3.1. ЗМІСТ КОНСАЛТИНГУ

магниевый скраб beletage

Нині ринок і ринкові технології розвиваються стрімко,

з' являється величезна кількість нових технологій, запити спожи­вачів ростуть як на дріжджах. У цій непростій ситуації фірмі, прагнучи зберегти свою конкурентоспроможність, доводиться постійно змінювати корпоративну стратегію і тактику. На жаль, у багатьох фірм не вистачає можливостей оперативно і своєчасно реагувати на змінні умови, використовуючи тільки свої сили.

Тому часто компанії доводиться вдаватися до послуг зовніш­ніх консультантів або фірм, що спеціалізуються на консультаціях з бізнесу або, як їх ще називають, — консалтингових фірм.

Консалтинг — це цілий напрям у сфері послуг. Не можна точ­но визначити межі того, чим опікуються консалтингові компанії. Профіль консультацій є достатньо широким. Та й існують різні компанії: деякі з них ведуть свою діяльність тільки в одній сфері бізнесу, інші опікуються консалтингом практично у всіх можли­вих напрямах. Від цього і різниця в можливих трактуваннях ви­значення консалтингу.

Консалтинг — це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якого полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку і використання науково-технічних і організаційно- економічних інновацій з урахуванням сфери діяльності і про­блем клієнта.

Консалтинг надає допомогу в таких сферах діяльності компа­нії як економічна, фінансова, управлінська, інвестиційна, різного роду планування, оптимізація загального функціонування компа­нії, ведення бізнесу, маркетингової діяльності тощо.

Можна сказати, що консалтинг — це будь-яка інформаційна допомога відповідних фахівців або компаній, що надається фірмі з будь-якого напряму діяльності певної фірми.

Головним завданням консалтингу є підвищення ефективності як компанії в цілому, так і підвищення ефективності праці кож­ного із співробітників компанії окремо.

У ринковій економіці отримання послуг консалтингових фірм є ознакою високої ділової культури фірми. Не дивно, що ринок консалтингових послуг у світі стрімко розвивається (наприклад, на початку 90-х років ХХ ст. у США він оцінювався у понад 50 млрд дол., а кількість консультантів становила понад 80 тис. фахівців).

Нині на ринку консалтингових послуг України працює понад 600 фірм, що опосередковано вказує на рівень розвитку ділової культури в Україні (для порівняння, — у Німеччині у 1993 році у різних сферах консалтингу діяли понад 9200 фірм). Разом з тим, в умовах зростаючої конкуренції, глобалізації ринків, ве­личезної кількості нормативно-правових актів, які регулюють господарську діяльність, підприємства все частіше звертаються професійних консультантів з тих чи інших аспектів господарсь­кої діяльності.

Перевагами отримання послуг зовнішніх висококваліфі­кованих фахівців-консультантів є:

• можливість неупередженої діагностики та отримання альте­рнативних шляхів вирішення проблем функціонування фірми;

• підвищення конкурентоспроможності фірми за рахунок ви­користання ідей, таланту і досвіду консультантів;

• відсутність потреби тримати у штаті та оплачувати роботу великої «армії» фахівців з питань, які потребують одноразового або систематичного (один раз на рік, квартал, на період реалізації нового проекту) вирішення;

• впровадження інформаційних технологій з метою оптиміза- ції витрат та підвищення продуктивності компанії;

• подолання стереотипів вирішення існуючих проблем за ра­хунок незалежної оцінку стану справ на підприємстві;

• отримання незалежних консультацій при ініціації змін (у то­му числі реорганізація) на фірмі;

• навчання та ситематичне підвищення кваліфікації персоналу фірми;

Консалтинг — це професійна допомога з боку фахівців- консультантів з управління господарством керівникам і управлінському персоналу різних підприємств та органі­зацій (клієнтам) з питань аналізу і вирішення проблем їх­нього функціонування і розвитку, здійснювана у формі по­рад, рекомендацій і спільно вироблюваних із клієнтом рішень.

