12.2. Звітність бюджетних установ

магниевый скраб beletage

 

Звітність бюджетної установи - це спосіб узагальнення та систематизації інформації про її діяльність з метою контролю за рухом бюджетних коштів та поліпшення управління ними. Звітність складається за встановленою методикою на підставі даних бухгалтерського обліку установи. Регулювання питань щодо переліку форм фінансової звітності бюджетних установ та порядку їх складання покладено на ДКУ.

Звіти бюджетних установ за строками складання поділяються на місячні, квартальні і річні і складаються наростаючим підсумком з початку року.

Фінансова звітність установ, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів включає такі форми:

1)            № 1 „Баланс”;

2)            № 2д, 2м „Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”;

3)            № 2-валюта „Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”;

4)            № 4-1д, 4-1м „Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами”;

5)            № 4-2м, 4-2д „Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами, власних надходжень бюджетних установ”;

6)            № 4-Зм, 4-Зд „Звіт про надходження і використання інших надхо¬джень спеціального фонду”;

7)            № 4-3м.1, 4-3д.1”Звіт про надходження і використання інших надхо¬джень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)”;

8)            № 4-4д „Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на використання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”;

9)            № 7д, 7м „Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

10)         № 7д.1, 7м.1 „Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами”.

Таким чином, звітність установ, що отримують кошти з різних бюджетів є максимально уніфікованою, готується і подається за єдиними методиками. Це дає можливість консолідувати звітні дані як за окремими головними розпорядниками бюджетних коштів, так і за окремими адміністративно-територіальними одиницями, а також по країні у цілому.

Головні розпорядники бюджетних коштів та бюджетні установи, які мають підвідомчі установи, зведені квартальні фінансові звіти про виконання кошторисів складають у такому самому обсязі.

„Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” (ф.№2д,2м) складається установами, що отримують кошти загального фонду Державного або місцевих бюджетів про отримані і використані асигнування згідно з кошторисом та планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної класифікації видатків та кредитування Державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. Крім того, складається зведений звіт форми №2д, №2м за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування Державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

„Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” (ф.№2-валюта) складається за умови, що установи отримують кошти в іноземній валюті. Звіт складається у розрізі кодів класифікації видатків бюджету. Операції відображаються в національній валюті України шляхом перерахунку іноземної валюти за офіційним курсом гривні до іноземних валют, визначеним НБУ.

„Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами” (форма №4-1д, 4-1м) відображає плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно до законодавства України, що мають постійний характер і обов'язково плануються у кошторисі. Включає плату за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна. Бюджетні установи використовують ці кошти за цільовим призначенням згідно з кошторисом.

„Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ” (ф. №4-2 д, 4-2м) складається у випадку отримання грантів, дарунків, благодійних внесків, а також коштів на виконання окремих доручень. Сюди відносяться інвестиції на будівництво житла. Ці кошти не є постійними і плануються лише при наявності відповідних рішень Кабінету Міністрів або за вже укладеними договорами. При надходженні грантів, дарунків, благодійних внесків та інвестицій вносяться відповідні зміни до кошторисів.

„Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” (ф.№4-Зд,4-Зм) складається бюджетними установами, які за розподілами головних розпорядників бюджетних коштів отримують такі кошти, у тому числі надходження від реалізації майна, визначеного Законом України „Про Державний бюджет України на відповідний рік”.

„Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів” (ф. №4-4д) складається установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

„Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)” (ф.№4-Зд.1,4-Зм.1) складається установами, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України.

„Звіт про заборгованість бюджетних установ” (ф.№7д,7м) складається установами, що отримують кошти Державного або місцевих бюджетів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла в установі при виконанні кошторису за поточний та минулі роки. Звіт складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування Державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками, так і за нарахованими доходами.

„Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами” (ф. №7д.1, №7м.1) складається за сумами заборгованості установи за звітний період, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування Державного бюджету або окремими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (за придбані та відпущені матеріальні цінності, надані пільгові довготермінові кредити тощо).

До форм квартальної фінансової звітності додається пояснювальна записка, яка включає текст та додатки. Пояснювальна записка повинна містити інформацію про:

-              назву установи та її місцезнаходження;

-              короткий опис основної діяльності установи;

-              назву органу управління, у віданні якого перебуває установа;

-              середню чисельність працівників;

-              висвітлення форми ведення бухгалтерського обліку;

-              роз’яснення щодо виявлених помилок минулих років та пов’язаних з

ними коригувань;

-              основні фактори, що вплинули на невиконання кошторису, причини

виникнення заборгованості за заробітною платою та іншими

соціальними виплатами;

-              зміни у фінансовому стані бюджетної установи за звітний період;

