12.3. Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів

магниевый скраб beletage

 

Звітність про виконання бюджетів поділяється на періодичну (місячна і квартальна) та річну і формується органами ДКУ.

Зведені місячні звіти про виконання державного бюджету по¬даються територіальними управліннями ДКУ до ДКУ в термін з 8 до 25-го числа місяця, наступного за звітним. Звіти про виконання Державного бюджету складаю¬ться за пока¬зниками бюджетної класифікації наростаючим підсумком з початку року, в тися¬чах гривень (додаток 34).

Місячна звітність про виконання державного бю¬джету включає наступні форми:

-              № Імдб „Сальдовий баланс рахунків”;

-              № 2мдб „Звіт про виконання державного бюджету”;

-              № 2-валюта „Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності України”;

-              № 7мдб „Звіт про бюджетну заборгованість”;

-              Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету;

-              Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;

-              Звіт про використання коштів з резервного фонду Держав¬ного бюджету України;

-              Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточ¬ному році.

Сальдовий баланс рахунків складається на підставі даних обліку за всіма рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Звіт про виконання державного бюджету (ф. № 2мдб) складається з трьох розділів: доходи, видатки та погашення кредитів, наданих з Державного бюджету в минулі роки.

Доходи державного бюджету (перший розділ ф. № 2мдб) відображаються окремо за загальним та спеціальним фондами відповідно до кодів бюджетної класифікації за даними аналітич¬ного обліку доходів (додаток 34), попередньо звіреними з органами ДПА та Держмитслужбою.

Видатки (другий розділ) показують у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків за даними аналітичного обліку і перевірених звітів бюджетних установ (форми № 2мд, № 4-1мд, № 4-2мд, № 4-Змд), з виділенням видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету.

Третій розділ відображає залишок непогашених кредитів на 1 січня року, наступного за звітним, загальну суму погашених кредитів з початку року та залишок непогашених кредитів на звітну дату.

За звітами головних розпорядників коштів, про отримані бюджетні асигнування в іноземній валюті, складається звіт про використання коштів Державного бюджету з міжнародної діяльності України (ф. № 2-валюта).

Місячний звіт за формою „Звіт про заборгованість бюджетних установ” (ф. № 7мдб) складається за звітами бюджет¬них установ (ф.№ 7мд та ф. № 8мд) у розрізі кодів програмної та економічної класифікації і має два розділи: Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборго¬ваності розпорядників коштів (обсяги на початок року, на звітну дату та також обсяг зареєс¬трованої і простроченої кредиторської заборгованості) та дані про фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів (обсяги невиконаних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів).

За даними аналітичного обліку коштів, що надійшли на пове¬рнення бюджетних кредитів складається Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бю¬джету окремо за загальним та спеціальним фондами.

Інформацію про виконання захищених статей видатків та Звіт про використання коштів з резервного фонду Держа¬вного бюджету готуються на рівні ДКУ за даними обліку в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.

Територіальні управління ДКУ за звітами відділень ДКУ та даними власного обліку складають зведені мі¬сячні звіти про виконання Державного бюджету і подають їх до ДКУ, яке остаточно перевіряє та уточнює звітність, консолідує її і не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним подає їх до Міністерства фінансів, Рахункової палати, Кабінету Міністрів та Верховної Ради. У ці ж інстанції подають зведену місячну звітність про надходження до державного бюджету податків, зборів та інших обов’язкових платежів органи стягнення.

Місячна звітність органів ДКУ про виконання місцевих бюджетів включає:

-              № 1 ммб „Сальдовий баланс рахунків”;

-              № 2ммб „Звіт про виконання місцевих бюджетів”;

-              № 7ммб „Звіт про бюджетну заборгованість”.

Місячні звіти про виконання місце¬вих бюджетів Мінфін АРК та головні фінансові управ-ління державних адміністрацій областей, міст Києва та Севастополя подають до 12-го числа місяця, на¬ступного за звітним. У звіті наростаючим підсумком подається інфор¬мація про доходи, що надійшли, і видатки, що здійснені з початку року за кодами бюджетної класифікації.

Місячний звіт про виконання місцевого бюджету має три розділи:

1)            Доходи (податкові, неподаткові надходження, державні цільові фонди, трансферти)- складається за даними аналітичного обліку у розрізі кодів бюджетної класифікації;

2)            Видатки (за функціональною класифікацією, за економічною класифікацією) – за аналітичним обліком касових видатків;

3)            Джерела фінансування дефіциту (кошти бюджетів різних рівнів та державних фондів, позики НБУ, інших банків, зміна обсягів цінних паперів, інше внутрішнє фінансування).

Звіт про бю¬джетну заборгованість складають за звітами розпорядників коштів.

Квартальна звітність органів ДКУ про виконання державного бюджету складається в основному із розглянутих вище форм місячної звітності. Новими звітними формами є:

-              № Ікдб „Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)”;

-              № Зкдб „Звіт про рух грошових коштів”;

-              Інформація про стан державного боргу;

-              Звіт про кредити та операції, що стосуються державних га¬рантійних зобов'язань.

Звіт про фінансовий стан Державного бю¬джету складають за даними обліку за рахунками І-5 кла¬сів Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання держав¬ного та місцевих бюджетів.

Звіт про рух грошових коштів (ф. № Зкдб) має чотири розділи: операційна діяльність, інвестиційна діяльність, нерозподілені видатки та фінансова діяльність.

