Капіца Ю. М. (2006 р.)

магниевый скраб beletage

§ 5.3. «Охорона комерційної таємниці» книги «Право інтелек­туальної власності Європейського Союзу та законодавство України» за редакцією Капіци Ю. М.: кол. Авторів: Ю. М. Капі­ца, С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. — К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. — 1104 с. має таку структуру:

Вступ.

Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці та ноу-хау.

Паризька конвенція.

Угода ТРІПС

Угода про партнерство та співробітництво.

Угода Україною та ЄС про наукове і технологічне співробіт­ництво.

Охорона комерційної таємниці та ноу-хау в державах— членах та ЄС.

Європейська Спільнота

Великобританія

Швейцарія

ФРГ

Франція

Розвиток співробітництва щодо ноу-хау та комерційної та­ємниці.

Ноу-хау

Комерційна таємниця Конфіденційна інформація Нерозкрита інформація

Інші види інформації з обмеженим доступом

Перспективи розвитку законодавства.

Охорона комерційної таємниці та ноу-хау в ЄС та Україні.

Охорона ноу-хау

Комерційна таємниця

Конфіденційна інформація

Нерозкрита інформація

Банківська та інші види таємниць

Інформація про особу

Напрями вдосконалення законодавства

Висновки

Обсяг цього параграфу складає 33 сторінки збільшеного фор­мату (60 х 84 / 8). У «Вступі» до цього параграфу зазначено, коли і де у законодавстві України були закріплені поняття «комерційна таємниця», «ноу-хау», «банківська таємниця», «конфіденційна ін­формація», «інформація про особу», «державна таємниця», «лікар­ська таємниця», «адвокатська таємниця», «професійна таємниця», «інформація в автоматизованих системах», «конфіденційна інфор­мація, що є власністю держави», «нерозкрита інформація».

Зазначається, що введення у правовий обіг названих понять здійснювалося, в основному, з різних іноземних законодавчих джерел і без належної узгодженості між собою, аналізу судової практики. Прокоментовано основні положення Паризької конве­нції про охорону промислової власності, Угоди ТРІПС та Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Євросоюзом.

Матеріал про Велику Британію, Швейцарію, ФРН і Францією містить найосновніші положення законодавства цих країн з ко­мерційної таємниці.

Далі у параграфі йде мова про Регламенти ЄС № № 2349/84, 556/89, 240/96, 772/2004 та деякі інші нормативні акти.

У рубриці про охорону комерційної таємниці та ноу-хау в ЄС та Україні йдеться про основні положення нормативних актів України у цій сфері, недоліки і суперечності українського зако­нодавства та прогнозуються шляхи його удосконалення з ураху­ванням зарубіжного досвіду.

Перелічено засоби захисту прав власників комерційної таєм­ниці.

Матеріал даної глави можна вважати найзагальнішим ознайо­мленням читача з чинними на той час нормативними актами України у сфері комерційної таємниці.