Питання для самопідготовки та самоконтролю:

магниевый скраб beletage

 

1.            У чому необхідність та значення бюджетної звітності?

2.            Яким вимогам повинна відповідати бюджетна звітність?

3.            Як організована система складання і подання бюджетної звітності?

4.            Охарактеризуйте звітність розпорядників коштів.

5.            Яку місячну звітність складають розпорядники коштів, що фінансуються з місцевого бюджету?

6.            Яку звітність готують органи ДКУ?

7.            Які органи готують звітність про виконання місцевих бю¬джетів?

8.            Назвіть квартальні та річні форми звітності про виконання Державного бюджету.

9.            Назвіть квартальні та річні форми звітності про виконання місцевих бюджетів.

10.          Кому і з якою метою подається звітність про виконанні бюджету?

11.          Хто і в які терміни затверджує звіт про виконання Держав¬ного бюджету?

12.          У чому суть і завдання бюджетного контролю?

13.          Які суб’єкти мають повноваження на здійснення бюджетного контролю?

14.          Який зв’язок між бюджетним і фінансовим контролем?

15.          Як взаємодіють контролюючі органи у процесі здійснення бюджетного контролю?

16.          Охарактеризуйте зовнішній та внутрішній фінансовий контроль.

17.          Охарактеризуйте методи фінансового контролю.

18.          Яка специфіка властива застосуванню різних методів бюджетного контролю?

19.          Які види контролю і яким чином здійснює ДКУ?

20.          Який зв’язок між податковим та бюджетним контролем?

 

Література: 2,6-7,12,15,17,21,22,31,42,65,71,77,80,81,85

 

Практичні завдання

 

Задачі:

 

Задача 1

На яких основних принципах бухгалтерського обліку та звітності базується підготовка та подання форм звітності про виконання державного й місцевого бюджетів?

 

Задача 2

Яку звітність подають органи державного казначейства вищестоящим організаціям у процесі виконання бюджетів? Хто встановлює порядок і терміни їх подання?

 

Задача 3

Напишіть перелік органів та організацій, які є користувачами звітності про виконання бюджетів поза Державним казначейством.

 

Задача 4

Які Ви знаєте основні форми звітності про виконання бюджетів? Охарактеризуйте їх.

 

Задача 5

Хто і яку відповідальність несе за перекручення фінансової звітності, порушення термінів її подання та оприлюднення?

 

Задача 6

Відповідно до Бюджетного кодексу на Державне казначейство покладені функції контролю за виконанням Державного та місцевих бюджетів.

На яких стадіях бюджетного процесу й етапах виконання бюджету органи Казначейства здійснюють контрольні функції і в чому вони полягають?

 

Задача 7

Бюджетним кодексом України передбачені заходи, які вживаються до посадових осіб і організацій у разі виявлення допущених бюджетних правопорушень?

Дайте відповідь: яку відповідальність несуть посадові особи і які фінансові санкції вживаються до розпорядника коштів за допущені бюджетні правопорушення?

 

Задача 8

Бюджетним кодексом передбачено, що в разі порушення бюджетного законодавства розпоряднику бюджетних коштів можуть бути припинені бюджетні асигнування або операції з бюджетними коштами.

Дайте відповідь: в яких випадках застосовуються ці фінансові санкції й порядок їх застосування?

 

Задача 9

Дайте відповідь: у чому зміст попереднього контролю органу Державного казначейства в процесі виконання бюджетів?

 

Задача 10

Дайте відповідь: яка робота повинна бути проведена працівником органу Державного казначейства на етапі здійснення попереднього контролю за проведенням платежу?

 

Задача № 11

Опишіть основні методи здійснення контролю виконання бюджету контролюючими органами.

 

Задача № 12

Охарактеризуйте структуру програми перевірки бюджетної установи державним аудитором.

У чому різниця між документальною та тематичною ревізіями?

 

Задача № 13

Назвіть контролюючі органи та їхні основні функції щодо контролю за виконанням бюджетів..

Чим відрізняються перевірка, ревізія та аудит діяльності бюджетної установи?

 

Задача № 14

Охарактеризуйте нормативну базу організації контролю виконання бюджету в Україні.

