2.3.2. Митні режими

Найбільш узагальнена змістовна характеристика мит­них режимів наводиться в Митному кодексі України, а їхня більш детальна регламентація проведена в спеціальних положен­нях та інших нормативних актах, затверджених Урядом України та ДМСУ. Дамо коротку характеристику митних режимів як фо­рми організації потоків митної переробки вантажів (рис. 2.4).

1. Імпорт — митний режим, відповідно до якого товари заво­зяться на митну територію України для вільного обігу без обмежен­ня терміну їхнього перебування на цій території і можуть викорис­товуватися без будь-яких митних обмежень. Цей митний режим характеризується, насамперед, загальним, без жодних виключень чи обмежень, порядком застосування митних заходів і методів регулю­вання. Як правило, цей митний режим виступає як самостійна та за­вершуюча комерційна операція. Товари, що завозяться в країну та підлягають цьому режиму, залишаються на території України без зобов' язань щодо їх вивозу. При цьому іноземні товари, випущені у вільний обіг на митній території України, розглядаються як україн­ські товари. У той же час існує низка особливостей застосування цього митного режиму. Так, за деяких зовнішньоекономічних схем (наприклад, безоплатне надання товарів українським особам в разі гуманітарної та технічної допомоги) має місце режим імпорту зі зві­льненням від сплати визначених видів платежів. Разом з тим, у ви­падку дарунку товарів українській особі звільнення від сплати мит­них платежів не передбачене.

2. Реімпорт — митний режим, за якого українські товари, ви­везені з митної території України згідно з Митним кодексом екс­порту, завозяться назад у встановлені законодавством строки без сплати митних зборів та застосування до товарів заходів еконо­мічної політики. Для поміщення товарів під митний режим реім­порту вони повинні одночасно відповідати таким вимогам:

а) виходити з митної території України;

б) завозитися на митну територію України не пізніше ніж че­рез 1 рік після їхнього вивозу (експорту) за межі України;

в) не використовуватися за межами України з метою одер­жання прибутку;

г) знаходитися в тому самому стані, в якому були на момент ви­возу, за винятком природного зносу або зменшення за нормальних умов транспортування і зберігання. Зазначені товари можуть також піддаватися операціям із забезпечення їх збереженості, дрібного ре­монту, упорядкування за умови, що їх вартість, обумовлена на мо­мент вивозу, не збільшилася в результаті таких операцій. При реім­порті товарів декларант сплачує митному органу суму ПДВ, що були повернені в зв'язку з експортом, а також акцизи за ставками, які діяли на момент вивозу товарів. Поміщення товарів під розгля­нутий режим звичайно застосовується при зворотному ввезенні то­варів, що знаходилися на консервації за кордоном.

3. Експорт — митний режим, за якого товари вивозяться за межі митної території України без зобов' язання про їх ввезення на цю територію. Експорт товарів передбачає такі вимоги, як сплата митних платежів, дотримання заходів економічної політики, вивіз товарів за межі митної території в такому ж стані, в якому він був на день заповнення вантажної митної декларації (окрім змін вна­слідок зносу або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання). За режиму експорту товари звільняються від податків або сплачені суми податків підлягають поверненню відповідно до податкового законодавства України. Як правило, режим експорту застосовується при виконанні контрактів з поставок вітчизняної продукції за кордон. Експорт стимулює надходження валюти в країну, розвиток конкурентноздатних виробництв.

4. Реекспорт — митний режим, за якого іноземні товари виво­зяться з території України без сплати або з поверненням митних зборів та податків та без застосування заходів економічної полі­тики. У митній практиці розрізняють два види реекспорту: