2.3. МИТНА ЛОГІСТИКА 2.3.1. Складові митної логістики

магниевый скраб beletage

Митна логістика — новітній науково-практичний на­прям, що з' єднує дві державно-господарські сфери, надзвичайно важливі для розвитку України як незалежної держави та її євроі- нтеграційного курсу, а саме — логістичну та митну діяльність. Логістика, зокрема єврологістика, визначає напряки інтеграції України в Панєвропейську та світову транспортно-логістичні си­стеми, а митна діяльність має за мету забезпечення економічної безпеки України в умовах глобалізації світового господарства. Митна логістика своїм предметом має зовнішньоторговельні по­токи під час їхнього перетину митного кордону України та їх ми­тну обробку. Митна логістика характеризується компонентною, регіональною та функціональною структурою.

У контексті проблеми, що розглядається, корисні праці Смир- нова І. Г., Стаханова Д. В., Стаханова В. Н., Коцан Н. Н., Макогона Ю. В. та Яценка А. Б., інших авторів, а також Митний кодекс України, ухвалений Законом України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

Митна переробка зовнішньоторговельних вантажів, посідаючи чільне місце в діяльності митної служби, потребує й найбільших затрат трудових, фінансових, матеріальних та інших ресурсів. Під митною переробкою вантажів розуміється комплекс митних операцій, пов' язаний з процесом фізичного переміщення вантажу через митний кородон держави. Митний кодекс України кваліфі­кує ці операції, як митні режими. Митний режим — це сукуп­ність положень, що визначають статус товарів і транспортних за­собів, переміщуваних через митний кордон України, для митних цілей. Митний кодекс України включає тринадцять видів митних режимів товарів і транспортних засобів: 1. Імпорт; 2. Реімпорт; 3. Експорт; 4. Реекспорт; 5. Транзит; 6. Тимчасовий ввіз (вивіз); 7. Митний склад; 8. Спеціальна митна зона; 9. Магазин безмитної торгівлі; 10. Переробка на митній території; 11. Переробка за ме­жами митної території; 12. Знищення або руйнування; 13. Відмо­ва на користь держави (рис. 2.4).

Роль і значення митного режиму полягає у тому, що він вста­новлює:

а) порядок переміщення товару через митний кордон залежно від призначення товару;

б) умови перебування товару на (поза) митній території;

в) межі, в яких може використовуватися товар;

г) права й обов'язки особи, що переміщує товар;

д) вимоги до товару що поміщається під певний режим.

З позицій митної логістики (або логістизації митної переробки вантажів) всі митні режими класифікуються за такими суттєвими ознаками:

1. Залежно від використання заходів економічної політики розрі­зняють митні режими із застосуванням таких заходів та без їхнього застосування. Так, товари, що підпадають під режим «імпорт» та «експорт» підлягають випуску після завершення митного оформ­лення з застосуванням заходів економічної політики, сплатою всіх належних митних зборів та податків. Товари, що підпадають під митний режим «транзит», «митний склад», «спеціальна митна зо­на», «магазин безмитної торгівлі» після завершення митного офор­млення випускаються умовно без застосування заходів економічної політики і сплати митних зборів та податків.

2. Залежно від накладання мита слід розрізняти митні режими, за яких:

а) передбачається повне звільнення від митних платежів;

б) передбачається часткове звільнення від митних платежів;

в) звільнення від митних платежів немає. До перших двох ви­падків відносяться митні режими «реімпорт», «транзит», «мит­ний склад», «тимчасовий ввіз (вивіз)», «спеціальна митна зона».

3. Залежної від необхідності ліцензування митними органами України учасників митних режимів вирізняють:

а) митні режими, що ліцензуються Державною митною служ­бою України (ДМСУ);

б) митні режими, що не ліцензуються ДМСУ.