Напрямів консалтингу може бути множина. Але по кожному з напрямів розрізняють наступні види консалтингових послуг:

аналітика — аналіз діяльності підприємства, ефективності виробництва, поточного ринкового становища, руху цін;

прогнозування — на підставі проведеного аналізу шикуються прогнози діяльності компанії на майбутній період;

консультування — поради, що зачіпають будь-які сторони роботи підприємства; вони можуть зачіпати як роботу тільки компанії-клієнта, так і весь ринок в цілому; ревізія діяльності підприємства-клієнта; безпосередня участь в діяльності компанії-клієнта — пла­нування, організація управління підприємством, впровадження інформаційних систем, підбір персоналу, різні тренінги тощо.

Відповідно до класифікації «Європейського довідника-покаж- чика консультантів з менеджменту» розрізняють такі види кон- салтингу:

1. Загальне управління — визначення ефективності системи управління; оцінка бізнесу; управління нововведеннями; визна­чення конкурентноздатності/вивчення кон'юнктури ринку; диве- рсифікованість становлення нового бізнесу; міжнародне управ­ління; оцінка управління; злиття і придбання; організаційна струк­тура і розвиток; приватизація; управління проектами; управління якістю; реорганізація інженерних служб; дослідження і розвиток; стратегічне планування;

Консультантів із загального управління запрошують для до­помоги у вирішенні проблем, пов'язаних із існуванням підприєм­ства і перспективами бізнесу. Вони оцінюють стан справ на під­приємстві в цілому і зовнішнє його середовище, визначають загальні цілі і систему цінностей підприємств, розробляють стра­тегію розвитку, складають прогнози, допомагають в організації філій і дочірніх фірм, дають рекомендації із зміни форм власності і складу власників, придбання майна, чи акцій, паїв, удоскона­лення організаційних структур тощо.

Приклади консалтингових продуктів: нова редакція установ­чих документів, рекомендації щодо реорганізації підприємств та диверсифікації бізнесу, стратегія розвитку бізнесу тощо.

2. Адміністрування — аналіз роботи канцелярії; розміщення, переміщення відділів; управління офісом; організація і методи управління; регулювання ризиків; гарантії безпеки; планування робочих приміщень і їх оснащення.

Консультанти з адміністративного управління (адмініструван­ня) опікуються такими питаннями як формування і реєстрація компаній, організація роботи офісу, обробка даних, система ад­міністративного контролю і т.д. Їхнє основне завдання — оптимі- зувати управління організацією.

Приклади консалтингових продуктів: оптимізація системи ад­міністрування (управління) на підприємстві тощо.

3. Фінансове управління — системи обліку; оцінка капіталь­них витрат; оборот фірми; зниження собівартості; неплатоспро­можність (банкрутство); збільшення прибутку; збільшення дохо­дів; оподатковування; фінансові резерви.

Консультанти з фінансового управління надають допомогу у вирішенні трьох основних завдань:

1) пошук джерел і використання фінансових ресурсів;

2) оцінка і підвищення поточної фінансової ефективності дія­льності організації;

3)зміцнення фінансового становища організації на перспективу.

Вони опікуються питаннями фінансового планування і конт­ролю, оподатковування, бухгалтерського обліку, розміщення ак­цій і паїв на ринку, залучення кредитних та інвестиційних ресур­сів, страхування, прибутку і собівартості, неплатоспроможності тощо.

Приклади консалтингових продуктів: інвестиційний проект, бізнес-план інвестиційного проекту, аудиторський висновок, оп- тимізація системи управління фінансами підприємтва тощо.

4. Управління кадрами — «професійний рух» і скорочення штатів; культура корпорації; рівні можливості; пошук кадрів; до­бір кадрів; здоров' я і безпека; програми заохочення; внутрішні зв'язки; оцінка робіт; трудові угоди і зайнятість; навчання мене­джменту; планування робочої сили; мотивація; пенсії; аналіз фу­нкціонування; психологічна оцінка; винагорода; підвищення ква­ліфікації працівників.

Консультанти із управління кадрами розробляють рішення з питань підбору співробітників, контролю якості кадрового скла­ду, системи оплати праці, підвищення кваліфікації і управління кадрами, охорони праці і психологічного клімату в колективі. Їх головне завдання — сприяти менеджерам в оптимізації залучення і використання такого ключового для будь-якої організації ресур­су, як людський фактор.