 

Задача № 15

Відповідно до Бюджетного кодексу на Державне казначейство покладені функції контролю за виконанням державного та місцевих бюджетів.

На яких стадіях бюджетного процесу й етапах виконання бюджету органи Державного казначейства здійснюють контрольні функції і в чому вони полягають?

 

Задача № 16

Бюджетним кодексом України передбачені заходи, які застосовуються до посадових осіб і організацій у разі виявлення допущених бюджетних правопорушень?

Дайте відповідь: яку відповідальність несуть посадові особи і які фінансові санкції вживаються до розпорядника коштів за допущені бюджетні правопорушення?

 

Задача № 17

Бюджетним кодексом передбачено, що в разі порушення бюджетного законодавства розпоряднику бюджетних коштів можуть бути припинені бюджетні асигнування або зупинення операцій з бюджетними коштами.

У яких випадках застосовуються ці фінансові санкції і який порядок їх застосування?

 

Задача № 18

Дайте відповідь: яким чином орган Державного казначейства здійснює попередній контроль цільового спрямування бюджетних коштів в процесі виконання бюджетів?

 

Тести:

 

1. Хто встановлює єдині форми та методику звітності про виконання бюджетів?

1)            Кабінет Міністрів України;

2)            Міністерство фінансів України;

3)            Державне казначейство України;

4)            головні розпорядники коштів

 

2. Кому подається місячна і квартальна звітність про виконання державного бюджету?

1)            Верховній Раді України;

2)            Кабінету Міністрів України;

3)            Рахунковій палаті України;

4)            Міністерству фінансів України;

5)            усім вище зазначеним.

 

3. Відповідальність за достовірність фінансової звітності несе:

1)            керівник бюджетної установи;

2)            головний бухгалтер бюджетної установи;

3)            керівник і головний бухгалтер бюджетної установи.

 

4.            Яка звітність про виконання бюджетів не відноситься до фінансової?

1)            баланс;

2)            звіт про результати виконання бюджету;

3)            звіт про рух грошових коштів;

4)            штатний розпис.

 

5.            Місячна звітність головних розпорядників коштів до ДКУ подається у термін:

1)            до 8-го числа місяця, наступного за звітним;

2)            до 12-го числа місяця, наступного за звітним;

3)            до 13-го числа місяця, наступного за звітним.

 

6. Яку звітність складають органи Державного казначейства з обліку доходів?

1)            відповідно до кошторису доходів і витрат;

2)            відповідно до бюджетних призначень;

3)            про надходження доходів до бюджету згідно кодів бюджетної класифікації;

4)            усі відповіді вірні.

 

7. Який орган візує звіти розпорядників коштів, що фінансуються з державного бюджету?

1)            Міністерство фінансів України;

2)            обласні і міські Головні фінансові управління;

3)            Міністерство фінансів АРК;

4)            органи Державного казначейства України

 

8. Звітність розпорядників коштів про одержані і використані бюджетні кошти, а також кошти, які надійшли до бюджету, відноситься до:

1)            фінансової;

2)            управлінської;

3)            статистичної;

4)            бюджетної.

 

9. Звіт про виконання зведеного бюджету України готують:

1)            територіальні управління Державного казначейства України;

2)            центральний апарат Міністерства фінансів України;

3)            центральний апарат Державного казначейства України;

4)            Кабінет Міністрів України;

5)            Верховна Рада України.

 

10. Яка форма не входить у квартальну звітність розпорядників коштів, які фінансуються з Державного бюджету:

1)            ф. № 1 «Оборотно-сальдовий баланс»;

2)            ф. № 1 «Баланс»;

3)            ф. № 8 кд «Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ»;

4)            ф. № 7 кд «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

5)            ф. № 5 «Звіт про рух основних засобів».

 

11. Яка форма не входить до квартальної звітності органів ДКУ про виконання Державного бюджету:

1)            ф. № 1 “Баланс виконання кошторису”;

2)            ф. № 1 к “Сальдовий баланс рахунків”;

3)            ф. № 2 кдб “Звіт про виконання Державного бюджету”;

4)            ф. № 6 “Звіт про рух основних засобів установ, що перебувають на місцевих бюджетах”.

