РОЗДІЛ 12. ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

магниевый скраб beletage

 

12.1. Основні засади та завдання організації звітності про виконання бюджетів

 

Основним видами звітності про виконання бюджету є фінансова або бухгалтерська звітність. Фінансова звітність - це система взаємопов’язаних узагальнюючих показників, що відображає фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є формування повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів та надання її користувачам для прийняття економічних рішень. Основними формами фінансової звітності є баланс, звіт про виконання бюджету, звіт про рух грошових коштів, звіт про заборгованість і додатки до звітів.

Для потреб окремих користувачів (КМ, Міністерства фінансів, ДКУ, ДПА, органів статистики) можуть бути встановлені інші спеціальні звіти.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Загальноприйняті вимоги до фінансової звітності:

-              фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку;

-              фінансова звітність має включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для користувачів, виходячи з принципів безперервності, обачливості, превалювання суті над формою та інших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

-              інформація фінансових звітів повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівнянною;

-              інформація повинна сприяти прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій;

-              звіти різних періодів повинні бути співставними, а також порівняльними по різних суб’єктах бюджетного процесу.

Форми фінансової звітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи та порядок їх надання затверджуються ДКУ з урахуванням вимог Міністерства фінансів та особливостей процесу виконання бюджету у поточному бюджетному році.

Зміни даних фінансової звітності внаслідок допущених помилок, що належать як до поточного, так і до минулого року (після затвердження цієї звітності), проводяться у тому звітному періоді, в якому були виявлені помилки.

Складанню річного звіту про виконання бюджетів має передувати обов’язкова інвентаризація активів, зобов’язань, включаючи і облік на позабалансових рахунках, під час якої перевіряються та документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка. Відповідальність за організацію інвентаризації покладається на керівника.

Об’єкти, строки проведення інвентаризації, склад інвентаризаційної комісії визначаються керівником бюджетної організації чи органу Казначейства. Інвентаризація проводиться не раніше 1 жовтня звітного року.

При виявленні розбіжностей застосовуються заходи щодо їх врегулювання. Інвентаризаційні різниці відображуються у бухгалтерському обліку після затвердження пропозицій інвентаризаційної комісії. Затвердження пропозицій проводиться у тому місяці, коли була закінчена інвентаризація, але не пізніше звіту за грудень.

Для складання достовірної звітності органам ДКУ надається право щомісячно проводити коригуючі проведення при потребі. Коригуючі проведення можуть також проводитися у період складання річного бухгалтерського звіту з метою включення всіх операцій у фінансову звітність і виправлення помилкових записів минулого року. Особливості оформлення документів, перелік рахунків, порядок та строки проведення коригуючих проведень встановлюється Державним казначейством.

Органи ДКУ та розпорядники коштів складають консолідовану звітність за правилами встановленими окремими інструкціями, які передбачають:

-              мету консолідації;

-              процедури консолідації;

-              відповідальність за достовірність консолідованої фінансової звітності;

-              правила подання звітів для подальшої консолідації.

Консолідація фінансових звітів проводиться шляхом послідовного об’єднання відповідних статей окремих фінансових звітів. При цьому виключаються рахунки, що відображають внутрішні розрахунки.

Фінансова звітність про виконання бюджетів підписується керівником і головним бухгалтером, розглядається і затверджується у порядку, встановленому документами, що регламентують бюджетний процес. Керівники бюджетних установ та органів Казначейства несуть персональну відповідальність за перекручування фінансової звітності, порушення строків її подання та оприлюднення.

Перевірка достовірності звітності поєднує логічний та арифметичний контролі, а також передбачає звірку з іншими формами звітності. Контроль за дотриманням правил відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності окремими бюджетними установами та органами Казначейства здійснюється ДКУ та державними контролюючими органами.

Крім фінансової звітності, органи ДКУ складають і управлінську звітність. Управлінська звітність узагальнює інформацію про стан та результати діяльності Державного казначейства і використовується для планування, контролю та прийняття відповідних управлінських і економічних рішень. Метою управлінської звітності є формування можливостей для оперативного управління бюджетними ресурсами та оцінювання ризиків.

Порядок складання і формування управлінської звітності встановлюється окремими Інструкціями.