12.4. Основи організації контролю виконання бюджету

магниевый скраб beletage

 

 Бюджетний контроль є підсистемою фінансового контролю, здійснюється постійно і на всіх стадіях бюджетного процесу - під час складання, розгляду, затвердження, виконання бю-джетів та при розгляді і затвердженні звітів про виконання бюджетів. Контроль виконання бюджету включає:

-              контроль виконанням бюджетів за дохода¬ми і видатками;

-              контроль виконання зобов'язань платників податків перед бюджетом;

-              контроль інших надходжень до бюджетів та пошук резервів їх збільшення;

-              контроль використання бю¬джетних коштів;

-              контроль розподілу бюджетних коштів між бюджетами та розпорядниками коштів;

-              контроль дотримання вимог бюджетного законодавства та фінансово - бюджетної дисципліни розпорядниками бюджетних коштів.

Функції бюджетного контролю в Україні здійснюють:

 Верховна Рада в частині дотримання бюджетного законодавства, розгляду звітів про виконання державного бюджету та звітів розпорядників про використання бюджетних коштів та коштів резервного фонду. Здійснює попередній контроль шляхом прийняття Бюджетної резолюції, розгляду та схвалення закону про Державний бюджет України тощо.

Комітет з питань бюджету контролює відповідність законопроекту про державний бюджет Бюджетній резолюції та інших законопроектів бюджетному законодавству;

Місцеві ради контролюють дотриманням бюджетного законодавства на відповідній території, виконання рішення про бюджет;

Органи державної влади - показники затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ місцевих бюджетів, відповідністю рішень місцевих рад бюджетному законодавству;

Рахункова палата – ефективність використання коштів та управління коштами державного бюджету, утворення, обслуговування та погашення державного боргу, а також використання коштів у частині фінансування державних адміністрацій тощо;

Міністерство фінансів - складання проектів бюджетів, виконання бюджетів, оперативне управління коштами бюджетів, міжбюджетні відносини.

Державне казначейство – поточні операції з виконання бюджетів, облік та звітність операцій з коштами бюджетів усіх рівнів, виконання кошторисів доходів і видатків, цільове спрямування бюджетних коштів.

Державна контрольно-ревізійна служба - цільове і раціональне використанням бюджетних коштів, цільове використання та своєчасне повернення позик, наданих суб’єктам підприємницької діяльності під гарантії Уряду, ведення бухобліку та звітності про виконання бюджетів, кошторисів доходів і видатків бюджетних установ.

Державна податкова адміністрація - дотриманням податкового законодавства, правильність обчислення, повнота і своєчасність сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, установлених законодавством.

Аудит – виявлення порушень і недоліків у використанні бюджетних коштів задля більш ефективного їх використання.

Бюджетний кодекс України визначив основні засади фінансового контролю у бюджетній сфері (організація контролю на всіх стадіях бюджетного процесу, безперервне здійснення контрольних процедур, контроль за дотриманням бюджетного законодавства та посилення відповідальності за бюджетні правопорушення, оцінка ефективності використання бюджетних коштів), функції та завдання контролю на всіх стадіях бюджетного процесу, його види (внутрішній, зовнішній), основні засади внутрішнього контролю в бюджетних установах та суб’єкти здійснення зовнішнього контролю (Рахункова палата та КРУ).

Кодекс сформував належне правове поле діяльності розпорядників коштів, які за рахунок бюджетних коштів повинні досягти конкретних результатів, належно управляти бюджетними асигнуваннями, контролювати розпорядників нижчого рівня (затвердження кошторисів, надходження і витрачання коштів, звітність). Особлива увага звернена на відповідність видатків бюджетним призначенням.

У Кодексі передбачена відповідальність учасників бюджетного процесу за вчинені бюджетні правопорушення або бездіяльність, що привела до таких. Визначено поняття бюджетного правопорушення, зміст нецільового використання бюджетних коштів та відповідальність суб’єктів (припинення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами, накладання стягнень). Встановлено відповідальність за порушення бюджетного планування у органах місцевого самоврядування.

Система контролю передбачає процедуру оскарження рішень про накладання стягнень за бюджетне правопорушення в органі, який його виніс, або в суді протягом 10 днів з дня його винесення. Оскарження не зупиняє виконання рішення, але якщо суд визнає його незаконним, то потерпілому перераховуються недоотримані кошти і поновлюються права, обмежені цим рішенням.

