4.2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Динамічний розвиток інформаційних технологій та жорстка конкуренція вимагає від компаній постійного вдоскона­лення маркетингових стратегій. Особливо, це стосується управ­ління маркетинговими каналами, інноваційної діяльності компа­ній, що працюють на ринку інформаційних технологій.

Інформаційні технології — це ті, що пов'язані з інформацій­ним забезпеченням процесу управління компанією. Продукти га­лузі інформаційних технологій можуть бути як продуктами спо­живання, так і як засобами виробництва.

Галузь інформаційних технологій є динамічною. Швидкий розвиток інформаційних технологій зумовив скорочення життє­вого циклу інформаційних продуктів (впродовж останніх 10 ро­ків життєвий цикл інформаційних продуктів скоротився щонай­менше втричі, — з 3—5 років до 1 року).

В галузі інформаційних технологій виділяють такі підгалузі: мікроелектронні компоненти, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, телекомунікації та електронний бізнес.

Підприємства, які працюють в галузі інформаційних техноло­гій, можна поділити на такі групи: розробники, виробники, посе­редники, впроваджувальні та сервісні організації. Аналіз успіш­них підприємств вказує на ефективність синергізму в галузі інформаційних технологій. Пояснимо, що синергізм — це явище, коли сума ефектів цілого перевищує суму ефектів його складо­вих. Передумовами необхідності синергізму виступають: необ­хідність в обслуговуванні споживачів, забезпечення збереження ноу-хау, досягнення загальної стабільності роботи підприємств.

Основними маркетинговими проблемами галузі можна вважа­ти такі:

• ринок збуту обмежується тими споживачами, які не лише потребують впровадження певних інформаційних технологій, але і розуміють їх суть;

• час виведення на ринок інформаційних продуктів є найваж­ливішим фактором у боротьбі з конкурентами;

• неможливість точного прогнозування попиту потенційних користувачів;

• роздробленість ринків;

• необхідність уніфікації продукту до вимог споживача.

Можна сформулювати такі вимоги до маркетингової стратегії

підприємства, яке працює на ринку інформаційних технологій:

• управління всіма бізнес-процесами повинно бути динамічним;

• виробництво товарів і надання послуг повинно постійно вдосконалюватись;

• забезпечення зростання прибутку;

• розширення номенклатури продуктів і послуг;

• підвищення споживчої цінності товару.

Сегментами ринку для продуктів інформаційних технологій є:

• промисловий ринок — продукт використовується для пода­льшого виробництва інших товарів чи надання послуг;

• корпоративний ринок великих замовників — споживачі цьо­го сегменту — це великі підприємства;

• інший корпоративний ринок — споживачами виступають підприємства малого та середнього бізнесу;

• домашні користувачі — кінцеві споживачі продуктів інфор­маційних технологій.