НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Іван Іванович ДАХНО Віра Миколаївна БАРАНОВСЬКА Юлія Анатоліївна БОВТРУК та інші

РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За редакцією доктора економічних наук, професора 1.1. Дахна

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 27.11.2008. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 26,55. Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: ebooktime.net сайт: WWW.EBOOKTIME.NET

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

[1] Детальніше див. Смирнов І. Г. Логістика: просторово-територіальний вимір. — К.: Обрії, 2004. — С. 237—242.