5.2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ ТА ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Спеціалізація країни на експорті послуг залежить від рівня розвитку її економіки, економічного та іншого потенціалу.

Промислово розвиненні країни надають, передусім, фінансові, телекомунікаційні, інформаційні, ділові, освітні, виставкові, транспортні послуги з охорони здоров' я.

Надання послуг сприяє розвитку пов'язаного з ними матеріа­льного виробництва. Наприклад, надання портових послуг пов' я- зується з судноремонтом.

Країни, що розвиваються, кажучи у цілому, більше імпорту­ють послуг, ніж надають своїх. Поміж таких країн є й винятки — експорт послуг набагато перевищує їх імпорт. Нагадаємо читаче­ві, що товар буде вважатися експортованим лише тоді, коли він вибуде за межі митної території відповідної країни. Послуги ж можна експортувати у межах митних кордонів такої країни. У ряді острівних країн іноземцям надається помітний обсяг тури­стичних послуг, в той час, коли ці країни одержують іноземних послуг значно менше.

Як видно з табл. 5.1 основна частина надходжень від послуг припадає в Україні на транспортні послуги. Інші види експорто­ваних послуг посідають скромне місце.

Коли ж подивимося на послуги, які Україна імпортує, то у вічі зразу ж кидається велика частина «державних послуг, які не від­несені до інших категорій». Очевидно, показник відображає так звану «технічну допомогу», що її надають зарубіжні власті уря­довим та іншим структурам України.

1947 року була укладена Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ). З точки зору міжнародного економічного права ГАТТ цікава тим, що стала першою багатосторонньою економічною угодою. Вона поширювалася лише на товари. Послуги були поза сферою її дії.

Очевидно, в історії міжнародного права у цілому та міжнаро­дного економічного права зокрема можна знайти, навіть, давні випадки регулювання міжнародної торгівлі послугами на рівні двох окремо взятих держав, а от багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі послугами не було аж до завершення Уруг­вайського раунду переговорів ГАТТ.

Наприкінці раунду, — в 1994 р. у марокканському місті Мара- кеш поміж ряду документів була підписана і Генеральна угода з торгівлі послугами. Угоду ГАТС розглядають як першу колектив­ну спробу встановити всесвітні правила поведінки держав у регу­люванні ними міжнародної торгівлі послугами. На сферу послуг державами перенесено принципи, що вже пройшли випробування у сфері міжнародної товарної торгівлі. Держави домовилися про загальні важелі регулювання міжнародної торгівлі послугами.

Таблиця 5.1

СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В 2005 Р.

Вид послуг

Експорт

Імпорт