3.2. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ

магниевый скраб beletage

Володіти кількома мовами сьогодні так само природно, як скажімо, поєднувати кілька професій або навіть посад. Проце­си міжнародної інтеграції та глобалізації стають дедалі відчутні­шими Нині успішна діяльність передбачає визнання у світі. Бути відомим лише в межах певної країни вже замало.

Стати ж повноправним учасником світового співтовариства можуть лише професіонали. Логічно, що і про міжнародний кон- салтинг доводиться чути все частіше.

Міжнародний консалтинг можна розглядати у двох аспек­тах — як один з напрямів світового ринку послуг та як спосіб спеціалізації того чи іншого виду консультаційної допомоги (міжнародний фінансовий, інвестиційний чи, приміром, кадровий консалтинг).

Аби якомога глибше зрозуміти суть міжнародного консалтин- гу, є сенс зважати на обидві позиції.

Світовий ринок послуг — це система міжнародних відносин обміну, що ґрунтуються на відповідному поділі праці та інших формах міжнародних економічних відносин, де основним товар­ним об' єктом виступають різноманітні види послуг У підруч­никах з економіки послугами називають продукти праці, які створені в результаті угод про купівлю-продаж і яким притаманні усі властивості товару, проте у них відсутня уречевлена форма.

Активний розвиток світового ринку послуг обумовлений бага­тьма чинниками. Насамперед, активізацією такого явища, як міжнародний поділ праці і, як наслідок, виникненням все нових і нових видів діяльності. Стрімкими кроками рухається науково- технічний прогрес. Нові інформаційні технології удосконалю­ються ледь не щодня. Паралельно ускладнюються процеси виро­бництва, самостійно налагодити які практично неможливо. Все це призводить до перенасичення ринків товарами, що, у свою чергу, потребує додаткових знань стосовно організації ефектив­ного продажу. Інформаційний бум, збільшення сучасних видів транспорту, нові наукові відкриття та форми розвитку економіч­них процесів — усе це більшою чи меншою мірою спричинило активність світового ринку послуг.

Міжнародний ринок послуг включає в себе міжнародні фінан­сові послуги (міжнародний лізинг, факторинг, франчайзинг), міжнародний туризм, міжнародний ринок так званих професій­них послуг і міжнародний консалтинг. Останній є видом міжна­родної діяльності з надання послуг, яку здійснюють спеціалізо­вані фірми одних країн у вигляді надання порад державам, виробникам, продавцям і покупцям інших країн з широкого кола питань з метою провадження успішної комерційної діяльності. Послугам у цьому посібнику відведено спеціальний розділ — п' ятий.

Консалтингову допомогу також можуть надавати спеціалізо­вані фірми в межах однієї країни щодо зовнішньоекономічної ді­яльності замовника. Іншими словами, міжнародний консал- тинг — це така система послуг світового рівня, коли спеціалі­зовані фірми, проаналізувавши і дослідивши проблему клієнта, дають рекомендації стосовно її оптимального вирішення і отри­мують за це певну винагороду.

Досить часто консалтингові послуги надаються паралельно чи разом з іншими, а тому суто консультаційних фірм у світі не так уже й багато. Частіше зустрічаються компанії, котрі спеціалізу­ються на наданні комбінованих послуг, скажімо аудиторські плюс консалтингові чи юридичні у поєднанні з консалтинговими тощо.

Нерідко консультаційна допомога надається фірмами, що спеціалізуються на абсолютно інших видах діяльності. Усім відомі приклади, коли гіганти нафтової, автомобільної та елек­тронної промисловості створюють філії чи дочірні компанії, розширюючи за рахунок консалтингових послуг свій основний бізнес.

Консалтинг передбачає навчання та професійну підготовку персоналу замовника. Такий підхід робить консультації справді ефективними, адже, по суті з абстрактних тверджень вони у цьо­му разі перетворюються на практичні рекомендації.

Попередня оцінка консалтингових послуг, як правило, здійс­нюється з урахуванням професійної цінності й досвіду практич­ної діяльності виконавця, а також економічного ефекту, що очі­кується від втілення порад конкретною бізнес-структурою.

Якщо говорити про міжнародний консалтинг як своєрідний спосіб спеціалізації деяких вітчизняних компаній, то можна стве­рджувати — фірм, які професійно надавали б консалтингові по­слуги міжнародного рівня, в Україні поки що дуже мало. Наразі додавання до їх назви прикметника «міжнародний» нічого крім невиправданого завищення цін, не дає. Наголосимо, це стосуєть­ся консалтингових фірм з українським капіталом.

Говорячи про міжнародний консалтинг, важко лишити поза увагою досить цікаву національну тенденцію. Річ у тім, що по­няттям «міжнародний» часто характеризують відповідну якість послуг. Міжнародний — значить солідний, дуже якісний. За­уважте, про визнання таких послуг світовою спільнотою не йдеться.

Усі ми прагнемо до Європейського Союзу. А ще дуже хочеть­ся будувати свій бізнес відповідно до європейських або, навіть, світових вимог. Мабуть цим і пояснюється бажання чи не кожної компанії надавати послуги такого рівня.

І все ж міжнародний консалтинг — не тільки відповідна якість інтелектуальної допомоги. Це поняття охоплює досить широкий і водночас чітко окреслений перелік послуг. Кожен вид консалтингової допомоги може бути міжнародним. На те­ренах України найбільшого поширення набув міжнародний ау­дит (якщо кваліфікувати його як один з інструментів фінансово­го консалтингу), що обумовлено розвитком ринкових відносин та інтеграцією українських компаній у світову економіку. Стало очевидно система бухгалтерського обліку має відповідати між­народним вимогам до фінансової звітності. Перехід до нових стандартів у цій сфері — принципово важливий чинник для за­лучення іноземних інвестицій, що став поштовхом до розвитку міжнародного інвестиційного консалтингу. Поглиблення зовні­шньоекономічних відносин між країнами та інтернаціоналізація виробництва сприяють пожвавленню світової торгівлі й руху капіталів. Вихід на зовнішні ринки — нині найбільш актуальне завдання для кожного українського підприємства. Між тим кон­куренція у світі стає дедалі жорсткішою. Саме тому консалтинг у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного мар­кетингу стає обов'язковою складовою національного ринку консалтингових послуг.

Набирає обертів ІТ-консалтинг. Довідково: ІТ (від англ. information technology, IT) — інформаційні технології — широ­кий клас дисциплін та галузей діяльності, що стосуються тех­нологій управління та обробки даних, у тому числі, з викорис­танням комп' ютерної техніки. В наш час, під інформаційними технологіями, частіше за все, розуміють комп' ютерні техноло­гії. Зокрема, ІТ мають справу з використанням комп' ютерів та програмного забезпечення для зберігання, преобразования, за­хисту, обробки, передачі та отримання інформації. Спеціаліс­тів з комп'ютерної техніки та програмуванню часто називають ІТ-спеціалістами.

Хоча такі послуги коштують дорого, попит на них — колоса­льний Не дивно що світові ІТ-компанії бажають мати представ­ництва в нашій країні.

Міжнародний кадровий консалтинг як явище обмежується в Україні хіба що «executive search» — коли іноземні бізнес- структури переманюють висококваліфікованих вітчизняних спе­ціалістів, здебільшого науковців.