7.3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ У КРАЇНАХ СВІТУ

В будь-який державі, навіть з найбільш розвинутими ринковими економічними відносинами, обов' язково здійснюєть­ся регулювання економічних процесів незалежно від форм влас­ності та напрямів діяльності підприємства. Таке регулювання здійснюється державою в двох напрямах:

— регулювання економічних відносин, сутність якого полягає у визначенні та корегуванні тих стосунків, які складаються у вза­ємовідносинах між державою та суб'єктами оподаткування (юридичними та фізичними особами), а також між безпосередньо суб'єктами оподаткування (роботодавцями та найманими праців­никами). Таке регулювання здійснюється за допомогою прийнят­тя законодавчих актів: законів, підзаконних документів, інструк­цій та інших правових актів, які визначають порядок та правила поведінки;

— регулювання розвитку господарського комплексу держави. Воно здійснюється в першу чергу на підставі дії об' єктивних економічних законів суспільства. Регулювання здійснюється, як правило за допомогою економічних методів через вплив держави на інтереси юридичних та фізичних осіб з метою спрямування їх діяльності у вигідному для держави напрямі. Головною метою є досягнення поєднання громадських та приватних інтересів за до­помогою матеріальної зацікавленості.

Державне регулювання податкових відносин відбувається та­кож при визначенні в законодавчих документах ставок оподатку­вання, пільг, застосування різних змін в порядку розрахунку та сплати податкових платежів, відповідальності та штрафних санк­цій до порушників чинного законодавства. За допомогою цих ме­тодів відбувається вплив держави на розвиток всієї національної економіки, окремих галузей її підрозділів, різних регіонів, тери­торій, окремих виробництв, підприємств, окремих верств насе­лення. Також досягається прискорення розвитку науково-техніч­ного прогресу, загальносуспільних витрат на виробництво тощо. В різних країнах світу таким чином стимулюється розвиток сіль­ськогосподарського виробництва, туризму, готельного господар­ства (як, наприклад, в Фінляндії), рибної промисловості (в Кана­ді), автомобільної промисловості (в Китаї) та інших державах. Особлива увага приділяється підприємствам середнього та мало­го бізнесу.

В загальному вигляді податкове регулювання є комплексом розроблених заходів щодо визначення оптимальних обсягів пода­ткових платежів. Передбачає, з одного боку, повне задоволення фінансових потреб держави при розробці державного бюджету, а з іншого боку, — забезпечує щоб податковий тягар був не занад­то важким для платників. Головним завданням податкового регу­лювання є досягнення повноти та своєчасності оплати податків всіма суб'єктами податкового процесу та надходження фінансо­вих ресурсів до бюджету всіх рівнів.

Податкове регулювання є складовою частиною податкового менеджменту і відіграє важливу роль при розробці як стратегіч­них, так і тактичних планів. Головною є податкова стратегія, яка розробляється на досить тривалу перспективу. Важливе місце відводиться і тактичним планам, для виконання яких держава по­винна оперативно втручатися в діючу податкову систему. Опера­тивне втручання в податковий процес дозволяє визначити опти­мальні розміри податкових платежів, запобігти правопору­шенням і своєчасно наповнювати доходну частину бюджетів всіх рівнів.

В цілому податкове регулювання здійснюється на підставі проведеного аналізу діючої податкової системи і дає можливість визначити оптимальність її та раціональність як в цілому по дер­жаві, так і за окремими податковими платежами. Завчасно прове­дене корегування податкової системи дозволяє збільшити розмір податкових платежів до бюджетів, а також зменшити кількість порушень податкового законодавства та недооплату податкових платежів.