12.3. Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів

 

Звітність про виконання бюджетів поділяється на періодичну (місячна і квартальна) та річну і формується органами ДКУ.

Зведені місячні звіти про виконання державного бюджету по¬даються територіальними управліннями ДКУ до ДКУ в термін з 8 до 25-го числа місяця, наступного за звітним. Звіти про виконання Державного бюджету складаю¬ться за пока¬зниками бюджетної класифікації наростаючим підсумком з початку року, в тися¬чах гривень (додаток 34).

Місячна звітність про виконання державного бю¬джету включає наступні форми:

-              № Імдб „Сальдовий баланс рахунків”;

-              № 2мдб „Звіт про виконання державного бюджету”;

-              № 2-валюта „Звіт про використання коштів державного бюджету з міжнародної діяльності України”;

-              № 7мдб „Звіт про бюджетну заборгованість”;

-              Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бюджету;

-              Інформація про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;

-              Звіт про використання коштів з резервного фонду Держав¬ного бюджету України;

-              Довідка про суми залишків коштів, перерахованих у поточ¬ному році.

Сальдовий баланс рахунків складається на підставі даних обліку за всіма рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Звіт про виконання державного бюджету (ф. № 2мдб) складається з трьох розділів: доходи, видатки та погашення кредитів, наданих з Державного бюджету в минулі роки.

Доходи державного бюджету (перший розділ ф. № 2мдб) відображаються окремо за загальним та спеціальним фондами відповідно до кодів бюджетної класифікації за даними аналітич¬ного обліку доходів (додаток 34), попередньо звіреними з органами ДПА та Держмитслужбою.

Видатки (другий розділ) показують у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків за даними аналітичного обліку і перевірених звітів бюджетних установ (форми № 2мд, № 4-1мд, № 4-2мд, № 4-Змд), з виділенням видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету.

Третій розділ відображає залишок непогашених кредитів на 1 січня року, наступного за звітним, загальну суму погашених кредитів з початку року та залишок непогашених кредитів на звітну дату.

За звітами головних розпорядників коштів, про отримані бюджетні асигнування в іноземній валюті, складається звіт про використання коштів Державного бюджету з міжнародної діяльності України (ф. № 2-валюта).

Місячний звіт за формою „Звіт про заборгованість бюджетних установ” (ф. № 7мдб) складається за звітами бюджет¬них установ (ф.№ 7мд та ф. № 8мд) у розрізі кодів програмної та економічної класифікації і має два розділи: Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборго¬ваності розпорядників коштів (обсяги на початок року, на звітну дату та також обсяг зареєс¬трованої і простроченої кредиторської заборгованості) та дані про фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів (обсяги невиконаних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів).

За даними аналітичного обліку коштів, що надійшли на пове¬рнення бюджетних кредитів складається Довідка про повернення кредитів, наданих з державного бю¬джету окремо за загальним та спеціальним фондами.

Інформацію про виконання захищених статей видатків та Звіт про використання коштів з резервного фонду Держа¬вного бюджету готуються на рівні ДКУ за даними обліку в розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків.

Територіальні управління ДКУ за звітами відділень ДКУ та даними власного обліку складають зведені мі¬сячні звіти про виконання Державного бюджету і подають їх до ДКУ, яке остаточно перевіряє та уточнює звітність, консолідує її і не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним подає їх до Міністерства фінансів, Рахункової палати, Кабінету Міністрів та Верховної Ради. У ці ж інстанції подають зведену місячну звітність про надходження до державного бюджету податків, зборів та інших обов’язкових платежів органи стягнення.

Місячна звітність органів ДКУ про виконання місцевих бюджетів включає:

-              № 1 ммб „Сальдовий баланс рахунків”;

-              № 2ммб „Звіт про виконання місцевих бюджетів”;

-              № 7ммб „Звіт про бюджетну заборгованість”.

Місячні звіти про виконання місце¬вих бюджетів Мінфін АРК та головні фінансові управ-ління державних адміністрацій областей, міст Києва та Севастополя подають до 12-го числа місяця, на¬ступного за звітним. У зві