ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова........................................................................................ 7

Розділ 1. Зовнішньоекономічна політика України (Бо-

втрук Ю. А.).............................................................................. 10

1.1. Зовнішньоекономічна політика як складова економі­чної політики держави 10

1.2. Формування зовнішньоекономічної політики України 14

1.3. Зовнішньоторговельна політика України 40

1.4.Зовнішньоінвестиційна політика України........................ 50

Додатки.......................................................................................... 61

Розділ 2. Логістика у зовнішньоекономічній діяльнос­ті (Смирнов І. Г., Хільчевська І. Г.) 65

2.1. Транспортно-логістичні системи світу............................. 65

2.2. Управління в системі єврологістики................................ 89

2.3. Митна логістика.............................................................. 114

2.4. Договірні засади логістичної діяльності в Україні............ 128 2.4.1. Види договорів та форми розрахунків 128

Розділ 3. Міжнародний консалтинг (Хільчевська І. Г.,

Смирнов І. Г.)............................................................................... 151

3.1. Зміст консалтингу 151

3.2. Сутність міжнародного консалтингу................................ 156

3.3.Види міжнародного консалтингу..................................... 160

3.4. Тенденції розвитку світового ринку консалтингу .... 163

3.5. Стан та перспективи розвитку ринку консалтингу в Україні 166

3.6.Корисна інформація......................................................... 175

Розділ 4. Маркетинг програмного забезпечення (Тьо-

рло В. В., Вечеринська І. С., Гончаренко Є. М.).......................... 180

4.1. Особливості експорту продуктів інтелектуальної власності 180

4.2. Дослідження ринків інформаційних технологій............... 185

4.3. Управління експортом програмного забезпечення. ... 198

Розділ 5. Послуги — об'єкт міжнародної торгівлі (Да- хно І. І.) 208

5.1. Сутність послуг............................................................... 208

5.2.Міжнародна торгівля послугами та її регулювання . . . 217

Розділ 6. Теоретичні та методичні засади податкових систем країн світу (Литвиненко Я. В.) 223

6.1.Місце податків в економіці країн світу............................ 223

6.2.Історичний розвиток та критерії розбудови податко­вих систем держав світу 227

6.3.Елементи системи оподаткування та їх характерис­тика...... 231

6.4.Класифікація податкових платежів за різними озна­ками в країнах світу 236

6.5. Способи сплати податкових платежів в різних дер­жавах світу 240

Розділ 7. Загальні особливості розвитку податкових систем країн світу (Литвиненко Я. В.) 245

7.1.Економічні теорії податків............................................... 245

7.2. Особливості податкової політики підприємств в країнах світу 251

7.3.Державне регулювання податкових систем у країнах світу. 256

Розділ 8. Офшорні зони, їх види та значення для оп- тимізації податкових платежів об'єктів господарювання

(Литвиненко Я. В.)....................................................................... 265

8.1. Офшорні зони та особливості їх організації....................... 265

8.2.Види компаній офшорних зон та їх характеристика 269

8.3. Офшорний банківський бізнес та його особливості 271

8.4. Офшорний страховий бізнес та його сутність.......................... 274

Розділ 9. Міжнародно-правова охорона секретів виро­бництва (Дахно І. І.) 279

9.1. Паризька конвенція про охорону промислової влас­ності ... 279

9.2. Північноамериканська угода про вільну торгівлю .... 281

9.3. Угода TRIPs..................................................................... 293

Розділ 10. Ліцензійна передача секретів виробництва

(ноу-хау) у Європейському Союзі Дахно І. І.)........................... 305

10.1. Тлумачення понять........................................................ 305

10.2. Обґрунтування правової охорони ноу-хау...................... 312

10.3. Механізми правової охорони ноу-хау............................ 318

Розділ 11. Охорона і захист секретів виробництва та

комерційних ідей у США (Дахно І. І.)....................................... 331

11.1. Секрети виробництва.................................................... 331

11.2. Комерційні ідеї.............................................................. 347

11.3. Основні положення деяких угод щодо секретів ви­робництва 353

Розділ 12. Вітчизняна література про комерційну тає­мницю (Дахно І. І.) 362

Розділ 13. Еволюція вітчизняного законодавства про комерційну таємницю (Дахно І. І.) 393

13.1. Законодавство СРСР про комерційну таємницю .... 393

13.2. Українське законодавство про комерційну

таємницю...................................................................................... 396

Розділ 14. Регулювання зовнішньоекономічної діяль­ності в довоєнному СРСР (Барановська В. М.) 410

14.1. Організаційні форми зовнішньої торгівлі в період становлення Радянської влади та нової економічної

політики........................................................................................ 410

14.2. Зовнішня торгівля СРСР між непом і війною................. 427

Розділ 15. Основні положення нормативно-правових актів СРСР у сфері зовнішньоекономічної діяльності

(Барановська В. М.)...................................................................... 436

Тести (Дахно І. І.)................................................................ 455

Тест № 1................................................................................. 455

Тест № 2................................................................................. 462