Принципові положення організації фінансового контролю, започатковані Кодексом, з часом повинні знайти відображення і розвиток в Законі України про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення.

За терміном проведення розрізняють три види контролю державних видатків:

-              попередній - проводиться на стадіях складання і розгляду проекту бюджетів та кошторисів бюджетних установ тощо. Здійснюється до виконання операцій з надходження та витрачання коштів, виявляє реальні джерела та дозволяє оцінити обсяги надходжень до бюджету; попереджує порушення законів та нецільове використання коштів;

-              поточний - здійснюється під час руху бюджетних коштів, що забезпечує їх цільо¬ве, раціональне і ефективне використання на стадії здійснення операцій (перевірка відповідності видатків бюджетним призначенням);

-              наступний - проводиться після здійс¬нення фінансових операцій і забезпечує перевірку виконання бюджету, кошторисів та використання бюджетних асигнувань. За виявленими недоліками та порушеннями розраховуються невикористані резерви у формуванні та використанні коштів бюджету та розробляються заходи щодо їх реалізації, але лише в наступному бюджетному періоді. Проводиться після отримання доходів та проведення видатків шляхом перевірок і ревізій (законність, цільове призначення, ефективність).

Основним органом, що на стадії виконання бюджетів забезпечує ефективну реалізацію всіх видів контролю є ДКУ. Як контролюючий орган, ДКУ має всі можливості контролювати дотримання платіжних обмежень у рамках бюджетних асигнувань, попередньо перевіряти документи на здійснення платежів, складати звітність про виконання бюджетів, забезпечувати виконання бюджетів, контролювати надходження і використання коштів бюджетів та державних позабюджетних фондів.

Органи ДКУ мають право проводити на всіх рівнях, на підприємствах, в установах, організаціях будь-якої форми власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів операцій з бюджетними коштами, одержувати необхідні пояснення, довідки й відомості з питань, що виникають у процесі перевірки. Контроль за виконанням бюджету ДКУ здійснює на всіх етапах використання коштів: прийняття зобов’язань, перевірка документів на оплату, оплата. Перевірки здійснюються на регулярній основі і забезпечують суворий контроль за правильністю операцій з бюджетними коштами та їх бухгалтерським обліком що робить поточний контроль ефективніший від наступного.

Достатньо формалізовані процедури виконання бюджетів дозволяють організувати дієвий контроль за їх проведенням. Так, розподіли коштів, отримані від головних розпорядників коштів, перевіряються в ДКУ на їх відповідність розпису бюджету, виділеним асигнуванням і залишкам невикористаних асигнувань. Перевірені розподіли групуються за територіями і за ними складаються реєстри на здійснення видатків і розпорядження на перерахування коштів. Управління консолідованої звітності ДКУ звіряє суми виділених бюджетних коштів із залишками невикористаних асигнувань за конкретними кодами бюджетної класифікації і лише після цього кошти перераховуються за призначенням. Якщо суми на перерахування перевищують залишки невикористаних асигнувань або не відповідають бюджетному розпису, документи повертають на доопрацювання.

Облік бюджетних коштів за реєстраційними рахунками розпорядників в операційних відділах органів ДКУ ведуть в особових картках, де у розрізі кодів бюджетної класифікації накопичуються дані про виділені кошти на оплату витрат, використані суми та їх залишок.

Видатки бюджету здійснюються відповідно до затвердженого кошторису і бюджетних призначень, зазначених у реєстрах. Платіжні доручення розпорядників коштів перевіряються на правильність заповнення реквізитів і відповідність підписів і відбитка печатки зразкам, а підтвердні документи - на дотримання цільового використання, доцільність та ефективність видатків. Контролюється відповідність видатків кошторису доходів і видатків та наявність невикористаних асигнувань за кодами бюджетної класифікації.

На відміну від ДКУ, Державна контрольно-ревізійна служба (ДКРС), Рахункова палата та інші можуть здійснювати, як правило, наступний контроль, який не попереджує, а лише виявляє допущені помилки та порушення, що у багатьох випадках робить його неефективним.