Інформацію про стан державного боргу складається на рівні ДКУ за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за даними аналітичного обліку державних боргових зобов'язань, які виникли і погашені у звітному періоді, за кодами класифікації боргу та типом кредитора. На рівні ДКУ складається також Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань

Зведені квартальні звіти подаються до 30-го числа пер¬шого місяця кварталу, наступного за звітним. ДКУ подає квартальний звіт про виконання державного бюджету, а органи стягнення квартальний звіт про виконання дохідної частини не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу до Мінфіну, Рахункової палати, Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

Квартальна звітність місцевих фінансових органів включає:

-              № 1к „Баланс виконання бюджету”;

-              № 2 „Звіт про виконання бюджету”;

-              № 3 „Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контин¬гентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах”;

-              № 7кдк „Звіт про заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок загального фонду місцевих бюджетів”;

-              № 7кдк „Звіт про заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок спеціального фонду місцевих бюджетів”;

-              №15 „Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів і ма¬теріальних цінностей в бюджетних установах, що знаходяться на місцевих бюджетах”.

У балансі (ф. № 1к) показують залиш¬ки на рахунках з обліку виконання бюджету на кінець звітного періоду. У формі №2 показують виконання бюджету за доходами і видатками з початку року за загальним та спеціальним фондами і всього. Звіт (ф. №3) показує фактичну наявність на кінець звітного періоду установ, дітей, учнів, громадян, штатних одиниць установ і організацій тощо.

Терміни подання звітів вищестоящим фінансовим органам встановлюються листами ДКУ у період з 23-го числа першого місяця до 27-го числа другого місяця кварталу, наступного за звітним. Фінансові органи нижчого рівня складають звітність у тому ж обсязі і до 10-го числа місяця, наступного за звітним кварталом подають вищестоящим фі¬нансовим органам.

Органи ДКУ складають звіти про виконання місцевих бюджетів і подають їх відповідним фінансовим органам, які готують пояснювальну записку і разом із звітом направляють до вищого фінансового органу, і своїм вищестоящим органам, які подають їх до ДКУ, а останнє готує зведений звіт про виконан¬ня місцевих бюджетів для Мінфіну.

Квартальна звітність органів Казначейства про виконання міс¬цевих бюджетів включає наступні форми:

-              № Ікмб „Звіт про фінансовий стан (баланс)”;

-              № 1к „Сальдовий баланс рахунків”;

-              № 2кмб „Звіт про виконання місцевих бюджетів”;

-              № Зкмб „Звіт про рух грошових коштів”;

-              № 7кмб „Звіт про бюджетну заборгованість”;

-              Інформації про надходження коштів спеціального фонду мі¬сцевих бюджетів.

Порядок складання цієї звітності розглянутий вище, термін її складання і подання визначається наказами ДКУ.

Річна звітність про виконання Державного бю¬джету включає:

-              № 1 „Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)”;

-              № 1-1 „Сальдовий баланс рахунків”;

-              № 2дб „Звіт про виконання державного бюджету” (додаток 34);

-              № 2 „Звіт про результат виконання державного бюджету”;

-              № 2-валюта „Звіт про використання асигнувань із держав¬ного бюджету з міжнародної діяльності України”;

-              № 3 „Звіт про рух грошових коштів”;

-              № 7 „Звіт про бюджетну заборгованість”.

Разом із вищезазначеними формами звітності готується:

-              звіт про виконання Закону України про Державний бюджет України;

-              інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;

-              звіт про використання коштів з резервного фонду Держав¬ного бюджету України;

-              інформація про стан державного боргу;

-              звіт про кредити та операції, що стосуються державних га¬рантійних зобов'язань;

-              зведені показники звітів про виконання бюджетів;

-              інформація про виконання місцевих бюджетів;

-              інша інформація, визначену Кабінетом Міністрів України.

Річний звіт про виконання Закону України про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів до Верховної Ради не пізніше 1-го травня року, наступного за звіт¬ним. Рахункова па¬лата до 15 травня готує і подає Верховній Раді висновки щодо використання коштів державного бюджету. Верховна Рада розглядає звіт у двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової палати. Із доповіддю про Звіт виступає Міністр фінансів, співдоповіддю - голова бюджетного комітету та голова Рахункової палати.

Річні звітні документи з виконання місцевого бюджету міс¬тять такі форми:

-              № 1 „Звіт про фінансовий стан (баланс)”;

-              № 2мб „Звіт про виконання місцевих бюджетів”;

-              № 2 „Звіт про результат виконання місцевих бюджетів”;

-              № 3 „Звіт про рух грошових коштів”;

-              № 7 „Звіт про бюджетну заборгованість установ, що знахо¬дяться на місцевих бюджетах України по загальному і спеціаль¬ному фондах”.

До зазначеної форми звітності додається:

-              „Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів”.

-              „Інформація про використання захищених статей видатків місцевих бюджетів”

-              „Інформація про використання коштів з резервного фонду”.

-              „Звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів”.

-              „Довідка про рух матеріалів і продуктів харчування бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів”.

-              ”Звіт про нестачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей у бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів”.

-              Довідка про зміни показників загального фонду місцевих бюджетів у процесі їх уточнення протягом року”.

-              „Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)”.

-              „Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих із державного бюджету”.

-              „Довідка про депозитні операції”.

Річні звіти подаються до ДКУ з 20 люто¬го до 1 березня року, наступного за звітним.

Відповідно до вимог законів про державний бюджет на відповідний рік і необхідності посилення контролю за виконанням бюджетів, Державне казначейство України може змінювати перелік, зміст і форми періодичної і річної звітності як за державним, так і місцевими бюджетами за відповідний звітний період.

Звіти про виконання бюджету АРК і місцевих бюджетів розглядаються постійними комісіями Верховної Ради АРК та місцевих рад, які готують висновки, подають їх на розгляд сесії.