Інші автори

магниевый скраб beletage

Книгами, що згадані вище, не вичерпується література України з комерційної таємниці. Як кажуть, — лід рушився. Пе­релік літератури, без сумніву, буде з кожним роком поповнюва­тися. На комерційну таємницю дивитимуться не лише з дзвіниць інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції, але і з точки зору інформаційного права, адже врешті — решт комер­ційна таємниця — це інформація. Тим більше, що не вся інфор­мація може бути об' єктом права інтелектуальної власності.

За кілька років XXI століття в Україні у сфері комерційної та­ємниці захищено кілька дисертацій на здобуття наукового ступе­ня кандидата юридичних наук:

— Радужний О. Е. «Кримінальна відповідальність за незакон­не збирання, використання та розголошення відомостей, що ста­новлять комерційну таємницю (аналіз складів злочинів)» (Харків, Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 2002);

— Саєнко В. В. «Правове регулювання використання інсай- дерської інформації на ринку цінних паперів» (Київ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2002 р.);

— Сляднєва Г. О. «Право суб'єкта господарювання на комер­ційну таємницю та його захист» (Донецьк, Ін-т економіко- правових досліджень, 2005);

— Кулініч О. О. «Інформація з обмеженим доступом як об' єкт цивільних прав» (Київ, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2006);

— Носік Ю. В. «Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект)» (Київ, Київський національний уні­верситет ім. Т. Шевченка, 2006).

2001 року О. В. Кохановська опублікувала в Києві у Націона­льній академії внутрішніх справ України монографію «Правове регулювання у сфері інформаційних відносин». Обсяг моногра­фії — 212 сторінок.

Нікіфоров Г. К. та Нікіфоров С. С. 2001 року у київському ви­давництві «Олан» опублікували науково-практичний посібник «Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці» об­сягом 208 сторінок.

Б. А. Кормич у київському видавництві «Кондор» опублікував 2004 року навчальний посібник «Інформаційна безпека: організа­ційно-правові основи». Обсяг — 384 сторінки.

О. В. Кохановська 2006 року у Києві у видавничо-полігра­фічному центрі «Київський університет» опублікувала моногра­фію «Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільно­му праві».Обсяг цієї монографії — 463 сторінки.

А. І. Марущак 2007 року опублікував курс лекцій «Правові за­сади захисту інформації з обмеженим доступом» (К.: КНТ. — 208 с.).

З питань комерційної таємниці публікації мають: Д. Баюра, В. Бонтлаб, В. Брижко, А. Бежевец, М. Денчик, І. Диба, В. Дома- рев, В. Іващенко, С. Ільяшенко, Р. Калюжний, А. Коломієць, В. Костюк, О. Мережко, Т. Ніколаєва, В. Павловський, В. Посту- льга, О. Сергеєва, О. Таранущенко, Л. Топалова, К. Шестопалов, М. Швец, В. Цимбалюк та інші автори.

ЛІТЕРАТУРА

Наприкінці зазначеної вище монографії Носіка Ю. В. «Права на комерційну таємницю в Україні» міститься перелік, що нара­ховує 330 джерел. Рекомендуємо цей перелік літератури взяти до уваги і користуватися ним.

Перелік літератури наприкінці книги Г.О, Андрощука і П. П. Крайнєва «Окономическая безопасность предприятия» (К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000) групується за такими рубриками:

1. Література з розвідки і промислового шпигунства.

2. Література з інформаційного забезпечення.

3. Література з організаційно-технічних засобів захисту.

4. Література з ринкових відносин.

5. Література з технології.

6. Юридична література.

7. Література з безпеки комп' ютерних систем. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Недоліки визначення «комерційна таємниця», що міс­титься у статті 30 Закону України «Про підприємства в Україні» від 21.03.1991 р. № 887-XII?

2. Чим комерційна таємниця схожа з точки зору Капіци Ю. М., з ноу-хау?

3. У чому за Капіцем Ю. М. полягає відміна між комерцій­ною таємницею та ноу-хау?

4. Як розуміють ноу-хау у праві Євросоюзу?

5. Чи можна, на думку Капіци Ю. М., нерозкриту інформа­цію вважати поняттям, тотожним ноу-хау?

6. Як розуміли «нерозкриту інформацію» Підопригора О. А. та Підопригора О. О.?

7. Яку інформацію батько і син Дроб 'язки зараховували до ґатунку комерційної таємниці?

8. Чи співпадають погляди Підопригорів з поглядами Дроб 'язків?

9. Чи можна до комерційної інформації зарахувати ту, яка невіддільна від особи?

10. Чи має значення обсяг інформації для визнання її комер­ційною таємницею?

11. Чи слід розмежовувати комерційну таємницю і комер­ційну інформацію?