Приклади консалтингових продуктів: підбір кадрів, корпора­тивні тренінгові (навчальні) програми, діагностика та оптимізація системи управління кадрами, розробка та впровадження системи атестації кадрів, розробка системи мотивації персоналу тощо.

5. Маркетинг — реклама і сприяння збуту; корпоративний образ (імідж) і відносини з громадськістю; післяпродажне обслу­говування замовників; дизайн; прямий маркетинг; міжнародний маркетинг; дослідження ринку; стратегія маркетингу; розробка нової продукції; ціноутворення; роздрібний продаж і дилерство; управління збутом; навчання із питань збуту; соціально- економічні дослідження і прогнозування.

Консультанти із маркетингу надають менеджерам допомогу у вирішенні життєво важливого для будь-якого підприємства, що діє в умовах ринкової економіки, завдання: забезпечення такого його функціонування, щоб вироблені їм товари і послуги були куплені споживачем. Вони опікуються питаннями дослідження ринку і забезпечують прийняття рішень в області збуту, ціноут­ворення, реклами, розробки нової продукції і т. д. Оскільки в умовах ринкової економіки найбільш складною проблемою для підприємства є не виробництво, а продаж продукції, то марке­тинг є однією з найважливіших сфер консультаційного забезпе­чення бізнесу.

Приклади консалтингових продуктів: дослідження ринку то­варів, робіт, послуг, розробка та впровадження маркетингової стратегії, оптимізація ціноутворення, складання плану заходів та бюджету рекламної кампанії тощо.

6. Виробництво — автоматизація; використання устаткування і його технічне обслуговування; промисловий інжиніринг; пере­робка матеріалів; регулювання внутрішнього розподілу матеріа­лів; упакування; схема організації робіт на підприємстві; конс­труювання й удосконалювання продукції; управління вироб­ництвом; планування і контроль за виробництвом; підвищення продуктивності; закупівлі; контроль якості; контроль за поста­чанням вузлів і деталей.

Консультанти з організації виробництва, що розуміються в економічних, управлінських і інженерних питаннях, надають ме­неджерам допомогу у вирішенні таких завдань, як вибір техноло­гії виробничого процесу, стимулювання продуктивності праці, оцінка і контроль якості продукції, аналіз витрат виробництва, планування виробництва, використання устаткування і матеріа­лів, конструювання й удосконалювання продукції, оцінка робіт тощо.

Приклади консалтингових продуктів: діагностика, розробка та впровадження систем управління якістю, підбір та встановлення високотехногологічного обладнання тощо.

7.Інформаційна технологія — САПР/АСУ; застосування комп'ю­терів в аудиті й оцінці; електронна видавнича діяльність; інфор­маційно-пошукові системи; адміністративні інформаційні систе­ми; проектування і розробка систем; вибір і установка систем.

Консультанти з інформаційних технологій займаються розро­бкою рекомендацій з упровадження систем автоматизованого проектування (САПР) і автоматизованих систем управління (АСУ), інформаційно-пошукових систем, застосування комп' ю- терів у бухгалтерському обліку тощо.

Приклади консалтингових продуктів: розробка (підбір), вста­новлення автоматизованих систем управління (програмних про­дуктів та відповідного технічного забезпечення), навчання песо- налу тощо.

8. Спеціалізовані послуги — навчальне консультування; кон- салтинг з управління електроенергетикою; інженерний консал- тинг; екологічний консалтинг; інформаційний консалтинг; юри­дичний консалтинг; консалтинг по управлінню розподілом матеріалів і матеріально-технічному постачанню; консалтинг у державному секторі; консалтинг з телекомунікацій.

Спеціалізовані консалтингові послуги — це ті види послуг, що не належать до жодної із семи описаних вище груп. Вони відріз­няються від них або за методами, або за об'єктами, або за харак­тером впроваджуваних знань (інженерний консалтинг, юридич­ний консалтинг тощо).

Приклади консалтингових продуктів: юридичні, інжиніринго­ві, телекомунікаційні послуги (наприклад, розробка та адмініст­рування веб-сторінки фірми), результати екологічного аудиту тощо.