Носік Ю. В. (2007 р.)

магниевый скраб beletage

Носік Ю.В. Право на комерційну таємницю в Україні. Моно­графія. — К.: КНТ, 2007. — 240 с. Наводимо зміст книги.

ПЕРЕДМОВА................................................................................... 6

Розділ І. Генеза прав на комерційну таємницю в Україні............... 13

1.1. Розвиток категорії комерційної таємниці в цивіліс- тичній доктрині 13

1.2. Джерела правового регулювання відносин пов'язаних з комерційною таємницею 18

1.2.1.Правові акти про комерційну таємницю в дорево­люційній Росії, СРСР та міжвоєнній Польщі 18

1.2.2.Відображення інституту комерційної таємниці в Україні . 21

1.2.3.Українське законодавство про комерційну таємни­цю. Напрямки та тенденції розвитку 23

1.2.4. Новітнє законодавство України про комерційну та­ємницю ЦК і ГК України................................................................ 31

1.2.5. Спеціальний закон про комерційну таємницю: pro

et contra .......................................................................................... 36

1.2.6. Законопроекти щодо комерційної таємниці 38

1.2.7. Гармонізація права України в сфері комерційної та­ємниці відповідно до європейських стандартів ............................ 43

1.2.8.Міжнародно-правові акти про комерційну таємницю............

Розділ 2. Характеристика цивільних правовідносин, пов'язаних з комерційною таємницею 55

2.1. Поняття і ознаки комерційної таємниці як об'єкта цивільних прав 55

2.1.1. Поняття комерційної таємниці................................................ 55

2.1.2. Комерційна таємниця і ноу-хау.............................................. 62

2.1.3. Ознаки комерційної таємниці. Загальні

положення...................................................................................... 64

2.1.4. Комерційна таємниця як інформація....................................... 66

2.1.5. Конфіденційність комерційної таємниці. Зворотній інжиніринг 78

2.1.6. Комерційна цінність інформації, що становить ко­мерційну таємницю 86

2.1.7. Захищеність комерційної таємниці......................................... 90

2.2. Поняття, зміст і юридична природа прав на комер­ційну таємницю 99

2.2.1. Права на комерційну таємницю в об'єктивному і суб'єктивному розуміннях 99

2.2.2.Право власності на інформацію як передумова пра­вової охорони комерційної таємниці 101

2.2.3. Суб'єктивні права на комерційну таємницю. Зага­льна характеристика 106

2.2.4.Проблема особистих немайнових прав на комер­ційну таємницю 107

2.2.5.Право на використання комерційної таємниці................ 110

2.2.6.Право дозволяти використання комерційної таєм­ниці .... 113

2.2.7.Право перешкоджати неправомірному розголошен­ню, збиранню або використанню комерційної таємниці 125

2.2.8. Місце прав на комерційну таємницю в системі ци­вільних прав 128

2.3. Суб'єкти прав на комерційну таємницю............................ 135

2.3.1. Загальна характеристика суб'єктів прав на комер­ційну таємницю 135

2.3.2. Суб'єкти прав на комерційну таємницю, набуту за трудовим і цивільними договорами 137

2.3.3. Суб'єкти публічного права як носії прав на комер­ційну таємницю............................................................................ 139

2.3.4. Суб'єкти господарювання як носії прав на комер­ційну таємницю............................................................................ 141

2.3.5. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юри­дичні особи як суб'єкти права на комерційну таємницю в Україні . 143

2.4. Підстави виникнення, зміни та припинення прав на комерційну таємницю 144

2.4.1. Підстави виникнення прав на комерційну таємни­цю ..... 144

2.4.2. Підстави зміни прав на комерційну таємницю............... 150

2.4.3. Підстави припинення прав на комерційну таємницю............

Розділ 3. Особливості реалізації та охорони суб'єктивних прав на комерційну таємницю 157

3.1. Юридичні гарантії реалізації прав на комерційну та­ємницю 157

3.1.1. Гарантії реалізації прав на комерційну таємницю. Поняття і види 157

3.1.2. Конституційні гарантії реалізації прав на комер­ційну таємницю 159

3.1.3. Галузеві гарантії реалізації прав на комерційну та­ємницю 160

3.2. Правова охорона суб'єктивних прав на комерційну таємницю 171

3.2.1. Загальні положення про охорону прав на комерцій­ну таємницю, розкриту органам влади. Зобов'язання ex lege ... 171

3.2.2. Охорона прав на комерційну таємницю в системі нотаріату 173

3.2.3. Охорона прав на комерційну таємницю в криміна­льному процесі 175

3.2.4. Охорона прав на комерційну таємницю а адмініст­ративному судочинстві 176

3.2.5. Охорона прав на комерційну таємницю в цивіль­ному судочинстві 178

3.2.6. Охорона прав на комерційну таємницю в господар­ському судочинстві 179

ВИСНОВКИ............................................................................ 194

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................... 213

Як бачить читач, Носік Ю. В. охопив у своєму дослідженні досить широке коло питань.

Ознайомлення зі змістом даної книги вказує на те, що вона є актуальною для сьогодення України. Можна вважати достатньо вдалою структуру висвітлення матеріалу. Відчувається, що її ав­тор доклав чималих зусиль до дослідження тих питань, які по­трапили у поле його зору. Автор досить добре обізнаний з літера­турою про комерційну таємницю та суміжні з нею аспекти. Викладений матеріал свідчить і про те, що автор не обмежувався лише літературними джерелами. Міститься чимало цікавих ре­чей, які не публікувалися, але про їх існування автор знає з живо­го спілкування з тими фахівцями, які причетні в Україні до про­блем комерційної таємниці.

Дещо залишилося поза увагою автора. У поле його зору, зок­рема, не потрапили публікації з комерційної таємниці Дахна І. І. у його книгах «Патентно-лицензионная работа», «Право інтелек­туальної власності», «Право интеллектуальной собственности», «Антимонопольне право», «Патентование и лицензование». Спи­сок використаних джерел не містить також книгу Андрощу- ка Г. О. і Крайнєва П. П. «Окономическая безопасность предпри- ятия: защита коммерческой тайньї». Цю 400 — сторінкову книгу слід було б помітити. У ній чимало правничого матеріалу.

В цілому ж монографія Носіка Ю. В. справляє гарне враження і нашим фахівцям, як практикам, так і теоретикам, її слід знати.