11.6. Надання виписок з рахунків клієнтів

магниевый скраб beletage

 

Виписка із рахунку клієнта - це документ установленої форми, який засвідчує про залишки коштів на рахунку клієнта та інформує про операції, здійснення за останній операційний день. Виписки видаються представникам клієнта за довіреностями, або особам, які мають право першого чи другого підпису за даним рахунком. Порядок надання виписок із рахунків клієнтам обумовлюється в угодах на розрахункове обслуговування при відкритті рахунку, та у обов’язковому порядку на 1 січня звітного року. Інформація про стан рахунків надається тільки власникам, уповноваженим ним особам та державним органам, які мають право на отримання цієї інформації згідно з чинним законодавством.

До виписок із рахунків додаються документи (їх копії), на підставі яких здійснені записи по дебету та кредиту рахунку. На основних документах, що додаються до виписок, проставляється штамп Казначейства та штамп дати проведення документу по рахунку, якщо дата проведення операції не збігається із датою виписки документу.

До обов’язкових реквізитів виписок належить: номер рахунку, дата здійснення останньої та поточної операції, номер документу, номер рахунку – кореспондента, номер банку – кореспондента, умовні цифрові позначення виду операції, код валюти, сума операції, сума оборотів за дебетом і кредитом, сума вступного залишку, сума вихідного залишку та реквізити органу Казначейства, який веде рахунок. Допускаються і інші додаткові реквізити контрагентів в залежності від можливостей програмного продукту.

 Станом на 1 січня Казначейство надає виписки клієнтам за всіма діючими рахунками (включаючи нульові залишки). Клієнти підтверджують ці залишки коштів на своїх рахунках до 1 лютого. Якщо протягом місяця підтвердження неотриманні, залишок коштів вважається підтвердженим. Порядок підтвердження залишків передбачається в угодах на розрахункове обслуговування.

Про неправильно відображені у виписках суми клієнт протягом 5 операційних днів має повідомити Казначейство. Якщо протягом цього строку заперечень не надійшло, здійснені операції і залишок коштів вважається підтвердженими.

 Дублікат виписки із рахунку видається клієнту тільки з письмового дозволу керівника органу Казначейства чи його заступника за заявою клієнта, в якій вказується причина втрати виписки та зазначається конкретна особа, якій довіряється отримати дублікат виписки і проводиться зразок її підпису. Заяви на видачу дублікатів виписок підшиваються і зберігаються окремо.

 

Основні поняття та терміни:

 

Аналітичні рахунки – забезпечують здійснення аналітичного обліку операцій, відкриваються та ведуться згідно Плану рахунків виконання державного та місцевих бюджетів.

Бухгалтерський баланс – економічне групування й узагальнення даних про доходи та видатки бюджетної установи на певну дату.

Бухгалтерський облік виконання бюджету – система нагляду, відображення, групування, узагальнення та контролю за операціями й показниками виконання бюджету.

Бухгалтерський рахунок – засіб детальної класифікації та відображення в бухгалтерському обліку економічної інформації.

Бюджетний облік – процес збору, реєстрації і узагальнення інформації про активи, пасиви бюджетів та їх рух шляхом суцільного, безперервного і документального відображення бюджетних операцій у регістрах бухгалтерського обліку.

Виписка з рахунку клієнта – документ, що засвідчує залишок коштів на рахунку клієнта та інформує про операції, здійснені за останній операційних день.

Інвентаризація – уточнення фактичної наявності матеріальних активів, грошових коштів і фінансових зобов’язань, встановлення їх відповідності показникам обліку, виявити надлишків або нестачі на певну дату.

Нематеріальні активи – немонетарні активи, що не мають фізичної або матеріальної форми (право користування природними ресурсами, майном, права на знаки для товарів і послуг, на об'єкти промислової власності, авторські та суміжні з ними права, гудвіл тощо), що використовуються більше одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Немонетарні активи – усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, що належать установі і забезпечують її функціонування, строк корисної експлуатації яких, очікується, становить більше одного року.

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом року з дати балансу.

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються для забезпечення належного ведення обліку, складання зовнішньої та внутрішньої звітності.

Первинний документ – містить дані про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органами ДКУ – систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для детальної та повної реєстрації всіх бюджетних та фінансових операцій і забезпечення потреб складання фінансової звітності.

Політика бухгалтерського обліку виконання бюджетів – сукупність принципів, методів, правил та процедур реєстрації бюджетних операцій і складання фінансової звітності, якими керуються учасники бюджетного процесу.

Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

-              безперервність – випливає з безперервності процесу виконання бюджетів;

-              відкритість – достатня деталізація та необхідні пояснення, що робить облік зрозумілим;

-              достовірність – правдиве відображення операцій;

-              законність - ґрунтується на законодавчих та нормативних актах;

-              консолідованість – можливість зведення облікових та звітних даних по системі ДКУ;

-              оперативність – відображення операцій у момент їх проведення;

-              повнота - реєстрація всіх операцій без винятку;

-              прийнятність – залишки за рахунками на кінець минулого і на початок майбутнього періодів повинні співпадати;

-              своєчасність – своєчасне забезпечення інформацією для прийняття управлінських рішень;

-              співставність – порівняльність інформації у часі;

-              сталість – постійність застосування методів обліку і звітності;

-              суттєвість – операції реєструються за їх суттю, а не за юридичною формою.

Управлінський (внутрішньогосподарський) облік – система збору та обробки облікової інформації, яка призначена тільки для керівників органу, що здійснює облік.

Фінансовий облік – забезпечує збір звітної інформації для бухгалтерського оформлення й реєстрації бюджетних операцій, а також складання фінансової звітності.

Форма бухгалтерського обліку – система взаємопов'язаних облікових регістрів (хронологічних і систематичних), що забезпечують відображення в них операцій за певною методикою.

Функції бухгалтерського обліку:

-              аналіз – вивчення наявності, стану і руху коштів державного бюджету;

-              відображення – всі бюджетні показники та операції відображаються у бухгалтерських документах;

-              контроль – надходження доходів та їх видів, здійснення видатків окремими розпорядниками бюджетних коштів, використання бюджетних коштів згідно бюджетних призначень тощо;

-              нагляд – здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу за формуванням доходів, їх розподілом та використанням;

-              узагальнення – здійснюється, як правило, за усіма операціями, що відображаються по аналітичних рахунках.

 

                Питання для самопідготовки та самоконтролю:

 

1.            Які види обліку застосовуються у Державному казначействі?

2.            За якими принципами організовується облік і звітність у Казначействі?

3.            Охарактеризуйте основні завдання бухгалтерського обліку у системі Казначейства?

4.            Які особливості має бухгалтерський облік у бюджетній сфері?

5.            Які первинні документи застосовуються у Казначействі та яким вимогам вони повинні відповідати?

6.            Як організований синтетичний та аналітичний облік у системі Казначейства?

7.            Охарактеризуйте План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

8.            Які види рахунків відкриваються розпорядникам коштів у органах Казначейства.

9.            Як організовується та здійснюється внутрішній казначейський контроль?

10.          Яким вимогам має відповідати звітність і як контролюється правильність її складання?

Література: 2,12,19,57,59,65,71.