НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Іван Іванович ДАХНО Віра Миколаївна БАРАНОВСЬКА Юлія Анатоліївна БОВТРУК та інші

РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією доктора економічних наук, професора 1.1. Дахна

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 27.11.2008. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 26,55. Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: ebooktime.net сайт: WWW.EBOOKTIME.NET

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

[1] Детальніше див. Смирнов І. Г. Логістика: просторово-територіальний вимір. — К.: Обрії, 2004. — С. 237—242.