ЛІТЕРАТУРА : Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : B-ko.com : Книги для студентів

ЛІТЕРАТУРА

1. Бранд М., Шаповал С. Г. Бизнес в Украине и за ее пределами.: (Практ. рекомендации) — К.: Вид. центр «Просвіта», 1997. — 368 с.

2. Литвиненко Я. В., Якушик І. Д. Податкові системи зарубіжних країн. — К., МАУП. 2004. — 208 с.

3. Мещерякова О. Налоговьіе системи развитьіх стран мира: Справ. — М.: Финансьі и статистика, 1995. — 240 с.

4. Налоговьіе системи зарубежньїх стран. Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. — М.: «Закон и право». Изд. Обьед. «ЮНИТИ», 1997.

5. Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність. — К.: Алеута. 2004. — 554 с.

6. Якушик І. Д., Литвиненко Я. В. Податкові системи зарубіжних країн: Довідник. — К.: «МП Леся», 2005. — 480 с.

7. Періодична преса України та країн світу.

8. Сторінки в системі іНТЕРНЕТ по окремим країнам світу.