2.1.3. Міжнародна логістика

Функціонування транспортно-логістичних систем світу нині здійснюється на підставі теоретичних засад такого напрям­ку, як міжнародна логістика. Це є один з найменш досліджених і висвітлених у логістичній літературі напрямів, хоча його важли­вість відзначається як у термінологічному словнику з логістики, так і у виданнях з міжнародного бізнесу. На даний час в Україні видана лише одна монографія з цього напряму, в Росії, наскільки нам відомо, — жодної. Між тим, розміщення продавців і покуп­ців на міжнародних ринках може бути різним, тому питання фі­зичного розподілу товару, їх транспортування та логістики дуже важливе. Концепція міжнародної логістики є порівняно молода: лише у 1966 р. з'явилася перша теоретична стаття Р. Макгараха «Логістика для міжнародної фірми». Нині важливість міжнарод­ної логістики є загальновизнана. Логістичні витрати становлять до 25 % витрат на операції міжнародного бізнесу і продовжують зростати. Міжнародні фірми скоротили свої витрати, де могли — у виробничій і фінансовий сфері, зв'язку, і нині скорочення логі- стичних витрат є головним джерелом їхньої конкурентної пере­ваги на міжнародному ринку.

Міжнародна логістика визначається як знання з організації та управління системою товарно-інформаційно-фінансових потоків міжнародної фірми. У цій логістичній системі виділяються підси­стеми — з руху сировини і напівфабрикатів (або постачальниць­ка і виробнича логістика) і з руху готових виробів до споживача (збутова або розподільча логістика). У першій підсистемі складо­вими частинами є обробка замовлень, транспортування, зберіган­ня, служба доставки, менеджмент запасів, у другій — обробка замовлень, транспортування, служба споживача, зберігання, ме­неджмент запасів. Основна мета міжнародної логістичної систе­ми — ефективна координація цих двох підсистем та їхніх компо­нентів на підставі мінімальних витрат і максимального задово­лення вимог споживачів. Сучасна міжнародна логістика базуєть­ся на трьох концепціях: системній, загальних витрат і внутріш­нього суперництва. Системна концепція говорить про те, що всі компоненти логістики складають систему з єдиною метою, тому загальна оптимізація системи може допускати неоптимальне фу­нкціонування окремих компонентів. Концепція загальних витрат говорить про те, що головним показником ефективності логісти­чної системи є її витрати, які необхідно мінімізувати. Наведену вище концепцію доповнює концепція умовно-чистого прибутку (після оподаткування), за якою мета логістичної системи — мак- симізація умовно-чистого прибутку. Концепція внутрішнього су­перництва відбиває взаємодію логістичних компонентів і їхнє су­перництво між собою. Так, розміщення складів біля споживачів зменшує кошти транспортування, але збільшує витрати на будів­ництво складів; або: зменшення обсягу запасів заощаджує кошти, але збільшує витрати на термінову доставку товару в разі необ­хідності.

Міжнародна логістика має відмінності від внутрішньої логіс­тики — загальні і специфічні. Загальні відмінності зумовлені тим, що міжнародна фірма діє не в одній, а в кількох країнах. То­му критичне значення мають такі чинники, як відстань переве­зень, різниці валюти і вид транспорту. У міжнародній логістиці відстані перевезень значно більші, відповідно — збільшується час доставки, а також зростає можливість різних пошкоджень ва­нтажів, збільшуються обсяги складування товарів. Такий чинник, як різниця валют, вимагає обов'язкового і ретельного врахування обмінного курсу. Також міжнародні логістичні операції пов'язані з перетином кордонів, отже, треба враховувати державні і митні вимоги, підготувати необхідні документи. При цьому використо­вуються послуги посередників — експедиторів, митних агентів, митних брокерів, банків тощо. Специфічні відмінності полягають у тому, що в міжнародній логістиці враховуються особливості країн—партнерів, особливо щодо транспортної системи і транс­портної забезпеченості, щодо посередників, щодо особливостей обчислення фрахтових і митних зборів, а також щодо вимог з па­кування та оформлення вантажу.