 

12. Яка інформація не подається у ф. № 2 мд “Звіт про виконання загального фонду кошторису установи”:

1)            затверджено кошторисом на рік;

2)            план асигнувань на звітний період;

3)            ліміти асигнувань звітного періоду;

4)            залишок коштів на початок року і кінець звітного періоду;

5)            надійшло асигнувань за звітний період;

6)            касові видатки за звітний період.

 

13. До складання річної звітності бюджетної установи необхідно:

1)            закінчити розрахунки з дебіторами і кредиторами;

2)            повністю використати ліміти асигнувань;

3)            провести інвентаризацію всіх статей балансу;

4)            всі відповіді правильні.

 

14. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства регулюється нормами:

1)            Бюджетного кодексу України;

2)            Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу України”;

3)            Закону України “Про рахункову палату”;

4)            наказів Мінфіну та ДКУ;

5)            всі відповіді правильні.

 

15. Попередній і поточний контроль за використанням бюджетних коштів здійснює:

1)            Міністерство фінансів;

2)            Рахункова палата;

3)            Державне казначейство;

4)            Контрольно-ревізійне управління.

 

16. Попередній контроль видатків бюджетної установи здійснюється на стадії:

1)            прийняття зобов'язань;

2)            оплати рахунків;

3)            перевірки підтвердних документів;

4)            всі відповіді правильні.

 

17. Поточний контроль видатків бюджетної установи здійснюється на стадії:

1)            оплати рахунків;

2)            після проведення платежів;

3)            після виконання робіт;

4)            постійно.

 

18. Формами бюджетного контролю є:

1)            державний і незалежний;

2)            попередній і наступний;

3)            поточний і завершальний;

4)            всі відповіді правильні.

 

19. До завдання ревізії бюджетних установ не відноситься:

1)            дотримання чинних нормативних актів щодо виконання бюджетів відповідних рівнів;

2)            додержання бюджетної дисципліни;

3)            збереження грошових коштів і матеріальних цінностей;

4)            правильність ведення обліку і звітності;

5)            законність утворення та ефективність використання позабюджетних коштів.

 

20. Сукупність заходів, спрямованих на встановлення законності, доцільності та ефективності утворення, розподілу і використання грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування це:

1)            фінансовий контроль;

2)            податковий контроль;

3)            бюджетний контроль;

4)            аудит.

 

21. Які питання не перевіряються в ході ревізії бюджетної установи?

1)            правильність складання і виконання єдиного кошторису доходів і видатків;

2)            ревізія поточного рахунка відповідного бюджету;

3)            законність і обґрунтування передбачених у кошторисі видатків;

4)            цільове використання коштів, одержаних із бюджету.

 

22. При суцільній ревізії бюджетної установи не перевіряють:

1)            усі документи бухгалтерського обліку установи;

2)            правильність витрачання коштів на утримання фінансових органів;

3)            усі сторони фінансово-господарської діяльності установи;

4)            фактичну наявність грошових коштів і матеріальних цінностей.

 

23. У процесі тематичної ревізії бюджетної установи перевіряють:

1)            однотипні установи, організації за окремими спеціальними питаннями;

2)            фінансово-господарську діяльність установи;

3)            поточний рахунок відповідного бюджету;

4)            бухгалтерські документи за звітний період.

 

24. При вибірковій ревізії бюджетної установи перевіряють:

1)            документи, про фінансово-господарську діяльність з часу останньої ревізії;

2)            деякі документи або всі документи, але за певний проміжок часу;

3)            однотипні установи, організації за окремими спеціальними питаннями;

4)            організацію бюджетного процесу.

 

25. Що з нижченаведеного не є елементами бюджетного контролю?

1)            об'єкт і суб'єкт контролю;

2)            предмет контролю;

3)            форми контролю;

4)            методи контролю;

5)            процес контролю;

6)            узагальнення та реалізація результатів контролю;

7)            підготовча робота.

 

26. Ревізія, яка проводиться на вимогу органів суду і прокуратури називається:

1)            позаплановою;

2)            плановою;

3)            додатковою;

4)            повторною.

 

27. У залежності від джерел, що використовуються для проведення ревізії, останні називаються:

1)            суцільними;

2)            плановими;

3)            повторними;

4)            додатковими.