3.6. КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

магниевый скраб beletage

Коли звертатися до консалтингової компанії? Нині модною тенденцією стало звернення до консалтингової фірми для того, щоб вивести підприємство з кризи. Такий вид консал- тингу називається кризовим. В цьому випадку фахівці розглянуть ситуацію з вашою фірмою і підкажуть напрям для виходу з про­блемного становища. Але виникає питання, яким чином якась людина із сторони може допомогти, якщо вона практично незна­йома з компанією?

Річ у тому, що фахівець з консалтингу має можливість об'є­ктивно оцінити ситуацію з різних сторін, адже він не залежить від керівника компанії як підлеглий і не займає певного місця в ієрархії службовців. Та і найвірогідніше, консультант володіє практичним досвідом в цій сфері, що дає йому певну перевагу: знає специфіку проблем і володіє навиками ефективного їх вирі­шення. Тому ще одним випадком, коли варто звернутися до фахі­вців є недосвідченість керівника, але наявність бажання збільши­ти зростання компанії, підвищити прибутки і т. д. В цьому випадку керівник, замовляючи консалтингові послуги, купує не­обхідний для розвитку компанії досвід.

Ще один випадок, коли рекомендуємо звернутися в компа- нию, це коли ваша організація переживає стрімке зростання, але не може самостійно до кінця збудувати всю систему управління.

Також існує так званий «Синдром управлінської втоми». Коли власники компанії, що є одночасно і її керівниками, хочуть пере­класти тягар управління компанією на чужі плечі, але при цьому залишитися її власниками. Причини відходу можуть бути різни­ми (проста втома, бажання відпочити, або перехід в якусь іншу сферу бізнесу), але небажання залишати стару відладжену справу вимушує звернутися по допомогу в консалтингову компанію.

Як вибрати гарного консультанта? Фахівців може бути множина, але як розпізнати того, хто дійсно коштує тих грошей, які йому платять. Слід зазначити, що консалтингові послуги ко­штують достатньо дорого. Хоча в більшості випадків це виправ­дано, проте, кожен керівник хоче знати, чи дійсно його витрати виправдовуються?

Слід вирізняти фахівця з консалтингу від тренера з бізнесу. Звичайно бізнес-тренер розповідає про світовий досвід, вчить вас тому, що потрібне, що повинно вийти у результаті. Консалтинго­вий фахівець повинен привести вас до необхідного результату, допомогти і дати вам практичну пораду.

Чим консалтингова компанія досвідченіша, тим менше вона робить сама. Звичайно якісні фахівці тільки коректують страте­гію, розроблену вашими співробітниками. Віддаючи підприємст­во під контроль сторонніх фахівців, слід з' ясувати, чи опікува­лись вони цим раніше, чи зможете ви їм довіряти. Якщо консуль­танти починають самі займатися компанією плануванням, управ­лінням, кажучи про те, що ніхто не знає краще окрім них, хоча ви замовляли тільки консультативні послуги — то варто задуматися про кваліфікацію даних фахівців.

Звичайно гарні фахівці у сфері консалтингу несуть відповіда­льність за свої консультації і пропозиції, але підсумок діяльності певною мірою залежить як від консультанта, так і від виконавця, адже якість роботи залежить не тільки від ідеї, але і від грамотно­го її виконання.

При виборі слід врахувати наступні характеристики кон­салтингової компанії.

Бренд. Часто обмежуються одним цим чинником. Але відоме ім'я не завжди виражатиметься у відповідному еквіваленті рівня послуг, що надаються. Слід також звертати увагу на інші чинники.

Вік. Чим довше консультанти працюють в цій сфері, тим бі­льше вони мають досвіду. Природно, що краще вибирати компа­нію із стажем. Це дасть вам більше упевненості, що послуги ви­являться якісними.

Попередні замовники. Звичайно, слід розглядати і цей чин­ник. Хто були попередні замовники і результати роботи з ними.

Сервіс. Терміни робіт, послуги тощо. Цей чинник вам дове­деться оцінювати суб'єктивно, на свій смак.

