Державне казначейство самостійно розробляє та затверджує форми регістрів обліку, які повинні мати назву, період реєстрації операцій, прізвища і підписи осіб, які їх склали та інші обов'язкові реквізити. У Казначействі ведуться такі обов‘язкові облікові регістри:

-              оборотно-сальдовий баланс (щоденний баланс оборотів і залишків за балансовими, бюджетними, позабалансовими рахунками та рахунками управлінського обліку);

-              особові картки (в тому числі, з розподілом за кодами економічної класифікації видатків);

-              сальдові та оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками за формами, що додаються.

                У щоденному оборотно-сальдовому балансі відображаються обороти за дебетом і кредитом за день, вихідні залишки за активом і пасивом за кожним балансовим, бюджетним та позабалансовим рахунками, а також за рахунками управлінського обліку з проміжним підсумком за рахунками другого та третього порядків. Виводяться підсумки за кожним класом рахунків і загальний підсумок за всіма рахунками. Про правильність складання щоденного балансу оборотів та залишків свідчить рівність дебетових і кредитових оборотів та залишків за активом і пасивом. Наявність такої рівності є обов’язковою умовою початку нового операційного дня. Щоденний оборотно-сальдовий баланс перевіряється і підписується керівником і головним бухгалтером.

 Перевірка тотожності даних аналітичних рахунків і рахунків синтетичного обліку здійснюється у обов'язковому порядку не рідше одного разу на місяць. Звірка проводиться за приведеними вище балансовими та позабалансовими рахунками перевірочної відомості з даними відповідних рахунків оборотно-сальдового балансу.

                За операціями у іноземній валюті облік здійснюється у грошовій одиниці України за діючим на день здійснення курсом НБУ. Записи здійснюються одночасно і у валюті розрахунків і платежів (за кожною валютою окремо).У аналітичному обліку операції у іноземній валюті ведуться у подвійній оцінці: в іноземній валюті за її номіналом та в гривневому еквіваленті за діючим курсом НБУ.

 Відображення операцій у синтетичному та аналітичному обліку здійснюються на підставі первинних облікових документів у момент їх здійснення. Відповідальність за правильність відображення операцій у облікових регістрах несуть особи, які склали і підписали ці регістри.