-              реструктуризовану заборгованість бюджетної установи та підстави для неї; анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків і відмінені та відновлені векселі минулих періодів (дата і номер протоколу (векселя), загальна сума, підприємство-учасник, у рахунок якої заборгованості проведено);

-              розбіжності між даними різних форм звітності, а також між

показниками звітності на кінець минулого і на початок наступного року

(якщо такі розбіжності мали місце);

-              про сплату до бюджету штрафів (сума, підстава, винні особи);

-              надходження коштів для виконання окремих доручень, благодійних

внесків, грантів, дарунків та інвестицій у національній та іноземній

валюті, підставу та мету їх отримання, номер розпорядчого документа,

назву юридичної особи та строк погашення;

-              розшифровку поточних рахунків в установах банків, підстави для наявності таких рахунків із зазначенням залишків на них та виду коштів.

До пояснювальної записки додається довідка про депозитні операції бюджетних установ (підстави для проведення таких операцій та залишки на рахунках), інформація за коштами, що отримані як плата за послуги, які надавались бюджетними установами (крім надходжень у натуральній формі), довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м „Звіт про заборгованість бюджетних установ”.

Місячні звіти (форми №7д, №7м та №7д.1, №7м.1) подаються до органу ДКУ, у якому обслуговується установа, де вони перевіряються і візуються. Терміни подання звітів установлюється органами ДКУ, до яких ці звіти подаються.

Квартальна звітність розпорядників коштів Державного і місцевих бюджетів включає всі вищезазначені форми місячної звітності.

Вищестоящі органи складають зведені звіти по своїй системі. При цьому звіти підвідомчих установ та орга¬нізацій, що консолідуються, мають бути перевірені і завізо¬вані органами ДКУ. Зведена звітність головних розпорядників коштів повин¬на повністю відповідати даним органів ДКУ.

Конкретні терміни подання звітів у період з 10-го до 31 числа місяця, наступного за звітним кварталом, встановлюються листом ДКУ, який надсилається відповідним розпорядникам коштів.

Річна звітність бюджетних установ включає в себе форми квартальної звітності та, крім цього, наступні звітні форми:

-              № 5д(м) „Звіт про рух необоротних активів”;

-              № 6 „Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування”;

-              № 9 „Звіт про результати фінансової діяльності”;

-              № 15 „Звіт про нестачі і крадіжки грошових коштів та ма¬теріальних цінностей в бюджетних установах”.

Ці форми звітності бюджетні установи складають і подають з 10-го лютого до 1-го березня року, наступного за звітним. Конкретний термін подання звіту, як і у випадку з квартальною звітністю, пові¬домляється індивідуальним листом ДКУ.

Баланс бюджетної установи (ф. № 1) складається за ко¬штами загального і спеціального фондів бюджету у цілому за даними синтетичного й аналітичного обліку на кінець року. До балансу додаються „Довідки про рух асигнувань загального фонду та спеціального фонду”, де у розрізі відповідних фондів показуються: залишки асигнувань на початок року, асигнування, виділені вищестоящим органом по видах коштів та кошти, перераховані на збільшення або зменшення асигнувань.

Більшість річних звітних форм є одночасно і формами квар¬тальної звітності і порядок їх складання залишається незмінним. До складу річної звітності включені нові форми: „Звіт про рух необоротних активів” (ф. № 5), у якому показується вартість необоротних активів установи на початок і кінець року та їх рух протягом звітного року, а також результати щорічної індексації та переоцінки необоротних активів.

У „Звіті про рух матеріалів і продуктів харчування” (ф. №6) показується рух матеріалів і продуктів харчування протягом року із визначенням їх надходження шляхом придбання за грошові кошти, а також результати проведення переоцінки запасів.

Обсяги асигнувань, отриманих установою, та обсяги проведених нею видатків відображається у „Звіті про результати фінансової діяльності” (ф. № 9). Дані подаються окремо по загальному і спеціальному фондах сумарними цифрами без розподілу за напрямками асигнувань чи видатків.

Дані „Звіту про нестачі та крадіжки грошових коштів та матеріаль¬них цінностей у бюджетних установах” (ф. № 15) засвідчують обсяги втрат через нестачі та крадіжки коштів і ма-теріальних цінностей на початок і кінець року та також протягом року із зазначенням заходів, щодо усунення причин та обставин їх появи.

Місячні, квартальні та річні звіти подаються розпорядниками коштів вищестоящим розпорядникам та відповідним органам ДКУ, у яких вони обслуговуються. Узагальнена звітність по системі подається головним розпорядникам коштів та територіальним управлінням ДКУ. Останні, отримуючи відповідні дані від своїх відділень, проводять їх звірку і узагальнення, формують зведені звіти і подають їх ДКУ. Такі ж зведені звіти подаються до ДКУ і головними розпорядниками коштів, де вони піддаються остаточній звірці.