ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

2006 року київське видавництво «Центр учбової літератури» випустило дві книги за ред. д. е. н., проф. І. І. Дахна — «Зовніш­ньоекономічна діяльність» та «Менеджмент зовнішньоекономіч­ної діяльності».

У навчальному посібнику «Зовнішньоекономічна діяльні­сть» містяться такі розділи:

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШ­НЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. МІЖНАРОДНІ ГОСПОДАРСЬКІ КОНТРАКТИ

3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ­НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4. МИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ПРИНЦИПИ МИТ­НОГО РЕГУЛЮВАННЯ

5. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МИТНОЇ СПРАВИ

6. ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯ- ЛЬНОСТІО

7. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

8. РИЗИКИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

9. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СУБЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКО­НОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

10. МАРКЕТИНГ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬ­НОСТІ

11. ПАТЕНТНА ЧИСТОТА ПРОДУКЦІЇ І ЗОВНІШНЬО­ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розділи у навчальному посібнику «Менеджмент зовнішньо­економічної діяльності» мають такі назви:

1. ЛІТЕРАТУРА З МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНО­МІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

3. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІД­ПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗБРОЄНЬ

5. ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

6. ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІ ПАЛАТИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗ­ВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

7.ТОВАРНІ БІРЖІ

8. ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНО­МІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.КЕЙТРИНГ

10. ЗАРУБІЖНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРОМИС­ЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МЕНЕДЖ­МЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛА­СНОСТІ

12. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

13. МІЖНАРОДНИЙ ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

14. УКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ­ЛЬНОГО КОНТРАКТУ

15. МІЖНАРОДНА ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наведені вище структури навчальних посібників свідчать про

те, що у книгах було викладено матеріал, який не повторювався.

2007 року видавництво «Центр учбової літератури» опубліку­вало чергову книгу цього серіалу — «Управління зовнішньо­економічною діяльністю». Цей навчальний посібник мав такі розділи:

1. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ, МІЖНАРОД­НИЙ ФАКТОРИНРГ І ФОРФЕЙТИНГ

2. ТРАНСКОРДОННЕ І МІЖТЕРИТОРІАЛЬНЕ СПІВРОБІ­ТНИЦТВО

3. ІНТЕГРАЦІЯ АПК УКРАЇНИ В ЕКОНОМІКУ ЄВРОПЕЙ­СЬКОГО СОЮЗУ

4. ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

5. МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

6. ПЕРЕДАЧА (ТРАНСФЕР) ТЕХНОЛОГІЙ

7. ТІНЬОВА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ УГОД З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

9. МІЖНАРОДНІ МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

10. КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ

11. ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ У МИТНІЙ СПРАВІ

12. РЕКЛАМА В ЗОВНШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

13.ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА РОБОТА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

14. БРЕНДИНГ

15. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

Отже, до цієї книги автори вже запропонували у попередніх трьох навчальних посібниках 41 тему. Увазі читача пропонується нова підбірка з 15 тем. Загальна кількість розділів у чотирьох книжках сягнула 56.

Книга, яку читач нині тримає у своїх руках, є своєрідним про­довженням тематики, висвітленої у трьох попередніх книгах. Ав­торський колектив та його керівник доклали максимуму зусиль, щоб запропонувати читачеві те, що важко або й неможливо знай­ти в інших літературних джерелах у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У цій книзі читач може наприклад, знайти цікавий матеріал про секрети виробництва. Менеджерам зовнішньоекономічної ді­яльності не завадить знати про досвід, накопичений у світі на цій ділянці. До цієї книги наша ділова громадськість фактично не знала як регулювалася зовнішньоекономічна діяльність за радян­ських часів.

Пізнавальну і практичну користь читачам принесуть і інші розділи цього посібника. Радимо читачам, які опікуються зовні­шньоекономічною діяльністю, мати в своїй бібліотеці всі книги серіалу, які вже опубліковано і чекати на публікацію нових. Та­кий комплекс книг в Україні з'явився вперше.

Таблиці і рисунки у цій книзі мають окремі нумерації у межах кожного розділу. Наприклад, 3.1 означає номер рахунка чи таб­лиці у третьому розділі. Перша цифра у нумерації — це номер розділу книги.

Авторський колектив книги сподівається, що і ця книга при­несе пізнавальну і практичну користь всім її читачам. Зичимо ус­піхів!

Контактний телефон д. е. н., проф. І. І. Дахна у Києві: 494-47-32 з додатковим переключенням на 14-87.