 

Митні режими в Україні

 

1. Імпорт 1

 

2.Реімпорт ц

 

 

т р

о п

о

к

w

гп

 

4. Реекспорт ' k

 

 

ти з н

й Л

н

vS

 

6. Тимчасовий 1 ввіз (вивіз) Г

 

 

7. Митний склад J

 

8. Спеціальна І митна f зона

 

9. Магазини і безмитної ' торгівлі

 

*

і

 

 

 

 

*

і

 

 

 

*

і

 

 

 

 

 

 

10. Переробка на митній території

 

11. Переробка за межами ми­тної території

12. Знищення або руйну­вання

 

13. Відмова на користь держави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 Митні режими в У країні (згідно з Митним кодексом України)

У загальному вигляді наведена класифікація митних режимів показана в табл. 2.6. Згідно з митною статистикою України залеж­но від характеру зовнішньоторговельних операцій та пов' язаних з ними митних режимів враховують наступну категорію товарів:

1.Імпорт України, включає:

а) товари, що завезені для вільного обігу;

б) реімпортовані товари;

в) товари, що завозяться для переробки на митній території;

г) товари, що завозяться після переробки на митній території;

д) товари, що завозяться на територію України згідно з режи­мом реекспорту;

е) товари, що завозяться на територію України до спеціальних митних зон та на митні склади;

є) завезені товари, від яких власник відмовився на користь держави;

ж) іноземні товари, що завозяться до магазину безмитної тор­гівлі;

з) товари, що завозяться тимчасово для оренди терміном на 1 рік та довше.

2. Експорт України, включає:

а) товари, що вивозяться згідно з митноим режимом експорту;

б) товари, що вивозяться після переробки на митній території України;

в) товари, що вивозяться після переробки поза митною тери­торією України;

г) товари, що вивозяться з території України з спеціальних митних зон та з митних складів;

д) іноземні та українські товари, що вивозяться з території України з магазинів безмитної торгівлі;

е) товари, що вивозяться тимчасово для оренди терміном на 1 рік та більше.

3. Інші товари, що не враховані у складі експорту та імпорту України:

а) товари, що переміщуються транзитом через територію України;

б) товари, що переміщуються під митним режимом митного складу;

в) товари, що тимчасово завозяться (вивозяться) за винятком тих, що орендуються на 1 рік та більше;

г) іноземні товари, що знищуються на території України;

д) товари, що вивозяться, від яких власник відмовився на ко­ристь держави та знищення товарів;

е) товари, що вивозяться згідно з митним режимом експорту для представництва України за кордоном.

Потенційна можливість логістизації митної переробки ванта­жів зростає в міру того, наскільки детальніше розроблені регла­менти митних режимів, чим стійкішими є сформовані вантажо­потоки через митний кордон держави.

Таблиця 2.6

КЛАСИФІКАЦІЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ

Класифікаційна ознака

Класифікаційні угрупування

Митні режими

1. Залежно від викори­стання заходів еконо­мічної політики

1.1. Із застосуванням заходів економічної політики (митний та­риф, експортне, імпор­тне та транзитне мито,- ліцензії, квоти)

Імпорт; реімпорт; екс­порт; реекспорт; транзит

1.2. Без застосування заходів економічної політики

Інші режими

2. Залежно від накла­дання мита та митних зборів

2.1. Повне звільнення від митних платежів

Тимчасовий ввіз (вивіз) товарів; митний склад; магазин безмитної тор­гів; переробка товарів на (поза) митній тери­торії; знищення або руйнування; відмова на користь держави

2.2. Часткове звільнен­ня від митних платежів

Реімпорт, реекспорт, транзит, спеціальна ми­тна зона, експорт то­варів

2.3. Звільнення від ми­тних платежів немає

Імпорт товарів

3. Залежно від необхід­ності ліцензування уча­сників митних режимів

3.1. Ліцензовані митні режими

Митний склад; магазин безмитної торгівлі; пе­реробка на митній те­риторії; переробка то­варів поза митною територією

3.2. Не ліцензовані ми­тні режими

Інші режими

Закінчення табл. 2.6

Класифікаційна ознака

Класифікаційні угрупування

Митні режими

4. Залежно від характе­ру зовнішньоторгове­льних операцій

4.1. Пов'язані з експор­том товарів

Експорт; реекспорт; тимчасовий вивіз; пе­реробка за межами ми­тної території

 

4.2. Пов'язані з імпор­том товарів

Імпорт; реімпорт; тим­часовий ввіз; спеціаль­на митна зона; магазин безмитної торгівлі; пе­реробка на митній те­риторії

 

4.3. Пов'язані з експор­том та імпортом това­рів

Митний склад; зни­щення або руйнування, відмова на користь держави.

 

4.4. Інші

Транзит

* Транзитне мито може накладатися на товари, перевезені транзитом через терито­рію певної країни. Таке мито стримує товарні потоки, розглядається як украй небажане, що порушує нормальне функціонування міжнародних зв'язків, тому зараз практично не використовується.