Розцінки. Тут все залежить від ваших можливостей. Якщо вас влаштовує вартість робіт — беріть, не влаштовує — шукайте ін­шого фахівця.

Штат фахівців. Розглянемо цей чинник докладніше. Існує 3 категорії консалтингових компанії, за цим критерієм:

• великі компанії із значним штатом консультантів;

• середні компанії, що мають невелику кількість штатних фа­хівців, а також велику базу позаштатних (фрілансерів);

• дрібні компанії або компанії, що надають консалтинг як до­даткову послугу. В основному повністю орієнтовані на нештат- ників.

Попит на консалтингові послуги у сфері малого або середнього бізнесу росте, але послуги великих компаній їм навряд чи будуть доступні унаслідок великої ціни. Після звернення до дрібної кон­салтингової компанії, вона часто шукає відповідного фрілансера. При цьому доводиться домовлятися з консалтинговою фірмою, ве­сти переговори, витрачати час. Компанія потім виконує пошук відповідного фахівця на фрилансерській біржі. Оплачувати ж в майбутньому доведеться як працю фрілансера, так і посередницькі послуги. Так чи не простіше звернутися до позаштатного фахівця безпосередньо? Іноді цей варіант вигідніший і дешевший.

Вибір фрілансера йде також за вищепереліченими критеріями. Але все залежить від потреб і розмірів фірми.

Правове поле консалтингової діяльності в Україні обмежу­ється, передусім, законодавством, що стосується інформації, зок­рема, науково-технічної. Підзаконних нормативних актів у сфері консалтингу в Україні ще замало. Слід, зокрема, згадати наказ № 131 від 15.07.1999 р. Національного агентства України з управління державними корпоративними правами «Про затвер­дження Положення про порядок організації та проведення конку­рсів на право виконання консалтингових (консультаційних, ауди­торських, юридичних та оціночних) послуг».

ЛІТЕРАТУРА

1.Гончаров М. И., Лемзяков Г. А. Консалтинг в антикризисном управленим. Теория и практика. — М.: ^кономика, 2006. — 245 с.

2.Зильберман Мел. Консалтинг: методи и технологии: пер. с англ.. — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2007. — 426 с.

3.Калянов Г. Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно-управляющей системе. — М.: Горячая линия-Телеком,

2004. — 208 с.

4. Макх^м Калверт. Управленческий консалтинг: Пер. 3. англ. изд.. — М.: Дело и Сервис, 1999. — 288с.

5. Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 350400 «Связи с общественнос- тью». — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов н/Д.: Питер,

2005. — 447 с.

6. Ольшевский А. С. Антикризисньїй PR и консалтинг. — СПб.: Пи­тер, 2003. — 426с.

7. Політичний консалтинг в Україні / Т. В. Березовець (ред. та авт. пе- редм.). — К.: Агенція комплексного розвитку Martin group, 2005. — 178 с.

8. Уикх^м Филип. Консалтинг в управлении проектами: Пер. 2-го англ. изд. — М.: Дело и Сервис, 2006. — 367с.

9. Управленческий консалтинг: Путеводитель по рьінку проф. услуг / Петр Шура (авт.-сост.). — М.: Коммерсанть XXI; Альпина Паблишер, 2002. — 263с.

10. Шарков Ф. И. Консалтинг в связях с общественностью: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. «Связи с общественностью». — М.: ^к- замен, 2005. — 414с.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. У чому проявляється сутність міжнародного консалтингу?

2. Які існують види міжнародного консалтигу?

3. Охарактеризуйте міжнародний фінансовий консалтинг.

4. Охарактеризуйте міжнародний інвестиційний консал- тинг.

5. Охарактеризуйте консалтинг зовнішньоекономічної дія­льності.

6. Проаналізуйте сучасні тенденції розвитку світового ри­нку консалтингу.

7. Що таке аутсорсинг?

8. Які найбільші міжнародні консалтингові фірми ви знаєте?

9. Дайте характеристику ринку консалтингу в Україні?

10. Які перспективи розвитку міжнародного консалтингу в Україні?