КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

магниевый скраб beletage

1. Як розуміє поняття «послуги» вітчизняний законода­вець?

2. Яке з визначень поняття «послуга» є найбільш вдалим?

3. Які Ви знаєте видимі і відчутні послуги?

4. Як вирізнити роботу від послуги?

5. Структурно-галузеві і виробничо-комерційні послуги.

6. Як виміряти роль сфери послуг у національній економіці?

7. Генеральна угода з торгівлі послугами ГАТС.

8. Тарифні і нетарифні важелі регулювання міжнародної торгівлі послугами.

9. Способи надання послуг за ГАТС.

10. Обмеження на міжнародну торгівлю послугами, що за­боронені ГАТС.

11. Незалежні та залежні особисті послуги

6.1. Місце податків в економіці країн світу.

6.2. Історичний розвиток та критерії розбудови по­даткових систем держав світу.

6.3. Елементи системи оподаткування та їх харак­теристика.

6.4. Класифікація податкових платежів за різними ознаками в країнах світу.

6.5. Способи сплати податкових платежів в різних державах світу.