4.2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Динамічний розвиток інформаційних технологій та жорстка конкуренція вимагає від компаній постійного вдоскона­лення маркетингових стратегій. Особливо, це стосується управ­ління маркетинговими каналами, інноваційної діяльності компа­ній, що працюють на ринку інформаційних технологій.

Інформаційні технології — це ті, що пов'язані з інформацій­ним забезпеченням процесу управління компанією. Продукти га­лузі інформаційних технологій можуть бути як продуктами спо­живання, так і як засобами виробництва.

Галузь інформаційних технологій є динамічною. Швидкий розвиток інформаційних технологій зумовив скорочення життє­вого циклу інформаційних продуктів (впродовж останніх 10 ро­ків життєвий цикл інформаційних продуктів скоротився щонай­менше втричі, — з 3—5 років до 1 року).

В галузі інформаційних технологій виділяють такі підгалузі: мікроелектронні компоненти, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, телекомунікації та електронний бізнес.

Підприємства, які працюють в галузі інформаційних техноло­гій, можна поділити на такі групи: розробники, виробники, посе­редники, впроваджувальні та сервісні організації. Аналіз успіш­них підприємств вказує на ефективність синергізму в галузі інформаційних технологій. Пояснимо, що синергізм — це явище, коли сума ефектів цілого перевищує суму ефектів його складо­вих. Передумовами необхідності синергізму виступають: необ­хідність в обслуговуванні споживачів, забезпечення збереження ноу-хау, досягнення загальної стабільності роботи підприємств.

Основними маркетинговими проблемами галузі можна вважа­ти такі:

• ринок збуту обмежується тими споживачами, які не лише потребують впровадження певних інформаційних технологій, але