2.3.2. Митні режими

Найбільш узагальнена змістовна характеристика мит­них режимів наводиться в Митному кодексі України, а їхня більш детальна регламентація проведена в спеціальних положен­нях та інших нормативних актах, затверджених Урядом України та ДМСУ. Дамо коротку характеристику митних режимів як фо­рми організації потоків митної переробки вантажів (рис. 2.4).

1. Імпорт — митний режим, відповідно до якого товари заво­зяться на митну територію України для вільного обігу без обмежен­ня терміну їхнього перебування на цій території і можуть викорис­товуватися без будь-яких митних обмежень. Цей митний режим характеризується, насамперед, загальним, без жодних виключень чи обмежень, порядком застосування митних заходів і методів регулю­вання. Як правило, цей митний режим виступає як самостійна та за­вершуюча комерційна операція. Товари, що завозяться в країну та підлягають цьому режиму, залишаються на території України без зобов' язань щодо їх вивозу. При цьому іноземні товари, випущені у вільний обіг на митній території України, розглядаються як україн­ські товари. У той же час існує низка особливостей застосування цього митного режиму. Так, за деяких зовнішньоекономічних схем (наприклад, безоплатне надання товарів українським особам в разі гуманітарної та технічної допомоги) має місце режим імпорту зі зві­льненням від сплати визначених видів платежів. Разом з тим, у ви­падку дарунку товарів українській особі звільнення від сплати мит­них платежів не передбачене.

2. Реімпорт — митний режим, за якого українські товари, ви­везені з митної території України згідно з Митним кодексом екс­порту, завозяться назад у встановлені законодавством строки без сплати митних зборів та застосування до товарів заходів еконо­мічної політики. Для поміщення товарів під митний режим реім­порту вони повинні одночасно відповідати таким вимогам: