ЛІТЕРАТУРА

магниевый скраб beletage

1. Бранд М., Шаповал С. Г. Бизнес в Украине и за ее пределами.: (Практ. рекомендации) — К.: Вид. центр «Просвіта», 1997. — 368 с.

2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування подат­кової системи // Економіст. 1998. — № 7-9. — С. 120—123.

3. Литвиненко Я. В., Якушик І. Д. Податкові системи зарубіжних країн. — К., МАУП. 2004. — 208 с.

4. Мещерякова О. Налоговьіе системи развитьіх стран мира: Справ. — М.: Финансьі и статистика, 1995. — 240 с.

5. Налоговьіе системи зарубежних стран. Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. — М.: «Закон и право». Изд. Обьед. «ЮНИТИ», 1997.

6. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Нав. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. М.Я.Азарова. — К.: ДІЯ, 2000. — 320 с.

7. Сутирин С. Ф., Погорлецкий А. Н. Налоги и налоговое програм- мирование в мировой ^кономике. — СПб.: Изд. Михайлова В. А. «По- лиус», 1998. — 577 с.

8. Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність. — К.: Алеута. 2004. — 554 с.

9. Якушик І. Д., Литвиненко Я. В. Податкові системи зарубіжних країн: Довідник. — К.: «МП Леся», 2005. — 480 с.

10. Періодична преса України та країн світу.

11. Сторінки в системі ІНТЕРНЕТ по окремим країнам світу.